Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders (RECIPES)

RECIPES undersøker hvordan 'føre-var' prinsippet kan brukes slik at innovasjon ikke går på bekostning av helse og sikkerhet for personer og miljø i EU.

logo
Foto/ill.:
RECIPES

Hovedinnhold

Prosjektet "REconciling sCience, Innovation and Precaution through the Engagement of Stakeholders" (RECIPES) studerer i første omgang hvordan ‘føre-var’-prinsippet er brukt i EU og hvordan det kan forbedres for fremtidig bruk. Videre er hovedfokuset om, og eventuelt hvordan, ‘føre-var’-prinsippet og behovet for risikofull teknologisk innovasjon kan forenes.

'Føre-var’-prinsippet er et generelt prinsipp som ofte brukes innen både EUs og ulike staters lovverk, i tillegg til i ulike regulativer og direktiv. Prinsippet angir hvordan man skal håndtere manglende kunnskap og vitenskapelig usikkerhet. Det innebærer at man skal unngå vesentlig skade på naturen og miljøet når man fatter beslutninger, og at manglende kunnskap ikke skal brukes som begrunnelse for å unnlate å treffe tiltak. Prinsippet blir ofte omtalt som et prinsipp som skal la tvilen komme miljøet og naturen til gode. Kritikere av ‘føre-var’-prinsippet argumenterer derimot med at det fremmer overdreven forsiktighet og hindrer teknologisk innovasjon.

RECIPES søker å forene nye empirisk- og teoretisk funderte scenarioer og redskap som kan forene forskning, innovasjon og det å være 'føre var', og på den måten fremme sosial bevissthet og ansvarliggjøre beslutningstakere i EU som arbeider innen forskning og innovasjon.

RECIPES integrerer perspektiv fra sosiale og juridiske fag og samarbeider med beslutningstakere og andre interessegrupper utenfor akademia. Prosjektet vil benytte deltakende metoder og vil foregå i fem ulike land. Der skal det gjennomføres åtte 'case-studier' for å forstå og forklare de potensielle forskjellene i bruken av føre-var prinsippet i forskjellige land.

Den nye måten å forstå ‘føre-var’-prinsippet som RECIEPS’ forskningen vil fremme, vil gjøre det mulig å ta de ulike landenes kontekst til etterretning og på den måten kunne tilby skreddersydde løsninger som balanserer ‘føre-var’-prinsippet og innovasjon på en fruktbar måte.

Tilknyttet innhold