Hjem

Manusutvikling for seriar, master, 2 år

Den internasjonale oppblomstringa av kritikarroste og populære TV-seriar sidan tusenårsskiftet er blant dei viktigaste utviklingstrekka på kulturfeltet dei siste tiåra. Nordisk-produserte tv-seriar er i vinden, og det er venta at det blir høg aktivitet dei komande åra.
  • Lengde2 år
  • SpråkNorsk
  • Studieplassar12

Masterprogrammet i manusutvikling for seriar er ei spesialisert utdanning i manusskriving for serieformat. Studiet gjer deg i stand til å utvikle idear og manus for ulike produksjonar til tv og web. 

På dette studiet er vi opptatt av å finne ut av: 

  • Korleis fungerer ulike kreative prosessar og metodar? 
  • Korleis kan ein best organisere skrivearbeidet på ulike typar produksjonar og ulike typar serieformat? 
  • Kor foreinleg er kvalitet og popularitet, og kva er det ulike aktørar på marknaden er mest opptatt av? 

Vi held til i Media City Bergen, ei kunnskaps- og næringsklynge der universitetet held til saman med medieselskap som TV2, NRK, ITV Studios, og Bergens Tidende, samt ei rekke medieteknologiselskap. Dette gir studentane ein unik nærleik til mediebransjen.

illustrasjonsbilde
Foto:
Simon Skjelvik Brandseth for UiB

Jobb

Med denne utdanninga kan du jobbe med manus på fiksjons- eller dokumentarproduksjonar for tv, web eller film, både i store organisasjonar og som sjølvstendig manusforfattar. 

TV-bransjen har i fleire år etterspurt ei satsing på utdanning i idé- og manusutvikling, etter at ein i aukande grad har forstått at kvaliteten på manus er avgjerande for kor vellukka eit serieprosjekt blir. Det er difor stor interesse blant tv-kanalane for unge skrivetalent.

Med ein mastergrad i manusutvikling kan du òg gå vidare og ta ein doktorgrad (ph.d.).

Studiekvardag

Undervisninga er på norsk, mens litteraturen er på både norsk og engelsk. 

Undervisninga skjer gjennom forelesningar, seminargrupper og sjølvstudium. I tillegg har vi nokre av dei fremste manusforfattarane i landet til å gjesteforelese, halde workshop og gi tilbakemelding på tekstane dine. 

Det er også sett av eigne veker via til skriving på eiga hand. Sjølv om du har stor fridom, er det ein føresetnad at du aktivt møter opp gjennom studiet. Det er lagt opp til at du arbeider med studiet på heiltid, og det let seg ikkje ta som fjernstudium eller nettstudium. 

Både utplassering og diverse skriveøvingar og seminar der studentane gir tilbakemelding på kvarandre sine tekstar er obligatorisk.

Du får tilgang til arbeidsplass på delt lesesal, eller du kan søke om eigen lesesalsplass.

Oppbygging

Mastergradsstudiet i manusutvikling for seriar er eit toårig fulltidsstudium, som startar i august.   

Studiet er sett saman av to delar: ein kursdel på 60 studiepoeng og ei masteroppgåve med utplassering på 60 studiepoeng. 

Første studieår:

  • MAN301 Introduksjon til manusutvikling for seriar (30 sp)
  • MAN302 Fordjuping i manusutvikling for seriar (30 sp)

Andre studieår:

  • MAN350 Utplassering og masteroppgåve (60 sp)

Masterprosjektet går ut på å utvikle manus til ein fiksjonsserie eller dokumentarserie, med ein tilhøyrande produksjonsrapport der du reflekterer over det praktiske arbeidet.  

Du vel sjølv tema for det kreative skrivearbeidet, og får hjelp med å utvikle ideane dine av faglærarar. Under skrivinga får du oppfølging av erfarne manusforfattarar og vitskapleg tilsette. 

Du kan ha utplassering som del av studiet, som gjer at du kjem tett på bransjen. Tidlegare studentar har til dømes vore utplassert hos ITV og NRK. Utplasseringa avtalar du i samarbeid med faglæraren.

Se oversikt over alle kurs

Kva lærer du

Det viktigaste du lærer på denne utdanninga, er å utvikle skriveferdigheiter og forteljingskompetanse. Dette gjer du i samspel med høgt kvalifiserte forskarar og somme av landets fremste manusforfattarar undervegs. Kombinasjonen av høg akademisk kompetanse og høg praktisk kompetanse er unik for dette programmet.

Du får kunnskap om korleis du finn og dyrkar fram idear og konsept for seriar. I tillegg lærer du å skrive profesjonelt for serieproduksjonar, og kan bidra til nytenking om manusutvikling.

Full liste med læringsutbyte

Praktisk informasjon

Grad:
Master i manusutvikling for seriar
Studiepoeng:
120
Studiestart:
Haust

Les heile studieplanen

Opptakskrav

Søkjarar kan kvalifisere til opptak til masterprogrammet i manusutvikling for seriar anten på fagleg grunnlag eller på grunnlag av yrkeserfaring/praksis/arbeidsprøve/tilleggsutdanning. I alle tilfelle må søkjaren ha ein bachelorgrad eller tilsvarande grad (til dømes cand.mag), med minimum C som gjennomsnittskarakter i det som er bachelorgraden sin faglege spesialisering. Søkjarar som ikkje har tatt ein bachelorgrad ved UiB, må leggje ved eit skriv om kva emner i bachelorgraden som inngår i den faglege spesialiseringa.

Les utfyllande opptakskrav i studieplanen

Korleis søke

Søknad om opptak til master i Søknadsweb. Søknadsfristen er 15. april. Sjå informasjon om opptaket og søknadsprosedyrar på Det samfunnsvitskaplege fakultet sine nettsider.

Meir informasjon

Telefon 
+47 55 58 91 03