Hjem

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjupning i matematikk

Erfaringsbasert master i undervisning med fordjuping i matematikk er eit samlingsbasert deltidsstudium, der du studerer 50 prosent over 4 år.
 • Lengde2 År
 • Plassar8
 • KarakterkravMinimum C
 • SpråkNorsk
 • Studiepoeng120
 • StartHaust

Hovedinnhold

I første del av studiet fordjupar du deg i matematikk, før du i andre del flyttar fokus til matematikklæring og -undervisning og avsluttar med ei masteroppgåve i matematikkdidaktikk.  

Gjennom masterstudiet skal du tileigne deg teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og dugleik, som kan bidra til å utvikle din kompetanse for å undervise i matematikk. Studiet gir ei innføring i vitskaplege arbeidsmåtar og forskingsmetodar knytte til masterfaget, og inneheld trening i sjølvstendig arbeid med faglege oppgåver. Du utviklar ei meir sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldematerialet og til vitskaplege framstillingar. Studiet er praksisnært og masteroppgåva skal vere fagdidaktisk. 

Gjennom masterstudiet skal du tileigne deg teoretisk og erfaringsbasert kunnskap og dugleik, som kan bidra til å utvikle kompetanse for å undervise i matematikk.  

Det er stort behov for lærarar i skulen som har større fagleg fordjuping i dei faga dei underviser i.  

I studiet vert det òg lagt vekt på å utvikle kompetanse til vidare fagleg og profesjonell utvikling, slik at du kan bidra til å vidareutvikle matematikk som fag. Såleis er det eit mål å fremje kritisk refleksjon og samtalekulturar kring fag, undervisning og læring. Studiet skal dessutan gi ei grunnleggjande forståing av masterfaget og skulen i ein samfunnsmessig og kulturell samanheng. 

Les meir om vidareutdanning for lærarar. 

Meir informasjon under

Videreutdanning i matematikk for lærere

Producer:
Nydal film

Jobb

Med ein erfaringsbasert mastergrad får du utvikla den matematiske, didaktiske og digitale kompetansen din, og blir ein betre matematikklærar. 

Med fullført og bestått studium er du kvalifisert for arbeid som lektor i skulen.  

Oppbygging

Studiet er eit deltidsstudium og går over fire år (åtte semester). Du finn detaljert timeplan og litteraturliste på emnesidene. Emna i dei fire første semesterane går annakvart år, så rekkefølgen på emnene er avhengig om du starter på studiet i et odde- eller partallsår. 

Start oddetallsår:

1. Semester (haust)

 • Diskret matematikk (MAT641, 10 studiepoeng)  
 • Matematikkens historie - matematikken i oldtida (MAT642, 5 studiepoeng) 

2. Semester (vår)

 • Matematikkens historie - matematikken i nyare tid (MAT643, 5 studiepoeng) 
 • Algebra (MAT644, 10 studiepoeng) 

3. Semester (haust)

 • Didaktisk modellering (MAT647, 15 studiepoeng)  

4. Semester (vår) fellesemne:

 • Metodekurs i utdanningsforsking (METMAU660 15 studiepoeng)  

 

Start partalsår

1. Semester  (haust)

 • Didaktisk modellering (MAT647, 15 studiepoeng)  

2. Semester (vår) fellesemne

 • Metodekurs i utdanningsforsking (METMAU660 15 studiepoeng)  

3. Semester (haust)

 • Diskret matematikk (MAT641, 10 studiepoeng)  
 • Matematikkens historie - matematikken i oldtida (MAT642, 5 studiepoeng) 

4. Semester (vår)

 • Matematikkens historie - matematikken i nyare tid (MAT643, 5 studiepoeng) 
 • Algebra (MAT644, 10 studiepoeng)  

For alle:

5. - 8. Semester

 • Masterseminar i matematikkdidaktikk (MAT690, 15 studiepoeng)
 • Masteroppgåve i matematikkdidaktikk (MAT690, 45 studiepoeng)

 

Studiekvardagen

Studiet er samlingsbasert og kan følgast ved sidan av arbeid på skulen. Det er normalt tre eller fire samlingar per semester, og kvar samling går over tre dagar. Vi har studentar frå alle delar av Norge. Fagmiljøet held til på Realfagsbygget på Nygårdshøgda i Bergen sentrum. 

Undervisninga er forskingsbasert og omhandlar det teoretiske grunnlaget for faget, så vel som fagets metodar. Du får høve til å utvikle ei meir sjølvstendig og kritisk haldning til kjeldematerialet og til vitskaplege framstillingar. Gjennom studiet får du både ei fagleg og didaktisk fordjuping.  

Du vil møte ulike undervisningsmetodar, t.d. førelesingar, seminar, gruppearbeid, skriftlege og munnlege presentasjonar, omgreps- og problemfokuserte oppgåver, problembasert læring, skriveoppgåver, rettleiing og praktisk bruk av digitale verktøy. Undervisninga er på norsk og dansk, mens litteraturen er på norsk og engelsk.  

Vi oppmodar i tillegg til organisering av eigne kollokviegrupper og skrivegrupper. 

Studentane våre opplever at det er veldig inspirerande å lære av kvarandre, samstundes som dei er saman om å få fagleg påfyll. Ikkje minst er det kjekt å treffe kollegaer som underviser i det same. Studiet gir ei innføring i vitskapelege arbeidsmåtar og forskingsmetodar og inneheld trening i sjølvstendig arbeid med faglege oppgåver.  

Masteroppgåve

Masteroppgåva er eit sjølvstendig vitskapleg arbeid, som vert gjennomført under rettleiing. Du skriv masteroppgåva over dei fire siste semestera samtidig som du deltar på obligatorisk masterseminar. 

Masteroppgåva i matematikkdidaktikk er på 45 studiepoeng. Seminaret Profesjon, refleksjon og erfaringsdeling er obligatorisk og strekkjer seg over fleire semester av studiet. Seminaret utgjer undervisningsdelen av arbeidet med masteroppgåva og skal munne ut i ei prosjektskisse til oppgåva. Prosjektskissa skal vere godkjent før sjølve arbeidet med masteroppgåva tek til. 

Seinast ved starten av femte semester vil du få ein rettleiar. Tema/problemstilling for masteroppgåva vel du i samråd med rettleiaren. I oppgåva kan du undersøke læring i eige klasserom i matematikkundervisninga ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori. Det er mogleg at to til tre studentar skriv masteroppgåve saman.  

Du kan søke om å få plass på masterlesesal, dersom du ønsker å vere tettare på fagmiljøet.  

Kva lærer du?

Med ein erfaringsbasert mastergrad lærer du:  

 •  kritisk refleksjon over eigen undervisningspraksis og tilrettelegging for elevars læring 
 • å utvikle ei sjølvstendig og kritisk haldning til innhaldet i skulematematikken og til den rolla faget spelar i skulen og i samfunnet 
 • å undersøke læring i eige klasserom i matematikkundervisninga ved hjelp av fagkunnskap og fagdidaktisk teori og presentere refleksjon over dette 

Sjå full liste med læringsutbyte.

Utveksling

Det er ikkje høve til å reise på utveksling på dette programmet.  

Opptakskrav

Dette programmet vil ikke ha opptak høsten 2025

For å være kvalifisert må du oppfylle alle disse fem punktene:

1) En fullført bachelor/cand-mag/allmennlærer/grunnskolelærerutdanning + praktisk-pedagogisk utdanning

2) Minst 60 studiepoeng matematikk på universitetsnivå, der minst 30 studiepoeng MÅ dekke fagstoff i kalkulus og lineær algebra, tilsvarende våre emner MAT111, MAT112, MAT121

3) En snittkarakter på C (2,5) i matematikkemnene du får opptak på grunnlag av.

4) Språkkrav: norsk.

5) Minst 2 års relevant undervisningserfaring fra skolen.

Mer detaljert om matematikkravet:

 • Matematikkemner fra en lærerutdanning: her reduseres antall studiepoeng som regnes som ren matematikk med 50%. Har du f eks 60 studiepoeng med matematikkemner som inneholder en didaktikkomponent, så vil disse telle som 30 studiepoeng i opptakskravet til dette masterprogrammet.
 • Kravet om emner som tilsvarer MAT111, MAT112 og MAT121 kan ikke erstattes av andre matematikkemner med annet innhold eller annet nivå, uavhengig av antall studiepoeng matematikk du har totalt. Emner fra en grunnskolelærerutdanning eller emner fra en økonomiutdanning kan ikke erstatte MAT111, MAT112, MAT121 Emner fra andre universitet/høgskoler, der emnene er fra et Matematisk institutt, kan ofte erstatte disse, men sammenlign med pensumliste og innholdsbeskrivelse.
 • Emner som inngår i selve masterprogrammet, som algebra og diskret matematikk, kan ikke også telle i opptakskravet, men gir fritak for emnene i programmet.
 • Manglende bakgrunn i matematikk? Vi har en lærerstudierett på vårt fakultet, som gir tilgang til å melde seg opp i alle våre emner: https://www.uib.no/matnat/113503/l%C3%A6rerstudierett-ved-mn-fakultetet Det er også mulig å ta enkeltemner uten lærerstudieretten, men det er en dårligere ordning med et mindre utvalg av emner (f eks får man ikke ta MAT111): https://www.uib.no/utdanning/112131/opptak-til-enkeltemner
 • Mangler du opp til 10 studiepoeng i kalkulus og lineær algebra, kan det være aktuelt for deg å ta forkurs MAT600 beskrevet lenger nede på siden.

Mer detaljert om undervisningskravet:

 • 2 års undervisningserfaring regnes utfra fulltids undervisningsstilling
 • Ved lavere undervisningsstilling, vikar eller fast stilling, så kreves mer enn 2 år, slik at det til sammen blir tilsvarende 2 års fulltid.
 • Her inngår ikke praksis i utdanningen, det må være undervisningserfaring i tillegg til utdanning.

Mer detaljert om andre krav:

 • Karakterkravet: et snitt på C regnes slik at snittet må minst være på 2,5, dvs nærmere C enn D hvis A=5, B=4, C=3, D=2 og E=1. Har man mer matematikk enn minstekravet, så regner vi ut snittet av matematikkemnene med best karakter, men emner tilsvarende MAT111, MAT112 og MAT121 vil regnes med i snittet ettersom de er et absoluttkrav for opptak.
 • Statistikkemner kan inngå i opptakskravet hvis de inneholder matematisk statistikk.
 • Språkkravet: Språkkrava i norsk for dette studieprogrammet dekker du med generell studiekompetanse, enten på grunnlag av norsk vidaregåande skole eller på annen måte. Språkkrav for norskspråklege program: Krav til norsk og engelsk - Samordna opptak

Forkurs

Som noe helt nytt tilbyr vi nå et forkurs i matematikk for søkere til Erfaringsbasert Master som mangler 10 studiepoeng i lineær algebra og/eller analyse. Kurset vil avholdes om våren/sommeren før oppstart av masterstudiet. Det vil foregå enten som fjernundervisning eller fysisk undervisning, avhengig av hva som er mest praktisk. Kurset blir avlyst dersom det er få oppmeldte studenter.

Korleis søke

opptakssidene finn du meir informasjon om korleis du går fram for å søke opptak til studiet.

Søknadsfristen er 15. april.

Søk her