Hjem
Bachelor

Biologi, bachelor, 3 år

Introduksjon

Introduksjon

Biologi er læra om alt som lever, og tar for seg prosessar, mangfald og samanhengar i naturen. Evolusjon er det overordna prinsippet i biologien, som gir oss ein kraftfull modell til å forstå og forklare korleis alt vi ser i naturen har utvikla seg frå eit felles opphav gjennom 3,5 milliardar år.

Bachelorprogrammet i biologi gir deg ein brei naturfagleg bakgrunn, og du får innsikt i alt frå naturmiljøet sin kjemi og fysikk til matematikk og statistikk, fysiologi, molekylærbiologi, organismebiologi og mangfald, evolusjon og økologi. Du får møte biologi i praksis i omfattande lab- og feltkurs der mikrobar, dyr og planter står i sentrum.

Som student hos oss blir du frå første dag ein aktiv deltakar i det største biologiske fagmiljøet i Noreg. Studiet presenterer heile disiplinen biologi, og er lagt opp slik at studieaktiviteten bidreg til å etablere eit fagleg og sosialt fellesskap. Bergensregionen har sterke marine forskings- og innovasjonsmiljø, og dette speglar seg i undervisninga vår. Institutt for biovitskap er vertskap for Senter for framifrå utdanning i biologi, bioCEED.

Biologi

1/2

Biologistudent

Produsent:
Universitetet i Bergen (UiB)
2/2

Kva kan eg bli

Yrkesvegar

Studieprogrammet i biologi er eit godt utgangspunkt for utdanning retta mot ulike yrke, enten du vel å ta ein bachelorgrad eller å halde fram med eit masterstudium. I tillegg til ei tung fagleg fordjuping innanfor eit sjølvvalt område av biologien, vil du med ein fullført mastergrad ha skaffa deg ein vitskapeleg, sjølvstendig tenkemåte som er svært nyttig i arbeidslivet. I løpet av graden kan du ta emnet BIO298 - Yrkespraksis i biologi for å få ein betre idé om kva ein kan jobba med etter endt utdanning.

Marine ressursar er eit viktig satsingsområde i Noreg. Det finst fleire yrke der forvalting av ressursane i havet og utviklinga i havbruksnæringa står sentralt. Både næringsmiddelindustrien og oljebransjen rekrutterer biologar. Det finst òg jobbar innanfor forsking og forvaltning i både offentleg og privat sektor. Med master kan ein søke forskarstillingar som bygger på biologiutdanninga. Skolesektoren er også aktuell. Undervisningskompetansen din vil variere etter val av fagleg fordjuping.

Vidare studium

Masterprogram

Etter bachelorprogrammet kan du ta eit toårig masterprogram innanfor mikrobiologi, marinbiologi, fiskeribiologi og forvaltning, havbruksbiologi, biodiversitet, evolusjon og økologi, utviklingsbiologi og fysiologi og miljøtoksikologi.

Forsking

UiB har det største akademiske fagmiljøet i Noreg innanfor marinbiologi og driv forsking innanfor marin mikrobiologi, marin økologi, fiskeriøkologi, marin biodiversitet, utviklingsbiologi hos fisk, havbruk, fiskehelse og kvalitet på sjømat. UiB står også sterkt på fagfelta botanisk økologi, paleoøkologi, evolusjonær økologi, mikrobiologi, geobiologi og systematikk.

Kva lærer eg

Læringsutbyte

Studiet skal gje grunnleggande innsikt i basale prosessar i naturen skal studenten kunne nyttiggjere seg vitskapleg kunnskap og forsking i naturfaglege utfordringar.

Ved fullført studium skal ein kandidat ha tileigna seg:

Kunnskapar

 • ha oversikt over fagtermer innanfor fleire ulike naturfag som biologi, kjemi og fysikk
 • kunne greie ut om sentrale teoriar, metodar og forskingsområde innan biologi
 • tileigne seg og ta i bruk ny kunnskap i biologi
 • kunne gjengje sentrale trekk ved biologien sin utvikling og plass i samfunnet
 • ha grunnleggande innsikt i virkemåten til organismar, samfunn og økosystem

Ferdigheiter 

 • kunne bruke evolusjonsteori som nøkkel til å forstå livets tre og organismane sin tilpasning til miljøet
 • kunne analysere faglege problemstillingar og materiale, og bruke faglige omgrep og modellar
 • kunne bruke fagets metodar og utstyr til å undersøke fenomen og løyse praktiske og teoretiske problemstillingar
 • kunne vurdere usikkerheit rundt observasjonar, teoriar og metodar
 • kunne ta i bruk IKT til utrekning, framstilling av datamateriale, innsamling og oppbevaring av data og rapportering
 • kunne innhente og vurdere informasjon og kritisk vurdere primære og sekundære informasjonskjelder

Generell kompetanse

 • ha ei brei forståing av naturfag og biologi frå molekylære til evolusjonære prosessar
 • ha reflekterte haldningar om etiske spørsmål om forsking, praksis og formidling
 • kunne arbeide sjølvstendig og i gruppe
 • kunne kommunisere fagleg på norsk og engelsk
 • utøve fagleg arbeid i samsvar med god HMS-praksis

Oppbygging

Oppbygging

Bachelorprogrammet i biologi inneheld 20 studiepoeng med innføringsemne, 100 studiepoeng med spesialisering og 60 studiepoeng som du kan velje frå biologiske fag eller andre fagretningar.

I dei siste semestera vel du sjølv den faglege samansettinga fritt ut frå kva faglege interesser og karriereplanar du har. Du kan òg søke om utveksling eller studere på Universitetssenteret på Svalbard (UNIS).

Bachelorprogram i biologi (krav 180 SP)
Innføringsemne (krav 20 SP)
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
EXPHIL-MNEKSExamen philosophicum - skuleeksamen101–62
EXPHIL-MNSEMExamen philosophicum - seminarmodell101–62
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
MAT101Brukarkurs i matematikk I101–61
MAT111Grunnkurs i matematikk I101–61
Spesialisering i biologi (krav 90 SP)
Obligatorisk emne
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM110Kjemi og energi101–61
BIO100Innføring i evolusjon og økologi101–61
BIO101Organismebiologi 1101–62
BIO102Organismebiologi 2101–63
PHYS101Grunnkurs i mekanikk og varmelære101–63
STAT101Elementær statistikk101–63
BIO103Cellebiologi og genetikk101–64
BIO104Komparativ fysiologi101–64
MOL100Innføring i molekylærbiologi101–64
Spesialisering i biologi - kjemivalg (krav 10 SP)
KJEM110 er obligatorisk for alle studentane, og ligg som eit obligatorisk emne i utdanningsplanen din. Alle studentar skal ta minimum 20 sp kjemi. Organisk kjemi (KJEM130) og miløkjemi (KJEM202) er sterkt tilrådd, men andre kjemiemne kan veljast etter interesse.
Vel minst eitt av emna
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM130Organisk kjemi101–6
KJEM202Miljøkjemi101–6
KJEM100Kjemi i naturen101–6
MAT102Brukarkurs i matematikk II101–6
Valfrie emne (krav 60 SP)
Vel fritt emne som til saman utgjer 60 studiepoeng
Valfritt
EmnekodeEmnetittelSPSA
KJEM100Kjemi i naturen101–61
KJEM110Kjemi og energi101–61
Utveksling
Valfritt
Utenlandsopphold, vår
Utenlandsopphold, høst
SP = Studiepoeng, S = Semester, A = Anbefalt semester

Utveksling

Utveksling

Vi anbefaler at valfridommen i det femte og sjette semesteret blir brukt til å reise på utveksling. Eitt eller to semester av utdanninga kan gjennomførast ved eit utanlandsk universitet eller ved Universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Vi har i dag avtalar med fleire universitet i Europa, i Canada, Australia, Oseania, USA og fleire afrikanske land.

Korleis søke

Søknadsprosedyre

For søkarar med generell studiekompetanse er fristen for å søke 15. april. For spesielle søkargrupper og for søkarar med realkompetanse er fristen 1. mars.

Du søker gjennom Samordna opptak.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse og REALFA:

Matematikk R1 (eller S1+S2) og i tillegg anten:

 • Matematikk R2 eller
 • Fysikk 1 + 2 eller
 • Kjemi 1 + 2 eller
 • Biologi 1 + 2 eller
 • Informasjonsteknologi 1 + 2 eller
 • Geofag 1 + 2 eller
 • Teknologi og forskningslære 1 + 2

Frå 2019 må du ha både matematikk R1 og R2 i tillegg til å ha fordypning i et annet realfag.

Tilrådde forkunnskapar

Vi anbefaler at du har forkunnskapar tilsvarande Biologi 2 og Kjemi 2.

Overgangsordninger

Du kan byte studieprogram både haust og vår.
Student på lab på biologi, holder opp en fisk.
Foto:
Emil Breistein

Meir informasjon

Om programmet

Studiekode i Samordna opptak
184327

Les heile studieplanen

Kontakt

Institutt for biovitenskap (BIO)

studierettleiar@mnfa.uib.no

55 58 30 30