Hjem
Etter- og videreutdanning
Første modul i ny Executive master

Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Hvilket handlingsrom har du som leder i en kommune eller fylkeskommune og hvordan kan du utnytte dette til å drifte, fornye og forbedre komplekse offentlige organisasjoner i en tid med store forandringer? Frittstående modul i nytt Executive program for kommunale ledere starter i oktober 2021. Modulen er nå fulltegnet.

Første modul i ny Executive master for kommunale ledere starter ved UiB i oktober 2021
Første modul i nytt Executive program for kommunale ledere skal gi inngående kunnskap om de rettslige, politiske og økonomiske rammene for ledelse av kommuner og fylkeskommuner.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

I en tid der kommunene og fylkeskommunene står overfor omfattende omstillinger, stilles det store krav til ledere på alle nivå i organisasjonene. Som leder i kommunal sektor må du manøvrere i et spenningsforhold mellom politisk styring, krevende regelverk og stadig økende endringstakt i samfunnet.

Universitetet i Bergen holder på å utvikle en ny Executive master i kommunal ledelse. Masterprogrammet er tverrfaglig og retter seg mot deg som har minst to års erfaring fra kommunal sektor eller andre deler av offentlig sektor, og som enten allerede har ledererfaring eller ønsker å kvalifisere deg for fremtidige lederoppgaver innenfor kommunal sektor. Studieprogramme utvikles i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland, med gode innspill fra Bergen kommune

Executive master i kommunal ledelse består av tre frittstående moduler á 20 studiepoeng, med en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Hele masterprogrammet utgjør totalt 90 studiepoeng.

Høsten 2021 starter vi opp første modul, som tar for seg handlingsrommet for kommunale ledere på ulike nivå. De to neste modulene skal etter planen starte opp høsten 2022. 

Du velger selv om du vil ta kun denne første modulen, eller om du vil gå videre med de neste modulene og fullføre en erfaringsbasert mastergrad. 

Les mer om hele programmet Executive master i kommunal ledelse

Vil du ha beskjed når vi åpner nytt opptak til denne modulen og de neste modulene i masterprogrammet? Meld deg på e-postliste

Å kunne kombinere jobb og studier på denne måten er svært verdifullt siden man kan ta i bruk kompetansen med en gang og aktualiteten i problemstillingene som tas opp oppleves som relevante og virkelighetsnære. 

Modul 1: Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

Denne første modulen skal gi deg som deltaker inngående kunnskap om de rettslige, politiske og økonomiske rammene for ledelse av kommuner og fylkeskommuner.

Du vil gjennom studiet utvikle ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for at du som kommunal leder kan ta i bruk handlingsrommet du har til å drifte og utvikle komplekse offentlige organisasjoner. Du vil lære hvordan kommuner og fylkeskommuner fungerer, og på hvilke måter du kan utnytte handlingsrommet kommunale ledere har til å utvikle og forbedre organisasjonene, drive innovasjonsarbeid og gjennomføre organisatoriske endrings- og omstillingsprosesser.

Modulen er tverrfaglig orientert og trekker inn juridiske, samfunnsøkonomiske og statsvitenskapelige perspektiver på aktuelle problemstillinger. Modulen vil ta opp tema som:

 • Kommunelovens rammer for organisering og beslutningsprosesser
 • Rettslige rammer for kommunenes økonomiforvaltning og planarbeid
 • Forvaltningslovens regler om habilitet og taushetsplikt
 • Tilrettelegging for effektiv ressursbruk
 • Organisering av kommunal økonomisk aktivitet
 • Kommunalpolitikk og reformer i offentlig sektor
 • Forholdet mellom stat og kommune
 • Organisasjonsdesign og organisatorisk endring

Modulen består av to deler: Den første delen omfatter særtrekk ved kommuner og fylkeskommuner som offentlige organisasjoner, hvordan de kan organiseres og hvordan de treffer sine beslutninger. Den andre delen vektlegger statlig kontroll med kommuner og fylkeskommuner, rettslige og samfunnsøkonomiske prinsipper for gjennomføring av offentlige anskaffelser og hvilke rammer statsstøttereglene i EØS-avtalen setter for organisering av økonomisk aktivitet i kommunal sektor.

Hvordan er undervisningen lagt opp?

Denne første modulen starter i oktober 2021 og går på deltid over to semestre. Dette tilsvarer ca 1/3 av normal studieprogresjon, sammenlignet med fulltidsstudier. 

Vi vil tilrettelegge for at du kan ta studiet ved siden av jobb og andre forpliktelser og legger derfor opp til en kombinasjon av nettstudier og totalt fire fysiske samlinger ved Universitetet i Bergen i løpet av høsten og våren:

1. samling18. - 19. oktober 2021
2. samling6. - 7. desember 2021
3. samling14. - 15. februar 2022
4. samling25. - 26. april 2022
Eksamen10. juni 2022: 8-timers hjemmeeksamen

Undervisningen kombinerer forelesninger og oppgaveløsning i mindre grupper, og vi vil bruke kursdeltakernes erfaringer aktivt som en ressurs i undervisningen. Vi legger opp til studentaktive arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på at kursdeltakerne selv identifiserer praksisnære problemer som de ønsker å finne løsninger på, eller konkrete utfordringer i egen organisasjon som de ønsker å undersøke nærmere.

Det meste av læringsaktivitene underveis vil foregå digitalt via UiBs læringsplattform Mitt UiB, slik at du kan jobbe med lærestoffet på dager og klokkeslett som passer best for deg.

På undervisningssamlingene ved UiB vil vi prioritere læringsaktiviteter som gruppearbeid, diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Det er obligatorisk å delta på disse samlingene, og du skal også levere et refleksjonsnotat i etterkant av hver samling.

Opptaksprosess

Vi tar opp kvalifiserte søkere etter førstemann til mølla-prinsippet, det vil si etter dato for registrert søknad. 

Det er totalt 30 studieplasser på denne modulen, og ved søknadsfristens utløp 1. september er modulen nå fulltegnet. 

Vi planlegger å åpne for nytt opptak til Modul 1, samt opptak til de to neste modulene i programmet i løpet av våren 2022.

Opptakskrav og krav til dokumentasjon

Alle modulene som inngår i det planlagte Executive-programmet er på masternivå. Vi krever derfor at du har:

 • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng
 • Minimum 2 års yrkeserfaring fra kommunal sektor eller offentlig sektor for øvrig (trenger ikke være på ledernivå) 

Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

Krav til dokumentasjon

For at vi skal kunne behandle din søknad må vi ha dokumentasjon som viser at du fyller opptakskravene:

 • Vitnemål/karakterutskrift fra høyere utdanning
 • CV
 • Bekreftelse på relevant yrkeserfaring

Har du utdanningen din fra UiB eller fra andre offentlige universitet/høyskoler i Norge vil vi i de fleste tilfeller ha tilgang til å se denne og du trenger ikke laste opp noe. Har du utdanning fra en privat høyskole, fra utlandet, eller det er lenge siden du avsluttet utdanningen må vi be deg laste opp vitnemål/karakterutskrifter sammen med søknaden din. Du finner en oversikt over hvilke utdanningsinstitusjoner som deler resultater automatisk når du har logget deg inn for å registrere søknad.   

Du må dessuten laste opp din CV samt attest fra tidligere relevant arbeidsforhold, eller en arbeidsbekreftelse fra eksempelvis nærmeste leder/HR som dokumenterer arbeidsforholdet (stilling og varighet/omfang). Arbeidsavtale/CV er ikke tilstrekkelig dokumentasjon alene.

Hva vil studiet koste?

Studieavgiften for hver modul vil normalt være rundt kr 40 000,- . Siden programmet er helt nytt vil vi tilby første modul for kr 22 500,- for studieåret 2021-2022. 

Studieavgiften inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen, pensumlitteratur samt semesteravgift til Studentsamskipnaden Sammen. Lunsj, middag og sosial sammenkomst på samlinger er også inkludert. 

Du oppgir fakturainformasjon i forbindelse med registrering av søknad. Det er mulig å registrere søknaden, og logge inn igjen på et senere tidspunkt for å legge til fakturainformasjon. 

Eventuelle utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger i Bergen vil imidlertid komme i tillegg. 

Faglig ansvarlige

Hovedansvarlige for denne første modulen:

Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalrett og forvaltningsrett. Hopsnes jobbet i ti år (2005-2015) for Kommuneadvokaten i Bergen og kjenner derfor kommunesektoren svært godt. Han var også medlem i kommunelovutvalget som la frem NOU 2016: 4 «Ny kommunelov».

Jacob Aars, professor og instituttleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalpolitikk, offentlig forvaltning, reformer i offentlig sektor, organisasjonsdesign og organisatorisk endring. 

Tommy Ståhl Gabrielsen, professor og instituttleder ved Institutt for økonomi, og tidligere leder for Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), som er et tverrfaglig forskningssenter eid av Norges Handelshøyskole (NHH) og UiB. Kompetansefeltene hans inkluderer konkurranseøkonomi, konkurransepolitikk, konkurranserett, næringsøkonomi, spillteori og insentivteori.