Hjem
Vestlandslegen

Prosjekt Vestlandslegen - organisering

Mandat og sammensetning for Styringsgruppen, inkl. organisasjonskart for prosjektet f.o.m. 2023.

Organisasjonskart for prosjektet vestlandslegen
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Representasjon og mandat for etablering av en styringsgruppe for Vestlandslegen ble fremlagt for fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet 18. oktober 2023 (sak 57/23). 

Representanter i Styringsgruppen Vestlandslegen

 • Visedekan for utdanning (leder av gruppen) Marit Øilo
 • Prosjektleder Vestlandslegen Simon Nitter Dankel
 • Utdanningsleder ved Klinisk institutt 1 Anne Berit Guttormsen
 • Fungerende utdanningsleder ved Klinisk institutt 2 Silje Skrede
 • Undervisningsgruppeleder i allmennmedisin ved Institutt for global helse og samfunnsmedisin Stefan Hjørleifsson
 • Utdanningsleder ved Institutt for biomedisin Arne Tjølsen
 • Programutvalgsleder medisin Harald Wiker
 • Representant fra Helse Vest, direktør medarbeider, organisasjon og ledelse Hilde Brit Christiansen
 • Assisterende fakultetsdirektør Ørjan Leren
 • Studentrepresentant fra fakultetsstyret Jonas Hodneland Sundfjord (vara Tora Hvidsten Nupen)

I tillegg deltar seksjonsleder HR og økonomi ved behov, og har ansvar for at styringsgruppen får løpende rapportering om tilsettinger/status stillinger i Vestlandslegen. Enhet for læring må også være tett på i videre planlegging. Sekretariatsfunksjon ivaretas av sekretariatet for Vestlandslegen v/ Kristin Walter.
Møtehyppighet er 1-2 ganger per semester. Styringsgruppen rapporterer til fakultetsstyret.

En gang per semester inviteres lederrepresentanter fra samarbeidende sykehus på Vestlandet inn til fellesmøte med Styringsgruppen, som en referansegruppe for Styringsgruppen i Vestlandslegen:

 • Helse Stavanger: Elisabeth Farbu, viseadm. direktør Helse Stavanger
 • Helse Bergen: Marta Ebbing, fagdirektør Helse Bergen
 • Helse Førde: Anne Kristin Kleiven, utviklingsdirektør Helse Førde
 • Helse Fonna: Andreas Andreassen, fagdirektør Helse Fonna
 • Haraldsplass Diakonale sykehus: Petter Thornam, fagdirektør/viseadm direktør Haraldsplass Diakonale sykehus

Mandat for Styringsgruppen VL

Styringsgruppen skal koordinere prosessen med pilotering av studiemodellen og sikre at arbeidet med videre implementering har god progresjon og foregår innenfor prosjektets rammer. Det forutsettes tett dialog med Programutvalg for medisin (PUM) om faglige føringer og fremdrift. Styringsgruppen skal sikre at arbeidet med Vestlandslegen er i tråd med fakultetets gjeldende strategi og tidligere vedtak, kombinert med nasjonale føringer. Styringsgruppen skal med bakgrunn i innspill fra både interne parter og eksterne samarbeidspartnere gi sin vurdering og sine råd til fakultetsstyret for videre innfasing av studiemodellen

Kommende møter

Møte 3. juni 2024 (inkl. referansegruppe fra samarbeidende sykehus)