Hjem
Click

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Råd og utvalg for studenter

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle studenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fagutvalget skal, sammen med Masterutvalget (MU), være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. FU skal fremme studentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorganer. Fagutvalget har en representant i Undervisningsutvalget (UU) og i Instituttrådet (IR). Dette er viktig for at studentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Alle adm.org.-studenter kan bli med i Fagutvalget. Hvert semester skal Fagutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt (med unntak av leder og økonomiansvarlig som velges for et år av gangen, henholdsvis ved start av høst- og vårsemester).

 Følg fagutvalget på facebook her

 Fagutvalget arrangerer:

 • Faglunsj
 • Adm.org pils
 • Julebord
 • Eksamensfest
 • Studietur

Hvem er vi?

 • Leder: Bjarte Havdal Tangenes
 • Nestleder: Mari Wardeberg
 • Sekretær: Helene Meland
 • Økonomiansvarlig: Kim Tuv
 • Fagansvarlig: Karoline Strømnes
 • Sosialansvarlig: Hilde Austigård Østerhus
 • Kommunikasjonsansvarlig: Marie Skansen Kleppe
 • Studieturansvarlig: Lars Dalene Fiskaa
 • Representant i Studentutvalget: Lars Dalene Fiskaa
 • Vara i SU: Kim Tuv
 • Representant fra Politisk Økonomi: Madelene Brattli Eidissen
 • Representant til instituttrådet og undervisningsutvalget: Carina Boberg
 • Vara til instituttrådet og undervisningsutvalget: Monica Jackson
 • Representant i Instituttrådet: Bjarte Havdal Tangenes
 • Vara i Instituttrådet: Hedda Øvregaard

Styremedlemmer: Jøran Haukeland, Daniel Blokhus Sjøvold

 Arbeidsgrupper

 Faggruppen og forskningsgruppen:

 • Karoline Strømnes (leder)
 • Daniel Sjøvold
 • Andreas Jansen
 • Jøran Haukeland
 • Anne Sigrid Hundere

 Sosialgruppen:

 • Hilde Østerhus (leder),
 • Marte Pedersen,
 • Leon Aulie,
 • Hedda Øvregaard,
 • Carina Boberg,
 • Helene Meland,
 • Mari Wardeberg,
 • Elisabeth Næss,
 • Marie Kleppe

 Studieturgruppen:

 • Tara Shahimi
 • Leon Aulie
 • Vilde Tøfte Øvstetun

 Styremedlemmer:

 • Vilde Tøfte Øvstetun
 • Amanda Strandos
 • Monica Jackson

Vi ønsker dine innspill:

Vi ønsker gjerne å arrangere arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.

Ta kontakt med oss:

Send enten e-post til fagutvalget@aorg.uib.no eller ta en prat med et av våre hyggelige FU-medlemmer!

Masterutvalget

Masterutvalget (MU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle masterstudenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Masterutvalget skal, sammen med Fagutvalget, være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. MU skal fremme masterstudentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorgan. Masterutvalget har en representant i Undervisningsutvalget og i Instituttrådet. Dette er viktig for at masterstudentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Masterutvalget skal ha ansvaret for fordelingen av lesesals- og datasalsplassene som disponeres av Masterprogram i Administrasjons og Organisasjonsvitenskap. Samt arbeide for å bygge et godt sosialt miljø blant masterstudentene på instituttet. MU skal også jobbe for å inkludere i MPA-studentene ved instituttet slik at de blir en del av det sosiale miljøet.

Alle masterstudenter kan bli med i Masterutvalget. Hvert semester skal masterutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt.


Masterutvalget arrangerer

 • Masterpils (første fredag etter studielån)
 • Eksamensfest
 • Julebord
 • Turer
 • Sosiale arrangementer for å knytte nærere bånd med MPA-studentene

Hvem er vi?

 • Vilde Tøfte Øvstetun (leder og representant i instituttrådet og undervisningsutvalget)
 • Oda Krogh Læret (nestleder og vara i instituttrådet og undervisningsutvalget)
 • Truls-Einar Johnsen (økonomiansvarlig)
 • Amanda Strandos (sosialansvarlig)
 • Mia Milde (styremedlem)
 • Hildegunn Berge (styremedlem)
 • Thomas Bryde (styremedlem)
 • Gëzim Seferi (styremedlem)
 • Sondre Bratteberg (styremedlem)
 • Siri Odijk Solbakken (styremedlem)
 • Anja Myrtveit (styremedlem)
 • Annbjørg Ryssdal (styremedlem)
 • Ane Jordal (styremedlem)

 

Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker gjerne å arrangere andre arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, MU, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.


Ta gjerne kontakt med oss

Send enten e-post til masterutvalget@aorg.uib.no eller ta en prat med et MU-medlem

 

Statutter for Fagutvalget

Statutter for Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Formål

 1. Fagutvalget heter «Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap».

Det har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, overfor instituttets ledelse, fakultetet, eksterne studentorganisasjoner og Universitetet i Bergen generelt.

 1. Fagutvalget er studentene høyeste formelle organ på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Andre eksterne studentutvalg tilhørende instituttet er underlagt Fagutvalget.

Konstituering og allmøte

 1. Et fagutvalg er ikke fungerende før det har blitt konstituert gjennom et allmøte.
 2. Det skal holdes ett allmøte hvert semester. Det skal gjøres innen fire uker etter den offisielle semesterstarten til Universitetet i Bergen.
 3. Det sittende fagutvalget innkaller instituttets tilhørende studenter til allmøtene, med minst 2 ukers varsel.
 4. På allmøtet skal Fagutvalget settes sammen og verv/roller skal velges. Fagutvalget konstitueres på grunnlag av oppmøtte studenter.
 5. Et fagutvalg sitter til et nytt fagutvalg er konstituert.
 6. Det skal også innkalles til allmøte når:
  1. minst 10 personer krever det, eller
  2. ett medlem av FU krever det.
  3. det er fremmet forslag om endringer av Fagutvalgets statutter.
 7. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene ved innkalling.

Valg

 1. Verv velges for ett semester, med unntak av leder og økonomiansvarlig som sitter i et år. Leder og økonomiansvarlig velges på allmøtet i august. De resterende velges i både august og januar.
 2. Hvert fagutvalg må ha en valgt leder, en valgt økonomiansvarlig og en representant til Studentutvalget (1+1 vara). Andre verv opprettes etter behov.
 3. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger hvert enkelt medlem av Fagutvalget kan stille til verv.
 4. Vedtak på allmøter fattes med et 2/3 flertall av oppmøtte studenter.
 5. Kun studenter som hører hjemme ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har stemmerett.

 Sammensetning og medlemskap

 1. FU skal, så langt det er mulig, bestå av representanter fra alle kull og nivå. Dette for å oppnå best mulig kommunikasjon mellom FU og studentmassen i sin helhet.
 2. Hvert medlem i et konstituert fagutvalg har én stemme.
 3. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt- stemme.
 4. Fagutvalget bør avholde regelmessige møter hver 14. dag, men avgjør selv møtehyppigheten etter behov. Møteinnkalling med saksliste skal sendes ut én uke (7 dager) før møtet.
 5. Alle Fagutvalgets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 6. Leder forpliktes til å skrive halvårsrapporter. Disse skal offentliggjøres.
 7. Nye medlemmer kan tas inn underveis i semesteret om det er ønskelig eller nødvendig.
 8. Medlemmer med verv eller konkrete tildelte roller forplikter å følge opp sine ansvar, og oppdatere det resterende Fagutvalget jevnlig og etter behov.
 9. Medlemmer med påtatte verv kan trekke seg fra sine verv med fire ukers varsel. Det holdes da et internt valg i Fagutvalget for å fylle det ledige vervet.
 10. Medlemmer kan trekke seg fra Fagutvalget ved å meddele dette til sittende leder.
 11. Alle medlemmer av Fagutvalget er møtepliktige.
 12. Fravær, uten gyldig årsak, to (2) møter på rad, vil alene være grunnlag for utmelding fra Fagutvalget. Hva som regnes som gyldig fravær avgjøres av leder.
 13. Mistillit til medlem av Fagutvalget kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
 14. Alle medlemmer har krav på en attest for sin deltagelse, etter endt engasjement. Denne skrives av instituttet i samråd med Fagutvalgets sittende leder.

Forholdet mellom Fagutvalget og Masterutvalget

 1. Masterutvalget (MU) er formelt underlagt Fagutvalget på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fagutvalget har formell myndighet til å legge ned Masterutvalget om utvalget ikke har medlemmer eller er aktivt.
 2. Masterutvalget arbeider med selvstendige saker etter eget ønske og behov, uavhengige av Fagutvalget.
 3. Leder i Masterutvalget skal være fast medlem i Fagutvalget. Dette for å sikre en toveiskommunikasjon mellom de to utvalgene.
 4. Det oppfordres til at medlemmer i Masterutvalget også er medlemmer i Fagutvalget, uten at dette er noe krav.
 5. Masterutvalget er økonomisk uavhengig av Fagutvalget. MUs økonomiske midler disponeres av utvalgets egen økonomiansvarlige.

Reglementsendringer

 1. Statuttene 1-35 er gjeldende fra 04.09.2012. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen og håndhevelsen av disse statuttene.
 2. Statuttene kan KUN endres av et allmøte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.