Hjem

Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Råd og utvalg for studenter

Fagutvalget

Fagutvalget (FU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle studenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fagutvalget skal, sammen med Masterutvalget (MU), være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. FU skal fremme studentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorganer. Fagutvalget har en representant i Undervisningsutvalget (UU) og i Instituttrådet (IR). Dette er viktig for at studentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Alle adm.org.-studenter kan bli med i Fagutvalget. Hvert semester skal Fagutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt (med unntak av leder og økonomiansvarlig som velges for et år av gangen, henholdsvis ved start av høst- og vårsemester).

Vår 2018

Leder: Mari Wardeberg

Nestleder: Kim Tuv

Sekretær: Sigrid Åtland Ellefsen

Rep. til studentutvalget: Jøran Haukeland

Vara til studentutvalget: Knut Ognøy

Økonomiansvarlig: Andreas Jansen

Fagansvarlig: 

Sosialansvarlig: Vilde Attramdal

Rep. til instituttrådet:Kin Tuv

Vara til instituttrådet: Eskild Aalerud

Rep. til undervisningsutvalget: Kim Tuv

Vara til undervisningsutvalget: Eskild Aalerud

Kommunikasjonsansvarlig: Jens Lorentsen-Lund

 Følg fagutvalget på facebook her

 Fagutvalget arrangerer:

 • Faglunsj
 • Adm.org pils
 • Julebord
 • Eksamensfest
 • Studietur

Vi ønsker dine innspill:

Vi ønsker gjerne å arrangere arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.

Ta kontakt med oss:

Send enten e-post til fagutvalget@aorg.uib.no eller ta en prat med et av våre hyggelige FU-medlemmer!

Masterutvalget

Masterutvalget (MU) er et frivillig studentutvalg som jobber for alle masterstudenter ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Masterutvalget skal, sammen med Fagutvalget, være et av bindeleddene mellom studentene og instituttet. MU skal fremme masterstudentenes interesser og krav overfor instituttet, dets administrative organ og stab, samt overfor andre studentorgan. Masterutvalget har en representant i Undervisningsutvalget og i Instituttrådet. Dette er viktig for at masterstudentene skal bli hørt i saker som angår dem.

Masterutvalget skal ha ansvaret for fordelingen av lesesals- og datasalsplassene som disponeres av Masterprogram i Administrasjons og Organisasjonsvitenskap. Samt arbeide for å bygge et godt sosialt miljø blant masterstudentene på instituttet. MU skal også jobbe for å inkludere i MPA-studentene ved instituttet slik at de blir en del av det sosiale miljøet.

Alle masterstudenter kan bli med i Masterutvalget. Hvert semester skal masterutvalget konstitueres, her skal alle verv velges på nytt.

Vår 2018

Leiar: Andrea Sundbø

Nestleiar: Trym Erik Omberg Alvik

Økonomiansvarleg: Bjarte Havdal Tangenes

Sosialansvarleg: Silje Amalie Eikeland Rose

Medlem i sosialgruppa : Ane Jordahl, Malene Dragelid Hovland og Trine Svanholm Misje

Representant til undervisningsutvalet og instituttrådet: Sanna Wiik( Trym Eirik Omberg Alvik vara)

Ansvarleg for Fag og Forsking: Christer Andre Flatøy

Representant i fagutvalet: Andrea Sundbø

Styremedlem: Vilde Tøfte Øvstetun, Maria Hellebø, Monica Jackson, Mia Skeie , Truls-Einar Johnsen


Masterutvalget arrangerer

 • Masterpils (første fredag etter studielån)
 • Eksamensfest
 • Julebord
 • Turer
 • Sosiale arrangementer for å knytte nærere bånd med MPA-studentene

Vi ønsker dine innspill

Vi ønsker gjerne å arrangere andre arrangementer om dette er ønskelig. Vi setter stor pris på innspill fra studentene til saker som vi kan ta opp i Fagutvalget, MU, Undervisningsutvalget eller Instituttrådet. Ta gjerne kontakt dersom du har noe du ønsker vi skal ta opp.


Ta gjerne kontakt med oss

Send enten e-post til masterutvalget@aorg.uib.no eller ta en prat med et MU-medlem

 

Statutter for Fagutvalget

Statutter for Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap

Formål

 1. Fagutvalget heter «Fagutvalget ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap».

Det har til formål å ivareta og fremme interessene til studentene ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, mht. studentenes studie- og arbeidsvilkår både faglig og sosialt, overfor instituttets ledelse, fakultetet, eksterne studentorganisasjoner og Universitetet i Bergen generelt.

 1. Fagutvalget er studentene høyeste formelle organ på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Andre eksterne studentutvalg tilhørende instituttet er underlagt Fagutvalget.

Konstituering og allmøte

 1. Et fagutvalg er ikke fungerende før det har blitt konstituert gjennom et allmøte.
 2. Det skal holdes ett allmøte hvert semester. Det skal gjøres innen fire uker etter den offisielle semesterstarten til Universitetet i Bergen.
 3. Det sittende fagutvalget innkaller instituttets tilhørende studenter til allmøtene, med minst 2 ukers varsel.
 4. På allmøtet skal Fagutvalget settes sammen og verv/roller skal velges. Fagutvalget konstitueres på grunnlag av oppmøtte studenter.
 5. Et fagutvalg sitter til et nytt fagutvalg er konstituert.
 6. Det skal også innkalles til allmøte når:
  1. minst 10 personer krever det, eller
  2. ett medlem av FU krever det.
  3. det er fremmet forslag om endringer av Fagutvalgets statutter.
 7. Allmøtet skal ha en dagsorden. Foreløpig dagsorden skal gjøres kjent for studentene ved innkalling.

Valg

 1. Verv velges for ett semester, med unntak av leder og økonomiansvarlig som sitter i et år. Leder og økonomiansvarlig velges på allmøtet i august. De resterende velges i både august og januar.
 2. Hvert fagutvalg må ha en valgt leder, en valgt økonomiansvarlig og en representant til Studentutvalget (1+1 vara). Andre verv opprettes etter behov.
 3. Det er ingen begrensninger på hvor mange ganger hvert enkelt medlem av Fagutvalget kan stille til verv.
 4. Vedtak på allmøter fattes med et 2/3 flertall av oppmøtte studenter.
 5. Kun studenter som hører hjemme ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap har stemmerett.

 Sammensetning og medlemskap

 1. FU skal, så langt det er mulig, bestå av representanter fra alle kull og nivå. Dette for å oppnå best mulig kommunikasjon mellom FU og studentmassen i sin helhet.
 2. Hvert medlem i et konstituert fagutvalg har én stemme.
 3. Fagutvalget er vedtaksdyktig dersom mer enn 50% av utvalgets medlemmer er tilstede. Vedtak fattes ved simpelt flertall. Ved stemmelikhet har leder dobbelt- stemme.
 4. Fagutvalget bør avholde regelmessige møter hver 14. dag, men avgjør selv møtehyppigheten etter behov. Møteinnkalling med saksliste skal sendes ut én uke (7 dager) før møtet.
 5. Alle Fagutvalgets møter skal protokollføres, og protokollen skal offentliggjøres.
 6. Leder forpliktes til å skrive halvårsrapporter. Disse skal offentliggjøres.
 7. Nye medlemmer kan tas inn underveis i semesteret om det er ønskelig eller nødvendig.
 8. Medlemmer med verv eller konkrete tildelte roller forplikter å følge opp sine ansvar, og oppdatere det resterende Fagutvalget jevnlig og etter behov.
 9. Medlemmer med påtatte verv kan trekke seg fra sine verv med fire ukers varsel. Det holdes da et internt valg i Fagutvalget for å fylle det ledige vervet.
 10. Medlemmer kan trekke seg fra Fagutvalget ved å meddele dette til sittende leder.
 11. Alle medlemmer av Fagutvalget er møtepliktige.
 12. Fravær, uten gyldig årsak, to (2) møter på rad, vil alene være grunnlag for utmelding fra Fagutvalget. Hva som regnes som gyldig fravær avgjøres av leder.
 13. Mistillit til medlem av Fagutvalget kan fremmes. Mistillitsforslaget skal behandles, og må vedtas med 2/3 flertall på neste allmøte.
 14. Alle medlemmer har krav på en attest for sin deltagelse, etter endt engasjement. Denne skrives av instituttet i samråd med Fagutvalgets sittende leder.

Forholdet mellom Fagutvalget og Masterutvalget

 1. Masterutvalget (MU) er formelt underlagt Fagutvalget på Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Fagutvalget har formell myndighet til å legge ned Masterutvalget om utvalget ikke har medlemmer eller er aktivt.
 2. Masterutvalget arbeider med selvstendige saker etter eget ønske og behov, uavhengige av Fagutvalget.
 3. Leder i Masterutvalget skal være fast medlem i Fagutvalget. Dette for å sikre en toveiskommunikasjon mellom de to utvalgene.
 4. Det oppfordres til at medlemmer i Masterutvalget også er medlemmer i Fagutvalget, uten at dette er noe krav.
 5. Masterutvalget er økonomisk uavhengig av Fagutvalget. MUs økonomiske midler disponeres av utvalgets egen økonomiansvarlige.

Reglementsendringer

 1. Statuttene 1-35 er gjeldende fra 04.09.2012. Det sittende fagutvalg har ansvaret for iverksettelsen og håndhevelsen av disse statuttene.
 2. Statuttene kan KUN endres av et allmøte ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap. Et vedtak om en endring må ha oppnådd 2/3 flertall blant de tilstedeværende stemmeberettigede.