Hjem
Senter for vitenskapsteori
Forskningsprosjekt

BeeCaution

Målet med BeeCaution er å bygge et norsk epistemisk nettverk av relevante aktører for å engasjere seg i RECIPES-diskusjonen om føre-var-prinsippet og innovasjon.

bie og sprøytemiddel logo fra RECIPES
Prosjektets logo for casestudien om neonikotinoider.
Foto/ill.:
RECIPES

Hovedinnhold

I dette arbeidet blir det satt et spesifikt fokus på casestudien om neonikotinoide plantevernmidler og bier.

BeeCaution (Bees pesticides and precaution: building an epistemic network in Norway) er støttet av Forskningsrådets Forsterkningsmidler til norske deltakere i Horisont 2020-prosjekter.

Disse midlene har som mål å involvere flere norske aktører i Horisont 2020-prosjekter, og å gi flere norske aktører tilgang på kunnskapen som produseres i Horisont 2020-prosjektene. Dette skal forsterke virkningene av Horisont 2020-prosjektene i Norge, for forskning, samfunnsliv og næringsliv.

BeeCautionprosjektet er knyttet til Horisont 2020-prosjektet RECIPES, som fokuserer på forholdet mellom føre-var-prinsippet og innovasjon.

Bakgrunn

Føre-var-prinsippet er et internasjonalt anerkjent prinsipp som ble vedtatt på FN-toppmøtet om miljø og utvikling i Rio i 1992. Prinsippet muliggjør politisk beslutningstaking og regulering av substanser eller teknologier (som f.eks. kjemikalier, sprøytemidler eller nanoteknologier) som innebærer risiko for helse eller miljø, selv om man ikke har fullstendig eller eksakt kunnskap om risikoen. Som et generelt prinsipp i EU-retten tillater det beslutningstakere å handle til tross for vitenskapelig usikkerhet. Kritikere av føre-var-prinsippet hevder imidlertid at det medfører overdreven forsiktighet og kan hindre teknologisk innovasjon. I RECIPES-prosjektet er hovedmålet å utvikle nye verktøy og retningslinjer i samhandling med ulike interessenter og samfunnsaktører, som kan sikre at bruken av føre-var-prinsippet også fremmer ansvarlig innovasjon. Som inspirasjon til utviklingen av disse verktøyene, har RECIPES-partnerne utført ni empiriske caser på bruken av føre-var-prinsippet i regulering av ulike teknologiske innovasjoner. Ved UiB utførte vi en casestudie på reguleringen av plantevernmidler med neonikotinoider grunnet risikoen de utgjør for bier, med fokus på kontroverser rundt bruken av føre-var-prinsippet.

Formålet med BeeCaution-prosjektet er å formidle og diskutere innsikter fra RECIPES-prosjektet med norske samfunnsaktører, frivillige organisasjoner, interessegrupper, lovgivere, politikere, vitenskapsrådgivere og akademikere. Pga. COVID-19 måtte vi utsette aktiviteter, men i de første månedene av prosjektet har vi vært i kontakt med flere relevante aktører, blant annet NBIO, Norges birøkterlag og forskere. I framtidige seminarer med disse aktørene vil vi diskutere RECIPES' foreløpige innsikter angående samkjøring av føre-var og innovasjon, i tillegg til den mer spesifikke casestudien av føre-var-regulering av neonikotinoider. Vi ønsker å få innspill fra deltakerne på relevansen av disse resultatene både generelt og for den norske situasjonen. Dermed vil BeeCaution øke relevansen og anvendbarheten av RECIPES-resultater for norsk politisk rådgivning, videre forskning, og offentlig forståelse av føre-var-prinsippet generelt og av kontroversene rundt regulering av plantevernmidler.

Videre ønsker vi å formidle innsikt fra BeeCaution til RECIPES-prosjektet. Dette vil bli gjort, for det første, ved å foreta en tilleggsanalyse av føre-var-prinsippet i norske medier. For det andre vil innsikt fra seminarene med norske interessenter og aktører bli videreformidlet tilbake til RECIPES-prosjektet. Dermed blir BeeCaution-prosjektet toveiskommunikasjon mellom norske interessenter og RECIPES-prosjektet, gjennom å verifisere og diskutere REICIPES-prosjektets innsikter og ved å formidle innsikter fra den norske konteksten til RECIPES-prosjektet.  Dette kan ha betydning fordi Europakommisjonen har vist interesse for RECIPES' utvikling av verktøy og retningslinjer, og resultatene fra prosjektet kan dermed ha innflytelse på politiske og byråkratiske prosesser på EU-nivå. Dette kan videre ha innvirkning på norske myndigheter som i stor grad forholder seg til EUs vurdering av føre-var i forhold til godkjennelse eller regulering av bl.a. kjemikalier og plantevernmidler.

I tillegg vil vi nå ut til et bredere norsk publikum ved å oversette RECIPES' "policy briefs" fra prosjektet til norsk og tilgjengeliggjøre disse. Dermed kan flere norske aktører få tilgang til forskningsresultatene våre og delta i samarbeidet om produksjon av innsikten i vårt RECIPES-prosjekt. Vi ser for oss at det vil bringe de norske interessenter nærmere de internasjonale debattene.

Aktiviteter

2021

  • Den første workshopen ble holdt 29. april 2021. Se rapport under Ressurser og presentasjoner.
  • I oktober 2021 deltok BeeCaution-teamet på Vossamøtet, Vestkystens største birøkterarrangement. Programmet inkluderte norske og internasjonale foredragsholdere rundt birøktteknikker, varroamidd, økonomi, villbier, bihelse og honningbehandling, og møtet samlet rundt 130 mennesker fra hele Norge. Vi stod på stand og delte ut informasjon om prosjektet, og Jeroen van der Sluijs gav en presentasjon om pollinering og plantevernmidler. 

2022

The precautionary principle in European chemicals regulations

Produsent:
BeeCaution/SVT
  • Studenter fra UiBs master i bærekraft organiserte aktiviteter for barn og gav en kort presentasjon om insekter og plantevernmidler på Artsmangfoldshelgen på Vilvite-senteret i Bergen 21. og 22. mai 2022.
  • Sammen med den internasjonale organisasjonen Task Force on Systemic Pesticides arrangerte vi et symposium 7. juni 2022: Systemic pesticides and the biodiversity crisis: Toxic practices in agriculture, aquaculture and policy making. Symposiet samlet verdensledende vitenskapsfolk fra flere fagfelt for å diskutere kunnskapstilstanden om rollen systemiske plantevernmidler spiller i biomangfoldskrisen, og for å utforske mulighetene for en mer føre-var-tilnærming til kjemikalierisikostyring. Opptak fra symposiet er tilgjengelige i kalenderoppføringen (se lenken over).
  • I samarbeid med Corporate Europe Observatory organiserte vi et seminar i Brussel 6. oktober 2022 for å markere at Rachel Carsons viktige bok Silent spring fyller 60 år i år. Arrangementet skapte mye interesse i forkant og ble svært godt besøkt. Det fikk også noe mediadekning: Se her og her. Alle PowerPoint-presentasjoner fra arrangementet, samt et opptak, ligger tilgjengelig på arrangementsiden.
  • 21. og 22. oktober 2022 var BeeCaution-prosjektet til stede med stand og en poster på årets Vossamøte. Rundt 150 birøktere deltok, hovedsakelig fra Vestlandet. BeeCautions representanter delte ut oversatt RECIPES-materiell om bier og plantevernmidler og en A4-versjon av BeeCaution-posteren.

2023

  • Den 6. og 7. februar 2023 arrangerte BeeCaution-prosjektet et konsortiemøte med ledende forskere fra Norge og flere andre land der formålet var å utvikle en søknad til en kommende Horisont Europa-utlysning: Dependence of society and the economy on pollinators. Møtet ble ledet av BeeCautions prosjektleder ved UiB. Flere nettbaserte oppfølgingsmøter har blitt holdt siden, og resultatet er et konsortium med ledende forskere fra syv land som planlegger å sende inn en søknad til denne utlysningen.
  • Prosjektleder Jeroen van der Sluijs ble intervjuet for den norske filmen The Bee Battle om biedøden. Filmen er produsert av Karmøy-baserte Tempo Film og ligger på YouTube:

beebattle 2 1 sub

Produsent:
Tempo Film

Ressurser og presentasjoner

Se filer under.

Tilknyttet innhold