Hjem
Etter- og videreutdanning
Nytt masterprogram på deltid

Executive master i kommunal ledelse

Å være leder i kommunal sektor i en tid med store forandringer krever en sammensatt kompetanse. UiB utvikler nå et helt nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for ledere i kommunal sektor. Første modul startet opp høsten 2021. Informasjon om kommende moduler kommer på nyåret 2022.

Nytt masterprogram ved UiB: Executive master i kommunal ledelse
UiB holder på å utvikle en helt ny Executive master, skreddersydd for ledere i kommunal sektor. 
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kommuner og fylkeskommuner står overfor omfattende omstillinger. Kommunale ledere på ulike nivå må derfor ha en bred og sammensatt kompetanse for å kunne bidra til å drifte, utvikle og forbedre komplekse organisasjoner gjennom endring og omstillingsprosesser.  

Universitetet i Bergen er i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland og med gode innspill fra Bergen kommune i ferd med å utvikle et helt nytt tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram som er skreddersydd for å møte de sammensatte kompetansebehovene hos ledere i kommunal sektor. Programmet retter seg mot deg som har minst to års erfaring fra kommunal sektor, og som enten allerede har ledererfaring eller ønsker å kvalifisere deg for fremtidige lederoppgaver i kommuner og fylkeskommuner.

Masterprogrammet er tverrfaglig orientert og trekker inn juridiske, samfunnsøkonomiske, statsvitenskapelige og psykologiske perspektiver på aktuelle problemstillinger og utfordringer som er særlig knyttet til ledelse i kommunal sektor. 

  Fleksibel oppbygging - frittstående moduler

  Masterprogrammet er fleksibelt og praktisk tilrettelagt for å kunne gjennomføres i kombinasjon med jobb og øvrige forpliktelser, og består av tre frittstående moduler á 20 studiepoeng, med en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Hele masterprogrammet utgjør totalt 90 studiepoeng.

  Hver modul er frittstående og kan tas enkeltvis. Du kan ellers ta modulene i hvilken som helst rekkefølge, etter hva som passer best for deg, dersom du tar sikte på hele mastergraden. For å få opptak til den avsluttende masteroppgaven vil vi imidlertid kreve at du har gjennomført og bestått minst to av de tre forutgående modulene. 

  Hver modul på 20 studiepoeng vil gå over to semestre, det vil si med ca 30% studiebelastning sammenlignet med et fulltidsstudium. Les mer om hver modul: 

  Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere: Høst 2021

  Denne første modulen skal gi deltakerne inngående kunnskap om de rettslige, politiske og økonomiske rammene som gjelder for ledelse av kommuner og fylkeskommuner. Du skal også utvikle ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for at du som kommunal leder kan ta i bruk handlingsrommet du har til å drifte og utvikle komplekse offentlige organisasjoner. Du skal lære hvordan kommuner og fylkeskommuner fungerer, og på hvilke måter du kan utnytte handlingsrommet kommunale ledere har til å utvikle og forbedre organisasjonene, drive innovasjonsarbeid og gjennomføre organisatoriske endrings- og omstillingsprosesser.

  Les mer om første modul:
  Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

  Modulen er nå fulltegnet og vi tar ikke mot nye søknader.  Vil du ha beskjed når vi åpner for søknader til de neste modulene? Meld deg på e-postliste

  Rolleforståelse for kommunale ledere

  Denne modulen skal gi deltakerne en dypere rolleforståelse og innsikt i sentrale problemstillinger knyttet til å være administrativ leder i en organisasjon med politisk styring. Sentrale tema vil være styringsparadigmer i offentlig sektor, konsekvenser av konkurranseutsetting og privatisering av kommunale tjenester, ledelse gjennom andre ledere, avveininger mellom lojalitet, nøytralitet og faglig uavhengighet, relasjonelle forhold i spenningene og de potensielle rollekonfliktene mellom politisk og administrativ ledelse.

  Mer informasjon kommer

  Krisehåndtering for kommunale ledere

  Modulen skal ha en tydelig praktisk dimensjon og gi deltakerne forskningsbasert, praksisnær og relevant kunnskap om psykologiske, organisatoriske og rettslige forhold som påvirker teamatferd og ledelse i tidskritiske og krevende situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Sentrale tema vil være ledelse og mestring av kritiske situasjoner, hvordan team og organisasjoner fungerer i kriser, sikkerhet og beredskap, kommunikasjon i kriser, organisasjonsmessige og rettslige problemstillinger i situasjoner som krever rask handling.

  Mer informasjon kommer

  Avsluttende masteroppgave

  Masteroppgaven er et selvstendig empirisk arbeid gjennomført i tråd med vitenskapelige prinsipper og metoder. Oppgaven skal bygge på en konkret problemstilling som er relevant for deltakernes jobbrolle og/eller virksomhet. I masteroppgaven forventes det at du aktivt anvender de teoretiske og empiriske kunnskapene du har tilegnet seg gjennom de tidligere modulene. Du velger et oppgavetema i samråd med veileder.

  Mer informasjon kommer

  Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Vi legger opp til en kombinasjon av nettstudier og fysiske samlinger ved Universitetet i Bergen. Det meste av læringsaktivitene underveis i hvert emne vil foregå digitalt via UiBs læringsplattform Mitt UiB, slik at du kan jobbe med lærestoffet på dager og klokkeslett som passer best for deg. I tillegg vil det være noen fysiske undervisningssamlinger på UiBs campus i Bergen, hver på 2-3 dager pr semester. På disse samlingene vil vi prioritere gruppearbeid, diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging. 

  Opptakskrav

  Alle modulene som inngår i det planlagte Executive-programmet er på masternivå. Vi krever derfor at du har:

  • Bachelorgrad eller tilsvarende utdanning på minst 180 studiepoeng
  • Minimum 2 års yrkeserfaring fra kommunal sektor eller offentlig sektor for øvrig (trenger ikke være på ledernivå) 

  Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

  Hva koster det?

  Hver modul vil ha en studieavgift på rundt kr 40 000,- pr kurs. Høsten 2021 tilbyr vi den første modulen til kr 22 500,-

  Studieavgiften for hver modul inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen, pensumlitteratur samt semesteravgift til Studentsamskipnaden Sammen. Lunsj, middag og sosial sammenkomst på samlinger er også inkludert. 

  Eventuelle utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger i Bergen vil imidlertid komme i tillegg. 

  Faglig ansvarlige for studiet

  Masterprogrammet er tverrfaglig og utvikles i samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Institutt for økonomi og Senter for krisepsykologi, i nært samarbeid med Statsforvalteren i Vestland og Bergen kommune. Faglige ansvarlige: 

  Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalrett og forvaltningsrett. Hopsnes jobbet i ti år (2005-2015) for Kommuneadvokaten i Bergen og kjenner derfor kommunesektoren svært godt. Han var også medlem i kommunelovutvalget som la frem NOU 2016: 4 «Ny kommunelov».

  Jacob Aars, professor og instituttleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalpolitikk, offentlig forvaltning, reformer i offentlig sektor, organisasjonsdesign og organisatorisk endring.

  Tommy Ståhl Gabrielsen, professor og instituttleder ved Institutt for økonomi, og tidligere leder for Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), som er et tverrfaglig forskningssenter eid av Norges Handelshøyskole (NHH) og UiB. Kompetansefeltene hans inkluderer konkurranseøkonomi, konkurransepolitikk, konkurranserett, næringsøkonomi, spillteori og insentivteori. 

  Roar Espevik, førsteamanuensis (20 %) ved Senter for krisepsykologi ved UiB og hovedlærer/kommandørkaptein ved Sjøkrigsskolen. Kompetansefeltene hans inkluderer teamtrening og lederutvikling, ledelse og mestring av kritiske situasjoner, sikkerhet og beredskap, kommunikasjon i kriser og endringsledelse. Han har omfattende erfaring med å drive lederutvikling og praktisk trening på krisehåndtering.