Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Nyhet

Skal forebygge fordommer

Et nytt UiB-prosjekt har fått tilslag fra Forskningsrådet til å forske på hvordan skolen kan bekjempe gruppebaserte fordommer.

Mobbing
– Ofte kan flere stigma være koblet sammen, og forskning har tidligere vist at kryssende stigma kan virke ekstra belastende, sier prosjektleder Marie von der Lippe.
Foto/ill.:
Illustrasjonsfoto: www.colourbox.no

Hovedinnhold

Det ble klart da Forskningsrådet annonserte at de gir 27,5 millioner kroner til stipendiater i ulike forskningsprosjekt. Tildelingen faller under SAMKUL-programmet, og et av prosjektene som fikk tilslag er lokalisert på Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved UiB. Prosjektet, som ledes av førsteamanuensis i religionsvitenskap Marie von der Lippe, var et av totalt fire som fikk penger til 2 stipendiatstillinger hver. Totalt kom det inn 25 søknader.

Det AHKR-baserte prosjektet skal forske på hvordan skolen kan bidra til å forebygge gruppebaserte fordommer blant ungdom.

– Ord som homo, hore, jøde og muslim brukes stadig oftere som skjellsord, og mange elever opplever at de stigmatiseres på bakgrunn av etnisitet, farge, religion, livssyn, kjønnsidentitet eller seksuell orientering. Ofte kan flere stigma være koblet sammen, og forskning har tidligere vist at kryssende stigma kan virke ekstra belastende, sier prosjektleder von der Lippe, og fortsetter:

–  I dette prosjektet vil vi se nærmere på hvordan denne typen gruppebaserte fordommer oppstår og konstrueres, og hvordan de vedlikeholdes og forhandles både i og utenfor klasserommet. Hensikten er å få frem ny kunnskap om hvordan skolen kan bidra til å nyansere, problematisere og dekonstruere fastlåste stereotypier og etablerte fiendebilder, og bidra til å utvikle elevenes demokratiforståelse.

Viktig kunnskap

Førsteamanuensen mener vi trenger kunnskap om hvilke felles mekanismer som ligger bak ulike gruppebaserte fordommer, for å utvikle skolen som en mulighetsarena.

– Det er også et behov for historisering. Dette gjelder både for å vise hvordan vi som samfunn tidligere har håndtert gruppebaserte fordommer og for å utvikle barn og unges bevissthet om hvordan de som individer inngår i en historisk sammenheng på området, sier hun.

I tillegg til de overnevnte, vil prosjektet også fokusere på lærerstudenter og læreren sin bevissthet om egne holdninger, og kompetansen deres til å håndtere kontroversielle spørsmål i undervisningen knyttet til gruppebaserte fordommer.

– Både klasseromsstudier og historiske perspektiver vil kunne gi viktige bidrag til hvordan vi i dag nærmer oss temaer som undertrykking, diskriminering og antisemittisme, så vel som toleranse, fredelig sameksistens og mindre vektlegging av forskjeller, forteller religionsviteren, som også legger til at prosjektet har med lærere i referansegruppen.

– De er veldige viktige for prosjektets forankring i skolen.

Søker gode ideer

Til de 2 stipendiatstillingene ser hun først og fremst etter søkere med gode prosjektideer.

– Selv om de to stipendiatstillingene lyses ut i fagdidaktikk i historie og i religionsvitenskap vil også søkere med mastergrad innen et relevant fagfelt som eksempelvis kulturvitenskap eller antropologi kunne være svært aktuelle. Vi håper også at de utlyste stillingene vil vekke interesse hos lærere i ungdomsskolen og på videregående trinn og at vi også får søkere med god kjennskap til skolen.

Ved instituttet kan fagmiljøet tilby spisskompetanse på minoritetsforskning knyttet til etnisitet, kultur, religion, livssyn, seksuell orientering og kjønn både i samtidig og historisk perspektiv, påpeker von der Lippe.

– Vi håper også at vår tverrfaglige inngang via didaktikk, historie, religions- og kulturstudier, kan åpne for varierte og praksisorienterte søknader til disse stipendiatstillingene. Det er kanskje også viktig å nevne at de som får stillingene vil få mulighet til å jobbe med prosjektene sine i et aktivt og internasjonalt forskningsmiljø.

– Hvor viktig er det at Forskningsrådet gir støtte til slik forskning?

– Midlene er tildelt gjennom SAMKUL-programmet og er en direkte oppfølging av Regjeringens handlingsplan mot antisemittisme 2016-2020. Her lovet Kunnskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet penger til stipendiatstillinger om gruppebaserte fordommer, og det er derfor gledelig at dette nå er fulgt opp gjennom de tildelte prosjektene.

– Vi håper også etterhvert å kunne samarbeide med de andre institusjonen som har fått tildelt stipendiatstillinger, og har stor tro på at disse prosjektene sammen vil kunne bidra til å styrke skolens holdningsskapende arbeid, avslutter von der Lippe.