Hjem
Aktuelt
UTILREGNELIGHET | STRAFFERETT

Skal utvikle strafferettens kunnskap om utilregnelighet og psykose

Hvorfor og hvordan har psykose betydning for når personer defineres som utilregnelige og fraskrives straffeansvar? Det skal professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultet finne et nyansert svar på med 12 millioner kroner fra Forskningsrådet.

Psykose, Utilregnelighet, UiB.
Psykoser fraskriver personer ansvar for sine egne handlinger i norsk rett.
Foto/ill.:
Colourbox/UiB.

Hovedinnhold

Psykotiske gjerningspersoner utgjør kjernen for hva rettsvitenskapen i mange land knytter til utilregnelighet. Samtidig finnes det uenighet og kontroverser knyttet til tematikken, noe som 22. juli-saken i Norge viste.

Professor Linda Gröning ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen (UiB), mottar 12 millioner kroner over fem år fra Forskningsrådet for å forske på hvordan psykoser og psykiske lidelser fraskriver eller ikke fraskriver personer straffeansvar i prosjektet DIMENSIONS.

– Prosjektet dreier seg om strafferettens forståelse av psykisk sykdom, og særlig psykose, i forhold til utilregnelighet. Målet er å utvikle en mer nyansert rettslig forståelse om tematikken, sier Gröning.

Uklar juss

Utilregnelighet i strafferetten handler om hvem som skal fraskrives evnen til å være ansvarlig for sine handlinger og har grunnleggende betydning for hvem som straffes og ikke. De fleste land har regler som åpner for å frita barn, alvorlig psykisk syke, psykisk utviklingshemmede, og de med bevissthetsforstyrrelser fra straffansvar.

– Psykosetilstanden er sentral for utilregnelighet i alle land. Samtidig er jussen uklar på hvorfor psykosetilstanden er relevant for skyldevnen, og hvilke svikter som mer konkret har betydning, sier Gröning.

– Denne uklarheten har ført til at strafferettslig utilregnelighet og psykosetilstandens betydning i praksis i stor grad har blitt assosiert med psykiatriske diagnoser, og særlig til diagnosen Schizofreni. Denne koblingen kan også virke stigmatiserende ovenfor personer som er diagnostisert med alvorlige psykiske lidelser, og er problematisk.

Samarbeider med filosofer og psykiatere

For å utvide jussens forståelse av psykisk sykdom og psykose i forhold til utilregnelighet, skal Gröning samarbeide med verdensledende filosofer og forskere i psykiatri og psykologi på området.

– Vi vil legge særlig vekt ved å trekke inn nyere medisinsk forskning om psykose, som studerer dette fenomenet på tvers av og utenfor diagnosekategorier, sier Gröning. 

Planen er å sampublisere artikler, holde seminarer og workshop sammen. I tillegg vil gruppen trekke inn representanter fra påtalemyndighetene, forsvarere, lovgivere og andre relevante aktører som kan dele erfaring fra sin praksis.

Nytt rammeverk for utilregnelighet og psykose

For å utvikle et nyansert rettslig rammeverk for den rettslige forståelsen av psykoser skal forskerne basere dette på de eksisterende utilregnelighetsmodellene som brukes i verden i dag, og samtidig utfordre dem.

–  Et viktig poeng for prosjektet er å sammenligne den norske modellen med den som brukes i resten av verden. Siden den norske varianten er såpass lite forsket på i en internasjonal sammenheng, kan dette være et viktig bidrag til å nyansere bildet og endre grunnlaget for kunnskapen om utilregnelighet.

– Prosjektet vil forhåpentligvis bidra til mer rettferdige regler og redusere stigma rundt psykiske lidelser og kriminalitet, sier Linda Gröning.