Hjem

Biologi, bachelor, 3 år

Er du interessert i biologi? Vil du lære meir om korleis levande organismar fungerer? Har du lyst til å lære biologi gjennom aktiv undervisning og praktisk lab- og feltarbeid? Da er bachelorprogrammet i biologi noko for deg! 
 • Lengde3 År
 • OrdinærAlle
 • PrimærAlle
 • Plassar99
 • OpptakskravREALFA
 • Studiepoeng180
 • StartHaust

Hovedinnhold

Velkommen til studiestart ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultet (MatNat)!

Påmelding til undervisning (IGANG): Etter at du har takka ja til studieplass skal du registrere deg til undervisning via IGANG. Du blir då registrert til emne som du skal ha undervisning og ta eksamen i haust. Når du registrerer deg, vel du samstundes om du vil delta i mentor- og faddergruppe. Frist for å registrere deg i IGANG er 24. juli.  

Oppfriskingskurs i matematikk: I veke 32 tilbyr me oppfriskingskurs i matematikk. Kurset er frivillig, men vi tilrår deg å melde deg på og delta på dette.

Bli klar som student: Meir informasjon om det du treng å vite før studiestart, finn du i UiBtreet. I slutten av juli fekk du ein e-post med lenke og informasjon om korleis du får tilgang. Før du får tilgang, kan du halde deg oppdatert på «Velkommen som ny student». Dersom du melder deg på mentorordninga, vil mentoren din ringe deg i veke 32 for å ynskje deg velkommen. Mentoren din kan også svare på enkle studierelaterte spørsmål. 

Frammøte: Studiestart er måndag 12. august kl. 08.45 på Realfagsbygget. Vi tilrår at du møter.

Studieprogrammøte for nye studentar i veke 33 er obligatorisk. Finn tid og stad for møtet. 

Har du spørsmål? Ta kontakt med informasjonssenteret på 55 58 30 30 eller studie.matnat@uib.no.

Følg oss på sosiale medier: 

@realfaguib på Instagram og TikTok!

@fadderstyretmatnat på Instagram

Ny realfagstudent ved UiB

Produsent:
UiB

 

Kva lærer du? 

Dette studieprogrammet gir deg ein grunnleggande og tverrfagleg kompetanse i biologi og naturvitskap.  Du vil lære om økologi, biodiversitet, fysiologi, molekylærbiologi og cellebiologi, med evolusjonsteorien som rammeverk. Gjennom undervisning, felt- og laboratoriearbeid vil du tileigne deg eit stort spekter av praktiske og teoretiske ferdigheiter som biologar bruker i arbeidslivet. Studieprogrammet gir deg eit godt grunnlag for å forstå kompleksiteten i naturen og dei grunnleggande spørsmåla om livet, og korleis biologar kan bidra til å løyse nåverande og framtidige samfunnsutfordringar.  

Studiekvardag 

Studieprogrammet er delt inn i seks semester, og kvart semester (haust eller vår) tar du normalt tre emne på til saman 30 studiepoeng. Studiekvardagen består av undervisning på campus og sjølvstudium, og det er forventa at du bruker mellom 37 og 40 timar kvar veke på studia. Undervisninga består av  blant anna forelesingar og studentaktiv undervisning, gruppearbeid, felt- og laboratoriearbeid. Undervisninga og pensum er på norsk og engelsk.  

Praktisk felt- og laboratoriearbeid er ein viktig del av studieprogrammet. På laben lærer du biologi i praksis innanfor mikrobiologi, zoologi, botanikk, fysiologi, cellebiologi og genetikk. Du får også reise på feltkurs til mange ulike naturtypar på fjellet og i fjæra, og prøve deg på forsking på for eksempel karbonlagring i naturen i Bergen.  

Kva kan du jobbe som? 

Ein bachelor i biologi gir deg ei rekke praktiske og akademiske ferdigheiter, samt solid teoretisk biologisk forståing, som er nyttige i arbeidslivet.

Mange biologar arbeider innanfor:

 • natur- og miljøforvaltning
 • havbruk
 • skoleverk
 • offentleg forvaltning
 • industri
 • miljøorganisasjonar
 • medie- og konsulentbedrifter.  

I dei fleste tilfella opnar det seg fleire moglegheiter dersom du også tar ein mastergrad. Universitetet i Bergen tilbyr fleire masterprogram som bygger på bachelorgraden i biologi.  

Opptakskrav og søknadsfrist 

Generell studiekompetanse og REALFA: 

Matematikk R1 (eller Matematikk S1 og S2) og i tillegg anten

 • Matematikk R2 eller 
 • Fysikk 1 og 2 eller 
 • Kjemi 1 og 2 eller 
 • Biologi 1 og 2 eller 
 • Informasjonsteknologi 1 og 2 eller 
 • Geofag 1 og 2 eller 
 • Teknologi og forskningslære 1 og 2 

Søknadsfristen er 15. april. Søk her

Studiets oppbygging 

1. semester:

 • Innføring i evolusjon og økologi (BIO100, 10 studiepoeng)
 • Innføring i molekylærbiologi (MOL100, 10 studiepoeng)
 • Brukarkurs i matematikk I (MAT101, 10 studiepoeng) eller Matematikk for naturvitskap (MAT105, 10 studiepoeng) 

2. semester:

 • Organismebiologi 1 (BIO101, 10 studiepoeng)
 • Kjemi grunnkurs (KJEM109, 10 studiepoeng)
 • Innføring i programmering (INF100

3. semester:

 • Organismebiologi 2 (BIO102, 10 studiepoeng)
 • Elementær statistikk (STAT101, 10 studiepoeng)
 • Grunnkurs i mekanikk og varmelære (PYHS101, 10 studiepoeng) 

4. semester:

 • Cellebiologi og genetikk (BIO103, 10 studiepoeng)
 • Komparativ fysiologi (BIO104, 10 studiepoeng)
 • Examen philosophicum – enten seminarmodellen (EXPHIL-MNSEM, 10 studiepoeng) eller skoleeksamen (EXPHIL-MNEKS, 10 studiepoeng)

5. semester:

 • Valemne ved UiB eller utveksling til utlandet/UNIS på Svalbard (30 studiepoeng)

6. semester:

 • Valemne ved UiB eller utveksling til utlandet/UNIS på Svalbard (30 studiepoeng)

Sjå oversikt over alle emne

Utveksling 

Du kan reise på utveksling i femte og/eller sjette semester. Du kan reise til Australia, Canada, Nederland, Portugal, Storbritannia, Tsjekkia, Tyskland og USA. UiB har avtalar med mange universitet over heile verda som du også kan søke på. Du kan også studere arktisk biologi ved UNIS på Svalbard.  

Sjå anbefalte utvekslingsavtaler

Vidare studiemoglegheiter 

Bachelorprogrammet i biologi gir grunnlag for opptak til masterprogrammet i biologi og andre relevante masterprogram.  

Studieplan

Ein studieplan er eit formelt dokument mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Studieplanen skal gi tydelege rammer for studiet, beskrive læringsmåla du skal oppnå og korleis studiet er bygd opp.

Sjå heile studieplanen for biologi