Hjem
Jørn Jacobsens bilde

Jørn Jacobsen

Professor, Leder for Phd-programmet
 • E-postJorn.Jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 42
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Eg er professor i rettsvitskap og arbeider i hovudsak med strafferett. Eg har skrive ei rekke bøker og artiklar om strafferett I tillegg er eg redaktør for Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice og har bloggen Jacobsensstrafferett. Eg underviser hovudsakleg i strafferett og er kursansvarleg for strafferettskurset JUS241 (saman med Erling Johannes Husabø). Ut over arbeidet mitt med strafferett, er eg òg leiar for phd-programmet ved fakultetet og leiar (saman med Synne S. Mæhle) for forskargruppa i rettsteori

Kursansvarleg JUS241 - Strafferett

Bøker

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 2. utg., med Linda Gröning og Erling Johannes Husabø (Bergen, 2019)

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Foreløpig versjon av del I og II, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009)

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004).

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004).

Bidrag til bøker

- Om teori og praksis i strafferetten, i Knut Erik Sæther et al. (red), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat - Festskrift til Tor-Aksel Busch (Oslo, 2019), s. 365-378. 

- Law, Legal Science and Methodological Pluralism, i Johan Giertsen et al. (red.), Rett i Vest - Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen (Bergen 2019), s. 361 - 379.

- Når mangler et "samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud, i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.), Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland (Oslo 2019) - med Henriette Sinding Aasen.

- Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv, i Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019), s. 527-561.

- Gjensyn med kriminalretten?, i Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) s. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, i: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall (red.), Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) s. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, i: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), s. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. i: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

- ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2014), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, i: Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) s. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, i: Asbjørn Kjønstad (red): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), s. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, i: Karl Harald Søvig et al. (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) s. 267-278.

- Introduction, i: Linda Gröning & Jørn Jacobsen (red.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), s. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, i: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), s. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, i: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), s. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), s. 306-325.

Tidsskriftartiklar

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 s. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), s. 20-52, med Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) s. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) s. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) s. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) s. 162-183, med Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) s. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) s. 106-107, med Asbjørn Strandbakken og Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), s. 5-25

. Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) s. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) s. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), s. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011) s. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010) s. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, 1 (2009), s. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, 4 (2004), s. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), s. 294-294-305, òg prenta i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), s. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’, Jussens Venner no. 6 (2003), s. 360-375.

Bokmeldingar

- av Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- av Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) s. 209-216.

- av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) i Retfærd, No. 2/125 (2009), s. 92-99.

- av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), i Lov og Rett, No 1 (2008), s. 48-54.

- av Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), i Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), s. 347-358.

Redaktør

- Linda Gröning & Jørn Jacobsen (red.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012).

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Jacobsen, Jørn ; Taslaman, Selma. 2018. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 20-52.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c . Tidsskrift for strafferett. 102-130.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 118-144.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 399-414.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 18-36.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • Jacobsen, Jørn RT; Sandvik, Vilde Hallgren. 2015. An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 162-183.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 5-25.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 46-64.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 609-632.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2-31.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 43-75.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 394-438.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • Jacobsen, Jørn. 2003. Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 360-375.
Rapport
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Faglig foredrag
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Skyldprinsippets betydning for strafferettens begrunnelse og legitimitet.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Krav til eit godt straffebod.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Kan krenkeren krenkes?
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Formidling av strafferettsvitskap.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. Straffeloven av 20. mai 2005.
 • Gröning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2014. Tverrfaglighet i strafferettsvitenskapen: Visjoner og virkelighet.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Kommentar til Hans Petter Graver: Judges Against Justice (Springer Verlag 2014).
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Grunnlova av 1814 og dei grunnleggande strafferettslege prinsippa.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Element frå den strafferettslege ansvarslæra.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. The Norwegian Criminal Regulation of Trafficking.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Kriminalitet - fortid, notid, framtid.
 • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2013. En inkluderende strafferett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Skal ein alltid lyde lova?
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Strafferettslege utfordringar i terrorens tidsalder.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. The Concept of Crime.
Vitenskapelig foredrag
 • Jacobsen, Jørn. 2019. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Skyldkrav for foretak og ansatte - Et strafferettslig perspektiv.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Ler Liszt sist? Om utviklingstrekk i reaksjonslæra i norsk strafferett.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Introduction: Neoliberalism and Criminal Law.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Rettsdogmatikk mellom konstruktivisme og pragmatisme?
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Legal dogmatics between constructivism and pragmatism?
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Det allmänna rättsmedvetandet – ur ett straffrättsligt perspektiv.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Between f/acts and law.
 • Suominen, Annika Elisabet; Jacobsen, Jørn. 2015. New Trends in European Criminal Law.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. Endringar i reguleringa av "rettsuvitenhet".
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Høgsterett og den strafferettslige ansvarslæra.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Eit blikk utanfrå - Strafferett, bioteknologi og det ideologiske omdreiingspunktet.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Ultima Ratio and the Norwegian Criminal Regulation of Terrorism.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Efficiency in Norwegian Criminal Law.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Den tyske skulestriden og straffelova av 1902.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Bruk av rettssosiologi i rettsvitskaplege avhandlingar: Teoretiske - og (litt) praktiske - perspektiv.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. The Norwegian Concept of Crime in Comparative Perspective.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Politisering av strafferetten.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Nye trendar i strafferettsvitskapen.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Forfatning og unntakstilstand: Perspektiv frå strafferetten.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Strafferett og modernitet: perspektiv på relasjonen mellom strafferettsvitskap og strafferettslovgjeving.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Searching History for a Future: The Concept of Crime.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Restorative Justice: Introduction.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Frå "lovkyndighet" til rettsvitskap - rettsvitskapen og dei vitskaplege argumentasjonsnormene.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Vitskapen i rettsvitskapen.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Skadefølgjeprinsippet som kriminaliseringsreiskap?
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Kan det etableres en allmenn del for den internasjonale straffretten og i tilfelle hvordan?
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Bruk av rettssosiologi i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2007. "Pre-aktiv strafferett".
 • Jacobsen, Jørn RT. 2005. Det strafferettslege legalitetsprinsippet - eit innspel i diskusjonen om den preaktive strafferetten.
 • Jacobsen, Jørn. 2004. "Diskusjon om allmennprevensjonen sin faktiske verknad status og kommentar".
Leserinnlegg
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Tilsvar til Ljone. Dag og Tid.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 89-95.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 329-343.
Anmeldelse
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 562-565.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 92-99.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og Rett. 48-54.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 347-358.
 • Jacobsen, Jørn. 2004. Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Vitenskapelig monografi
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn; Husabø, Erling Johannes. 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra .
 • Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Kronikk
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Reform av valdtektsstraffebodet? Dag og Tid.
 • Jacobsen, Jørn ; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn ; Vogt, David G. C. 2017. Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Jacobsen, Jørn ; Grøning, Linda. 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Burkiniparadokset. Morgenbladet.
 • Jacobsen, Jørn RT; Strandbakken, Asbjørn; Suominen, Annika Elisabet. 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Aarli, Ragna; Jacobsen, Jørn RT. 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Sandhaug, Ingvild. 2019. Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
 • Vogt, David G. C. 2018. Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
Intervju
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Lov, sannhet, rett – men hvilken?
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Styrker fundamentet.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Menneske og straff.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Terrorlovgjevning - rettsstat.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Med kant på loven (intervju i på HØYDEN).
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Intervju i studvest i forbindelse hans hederspris for unge forskere: Nils Klim prisen 2011.
Programdeltagelse
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Strafferetten kan vise tolmod med menneska (kronikk).
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Staten pregar sitt samfunn (kronikk).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Om teori og praksis i strafferetten.
 • Jacobsen, Jørn ; Aasen, Henriette Sinding. 2019. Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 sider.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Law, Legal Science and Methodological Pluralism. 18 sider.
 • Jacobsen, Jørn. 2019. Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. 35 sider.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Gjensyn med kriminalretten? 42 sider.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 11 sider.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 17 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. 34 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. 42 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Strafferett, forfatning og unntakstilstand. 19 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Rettsvitskapssosiologi - ei spire. -266 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Nye trendar i strafferettsvitskapen. 10 sider.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. 12 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. 23 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2007. Strafferett i ein demokratisk rettsstat. -418 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Strafferett, samfunn og demokrati. 16 sider.
Poster
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Utviklingstrekk i strafferetten.
Innledning
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Fagartikkel
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oppdateringar om arbeidet mitt finn du på Jacobsensstrafferett

 

 • 2019- Securing Sustainable Legal Orders (project leader)

I am currently working on a research initiative with a group of scholars where we investigate into develop and explore the capacity of the legal order to adapt to significant social changes and thereby to be maintained as a legal order. The project seeks to develop a mid-level oriented theory about contemporary changes in law and how they affect the legal order qua legal order and how such changes can be carried out in a way consistent with the idea of a legal order. See further the project’s home page.

 • 2019-2020: Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevingsformer  

I am part of a project lead by Tina Søreide (Norwegian School of Economics) and Erling J. Hjelmeng (University of Oslo), funded by the Norwegian Competition Authority. Here, we investigate into the requirement of guilt in competition law and related sanctioning tracks such as criminal law.

 • 2011-2016: Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law (Project leader together with Linda Gröning).

Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The project, funded by the Norwegian research council, was composed of two subprojects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law, resulting in Eva Marie Møller, A framework for criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law (dissertation 2019). The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Pub 2016).

 • 2009-2012: Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach (Project Leader).

The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law. The project was funded by Bergen Forskningsstiftelse (BFS). See further the home page for the programme.

 

 

 

Kompetansefelt