Hjem
Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap
Minneord

Minneord Sæbjørg Walaker Nordeide (1956-2020)

Sæbjørg Walaker Nordeide gikk bort 6. mars 2020.

portrett
Foto/ill.:
Privat.

Det var med sorg vi mottok beskjeden at vår kjære kollega og venn Sæbjørg Walaker Nordeide gikk bort fredag den 6. mars.

Sæbjørg var professor i arkeologi ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap (AHKR) ved Universitetet i Bergen (UiB). Ved instituttet underviste og veiledet hun stipendiater og studenter i middelalderarkeologi. Sæbjørg var fagkoodinator for arkeologifaget og leder av instituttets forskergruppe «Menneske og materialitet» inntil sommeren 2019. Sæbjørg var en faglig sterk, tydelig og særdeles arbeidsom forsker og så sent som i januar i år, til tross for alvorlig sykdom, var hun på forskningsopphold ved Universitetet i Cambridge.

Sæbjørg tok sin magistergrad, som omhandlet middelalderens teglstein i Tønsberg, ved Universitetet i Oslo i 1983. I 2003 kom hennes doktorgrad (dr. philos) fra samme universitet, med avhandlingen «Erkebispegården i Trondheim. Beste tomta i by’n».

Sæbjørg var tilknyttet Riksantikvaren fra 1984 til 1994 og fra 1994 til 2003 var hun ansatt som forsker ved Norsk institutt for kulturminneforskning. Hun bidro til publisering av resultatene fra utgravningene på Folkebibliotekstomta i Trondheim før hun ble leder for de omfattende utgravingene ved Erkebispegården mellom 1991 og 2003, et arbeid hennes doktorgrad var forankret i. I 2003 ble hun tilknyttet Senter for middelalderstudier (Center of Excellence) ved UiB, hvor hun var de ti årene senteret eksisterte. Her var hun en sentral forsker i senterets kristningsprosjekt og publiserte blant annet et større arbeid om kristningsprosessen i Norge fra 560 til 1150/1200 e.Kr. Kristningsprosessen var sentral i hennes forskning til det siste, og tema for hennes siste foredrag holdt i Cambridge. Fra 2015 til 2016 var Sæbjørg instituttleder ved Avdeling for kulturhistorie ved Universitetsmuseet, før hun høsten 2016 ble ansatt som professor ved AHKR. Ved Universitetsmuseet viste Sæbjørg igjen stor arbeidskapasitet og gjennomføringskraft og tok tak i alt fra bygningsmessige forhold og de vitenskapelige samlingenes tilstand, til faglige program for arkeologi og engasjement for tverrvitenskapelig samarbeid. Sæbjørg var også medlem i den tverrfaglige arbeidsgruppen til Middelalderklyngen ved UiB.

I hele Sæbjørgs karriere hadde hennes forskning solid forankring i feltarkeologi og arkeologiske samlinger. Hun har publisert mye, både alene, sammen med andre arkeologer og forskere fra andre fagdisipliner. Sæbjørg var en klar debattant i faglige spørsmål – en uredd forsker som stod for sine synspunkt – og en forsker som også har blitt belønnet med priser for sitt formidlingsarbeid. Hun har hatt utallige presentasjoner på internasjonale konferanser og hadde et bredt vitenskapelig nettverk i inn- og utland. Vi kunne alle glede oss over og dra nytte av hennes kompetanse, nysgjerrighet og kunnskap, ikke bare innen middelalder- og vikingtidsarkeologi, men også andre perioder og tverrfaglige forskningstema som hun var engasjert i. Hennes direkte væremåte kunne oppfattes som streng, men Sæbjørg var først og fremst en generøs og omsorgsfull person som så og tok vare på sine kolleger og studenter. Det er med takknemlighet vi minnes hennes innsats i fagmiljøet, som kollega, forsker, leder, underviser og veileder.

Det er et stort tap for fagmiljøet i arkeologi ved UiB at Sæbjørg er gått bort. Vi er takknemlige for den tiden vi fikk gleden av å arbeide sammen med henne. Våre tanker går nå til hennes familie som var det viktigste anker i hennes liv. Vi lyser fred over Sæbjørgs minne.

På vegne av kolleger og venner ved Institutt for arkeologi, historie, kultur- og religionsvitenskap, Universitetsmuseet og Middelalderklyngen ved Universitetet i Bergen,

Randi Barndon, Irene Baug, Kari Hjelle og Kathrine Stene.