Hjem
Etter- og videreutdanning
Ta master på deltid

Executive master i kommunal ledelse

UiB har utviklet et nytt tverrfaglig masterprogram skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. Alle emner er nå fulle for 2023-2024. Nytt opptak åpner i mars 2024.

Nytt masterprogram ved UiB: Executive master i kommunal ledelse
UiB tilbyr Executive master i kommunal ledelse, skreddersydd for deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor. 
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

Kommuner og fylkeskommuner står overfor omfattende omstillinger. Kommunale ledere på ulike nivå må derfor ha en bred og sammensatt kompetanse for å kunne bidra til å drifte, utvikle og forbedre komplekse organisasjoner gjennom endring og omstillingsprosesser.  

Universitetet i Bergen har utviklet et tverrfaglig erfaringsbasert masterprogram som er skreddersydd for å møte de sammensatte kompetansebehovene hos ledere i kommunal sektor. Programmet er utviklet i samarbeid med Statsforvalteren i Vestland og med gode innspill fra Bergen kommune.

Masterprogrammet retter seg mot deg som er- eller vil bli leder i kommunal sektor, og som har minst to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommune/fylkeskommune eller andre deler av offentlig sektor. Dette behøver ikke være på ledernivå.

Studiet er tverrfaglig orientert og trekker inn juridiske, samfunnsøkonomiske, statsvitenskapelige og psykologiske perspektiver på aktuelle problemstillinger og utfordringer som er særlig knyttet til ledelse i kommunal sektor. 

Å kunne kombinere jobb og studier på denne måten er svært verdifullt siden man kan ta i bruk kompetansen med en gang og aktualiteten i problemstillingene som tas opp oppleves som relevante og virkelighetsnære. 
 

  Fleksibel oppbygging - frittstående emner

  Masterprogrammet er fleksibelt og praktisk tilrettelagt for å kunne gjennomføres på deltid, i kombinasjon med jobb og øvrige forpliktelser. Studiet består av tre frittstående emner á 20 studiepoeng og en avsluttende masteroppgave på 30 studiepoeng. Hele masterprogrammet utgjør totalt 90 studiepoeng.

  Du søker opptak til hvert emne for seg. Du kan velge om du vil ta kun ett eller to emner, eller ta alle tre emnene og masteroppgave for å oppnå mastergrad. Du kan ta emnene i hvilken som helst rekkefølge, etter hva som passer best for deg. Vi anbefaler at du starter med emnet Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere. 

  Samtlige tre emner går parallellt over to semestre, med oppstart i september og avsluttende eksamen i mai/juni. Hvert emne vil dermed ha ca 30% studiebelastning sammenlignet med et fulltidsstudium. Den avsluttende masteroppgaven er på 30 studiepoeng og har dermed 50% studiebelastning. Les mer om hvert emne: 

  Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

  Emnet skal gi deltakerne inngående kunnskap om de rettslige, politiske og økonomiske rammene som gjelder for ledelse og drift av kommuner og fylkeskommuner. Du skal også utvikle ferdigheter og kompetanse som er nødvendig for at du som kommunal leder kan ta i bruk handlingsrommet du har til å drifte og utvikle komplekse offentlige organisasjoner. Du skal lære hvordan kommuner og fylkeskommuner fungerer, og på hvilke måter du kan utnytte handlingsrommet kommunale ledere har til å utvikle og forbedre organisasjonene, drive innovasjonsarbeid og gjennomføre organisatoriske endrings- og omstillingsprosesser.

  Les mer: Rettslig, politisk og økonomisk handlingsrom for kommunale ledere

  Rolleforståelse for kommunale ledere

  Emnet skal gi deltakerne en dypere rolleforståelse og innsikt i sentrale problemstillinger for administrative ledere i en politisk styrt organisasjon. Forholdet mellom politikk og administrasjon og hvordan kommunale ledere utøver sin rolle i samspill med folkevalgt ledelse vil stå sentralt. Videre skal denne modulen gi kunnskap om lederroller internt i den kommunale/fylkeskommunale administrasjonen, og hvordan ulike styringsmodeller og organisasjonsløsninger påvirker kommunale lederroller. 

  Les mer: Rolleforståelse for kommunale ledere

  Operativ teamledelse i kriser

  Emnet skal gi deltakerne forskningsbasert, praksisnær og relevant kunnskap om psykologiske, organisatoriske og rettslige forhold som påvirker teamatferd og ledelse i tidskritiske og krevende situasjoner der liv, helse eller grunnleggende verdier er truet. Deltakerne skal lære å analysere og forstå menneskelige faktorer som påvirker hvordan et team samlet forstår situasjoner, koordinerer seg i mellom, tar felles avgjørelser og samhandler. Et viktig tema er hvordan kommunale ledere kan få operative team til fungere godt i kriser, i samspill med andre etater og organisasjoner. 

  Les mer: Operativ teamledelse i kriser

  Masteroppgave

  Den avsluttende masteroppgaven er et selvstendig empirisk arbeid gjennomført i tråd med vitenskapelige prinsipper og metoder. Oppgaven skal bygge på en konkret problemstilling som er relevant for deltakernes jobbrolle og/eller virksomhet. I masteroppgaven forventes det at du aktivt anvender de teoretiske og empiriske kunnskapene du har tilegnet seg gjennom de forutgående emnene. Du velger et oppgavetema i samråd med veileder.

  For å få opptak til den avsluttende masteroppgaven er det et krav at du har fullført og bestått de tre forutgående emnene. Mer informasjon kommer.

  Hvordan er undervisningen lagt opp?

  Vi legger opp til en kombinasjon av nettstudier og fysiske samlinger ved Universitetet i Bergen. Det meste av læringsaktivitene underveis i hvert emne vil foregå digitalt via UiBs læringsplattform Mitt UiB, slik at du kan jobbe med lærestoffet på dager og klokkeslett som passer best for deg.

  Videre legger vi opp til 4 fysiske undervisningssamlinger ved UiB i Bergen, hver på to dager. Oversikt over datoer for samlinger 2023-2024 finner du på nettsidene for de to emnene som går kommende studieår. Det er obligatorisk å delta på samlingene. 

  Samlingene er lagt til ulike datoer, slik at det vil være mulig å kombinere to emner parallellt for de som ønsker det, for eksempel med tanke på raskere progresjon frem mot full mastergrad. 

  På samlingene vil vi prioritere gruppearbeid, diskusjoner, erfaringsutveksling og nettverksbygging. Vi veksler mellom forelesninger og oppgaveløsning i mindre grupper og vi vil bruke kursdeltakernes erfaringer aktivt som en ressurs i undervisningen. Vi legger opp til studentaktive arbeids- og undervisningsformer og legger vekt på at kursdeltakerne selv identifiserer praksisnære problemer som de ønsker å finne løsninger på, eller konkrete utfordringer i egen organisasjon som de ønsker å undersøke nærmere.

  Opptakskrav

  Følgende opptakskrav gjelder for alle de tre emnene som inngår i Executive master i kommunal ledelse. Du må ha:

  • Bachelorgrad, cand.mag.-grad eller tilsvarende grad eller yrkesutdanning med minimum tre års omfang/180 studiepoeng
  • Minimum to års administrativ- eller operativ erfaring fra kommunal sektor eller andre deler av offentlig sektor 

  Det er mulig å kompensere for deler av utdanningskravet ved å dokumentere lang og relevant yrkespraksis. Mer om godkjenning av realkompetanse for opptak til UiB

  For opptak til den avsluttende masteroppgaven gjelder særskilte krav, se avsnittet om Masteroppgave over. 

  Kostnader

  Studieavgift

  De to emnene som går 2023-2024 går nå for siste gang med rabattert studieavgift på kr 25 000,- pr emne. Fra og med høsten 2024 vil studieavgiftene pr emne bli justert opp. 

  Masteroppgaven vil ha en studieavgift på kr 36 700,-.

  Studieavgiften inkluderer alle kostnader til undervisning og eksamen samt pensumlitteratur. Lunsj, middag og sosial sammenkomst på samlinger er også inkludert. Eventuelle utgifter til reise/opphold i forbindelse med samlinger vil imidlertid komme i tillegg og må dekkes av den enkelte deltaker/arbeidsgiver utenom. 

  Semesteravgift

  Alle som blir tatt opp som studenter ved UiB må betale semesteravgift på kr 590,- til Studentsamskipnaden Sammen. Dette er en personlig avgift som skal dekke felles velferdsgoder for alle studenter, og må derfor betales inn individuelt. Du betaler kun inn det semesteret du skal ta eksamen, det vil si i vårsemesteret. Du vil få nærmere informasjon om hvordan og når semesteravgiften skal betales i forbindelse med opptak til hvert enkelt emne.

  Fakturainformasjon og fakturering

  I utgangspunktet blir faktura for studieavgift sendt til deg personlig. Dersom din arbeidsgiver skal betale studieavgiften må du oppgi korrekt fakturainformasjon samtidig som du registrerer søknad på det enkelte emne. Det er mulig å registrere selve søknaden først, og logge inn igjen på et senere tidspunkt for å legge til fakturainformasjon. Du vil se fristen for å legge til fakturainformasjon når du registrerer søknad.  

  Faglig ansvarlige for studiet

  Masterprogrammet er tverrfaglig og utviklet i samarbeid mellom Det juridiske fakultet, Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap, Institutt for økonomi og Senter for krisepsykologi, i nært samarbeid med Statsforvalteren i Vestland og Bergen kommune. Faglige ansvarlige: 

  Roald Hopsnes, førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalrett og forvaltningsrett. Hopsnes jobbet i ti år (2005-2015) for Kommuneadvokaten i Bergen og kjenner derfor kommunesektoren svært godt. Han var også medlem i kommunelovutvalget som la frem NOU 2016: 4 «Ny kommunelov».

  Jacob Aars, professor og instituttleder ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Kompetansefeltene hans inkluderer kommunalpolitikk, offentlig forvaltning, reformer i offentlig sektor, organisasjonsdesign og organisatorisk endring.

  Tommy Ståhl Gabrielsen, professor og instituttleder ved Institutt for økonomi, og tidligere leder for Bergen Center for Competition Law and Economics (BECCLE), som er et tverrfaglig forskningssenter eid av Norges Handelshøyskole (NHH) og UiB. Kompetansefeltene hans inkluderer konkurranseøkonomi, konkurransepolitikk, konkurranserett, næringsøkonomi, spillteori og insentivteori. 

  Roar Espevik, førsteamanuensis (20 %) ved Senter for krisepsykologi ved UiB og hovedlærer/kommandørkaptein ved Sjøkrigsskolen. Kompetansefeltene hans inkluderer teamtrening og lederutvikling, ledelse og mestring av kritiske situasjoner, sikkerhet og beredskap, kommunikasjon i kriser og endringsledelse. Han har omfattende erfaring med å drive lederutvikling og praktisk trening på krisehåndtering.

  Anne Lise Fimreite, professor ved Institutt for administrasjons- og organisasjonsvitenskap. I sin forskning har Fimreite konsentrert seg om offentlig forvaltning og offentlig politikk. Hun har særlig vært opptatt av statlig styring og kommunenes handlingsrom, kommunenes økonomiske situasjon og offentlig reformvirksomhet, samt av forholdet mellom forvaltningsnivåene. Fimreite har publisert en rekke artikler og flere bøker på disse feltene.