Hjem
Jørn Jacobsens bilde

Jørn Jacobsen

Professor, Leder for Phd-programmet
 • E-postJorn.Jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 42
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
 • Postal Address
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Eg er professor i rettsvitskap og arbeider i hovudsak med strafferett. Eg har skrive ei rekke bøker og artiklar om strafferett I tillegg er eg redaktør for Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice og har bloggen Jacobsensstrafferett. Eg underviser hovudsakleg i strafferett og er kursansvarleg for strafferettskurset JUS241 (saman med Erling Johannes Husabø). Ut over arbeidet mitt med strafferett, er eg òg leiar for phd-programmet ved fakultetet og leiar (saman med Synne S. Mæhle) for forskargruppa i rettsteori

Kursansvarleg JUS241 - Strafferett

Bøker

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Foreløpig versjon av del I og II, with Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009)

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004).

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004).

Bidrag til bøker

- Gjensyn med kriminalretten?, i Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) s. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, i: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall (red.), Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) s. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, i: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), s. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. i: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

- ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2014), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, i: Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) s. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, i: Asbjørn Kjønstad (red): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), s. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, i: Karl Harald Søvig et al. (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) s. 267-278.

- Introduction, i: Linda Gröning & Jørn Jacobsen (red.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), s. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, i: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), s. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, i: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), s. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), s. 306-325.

Tidsskriftartiklar

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 s. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), s. 20-52, med Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) s. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) s. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) s. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) s. 162-183, med Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) s. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) s. 106-107, med Asbjørn Strandbakken og Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), s. 5-25

. Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) s. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) s. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), s. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011) s. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010) s. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, 1 (2009), s. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, 4 (2004), s. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), s. 294-294-305, òg prenta i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), s. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’, Jussens Venner no. 6 (2003), s. 360-375.

Bokmeldingar

- av Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- av Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) s. 209-216.

- av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) i Retfærd, No. 2/125 (2009), s. 92-99.

- av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), i Lov og Rett, No 1 (2008), s. 48-54.

- av Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), i Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), s. 347-358.

Redaktør

- Linda Gröning & Jørn Jacobsen (red.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012).

 

 

 

Bøker
 • Gröning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2019. Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra. Fagbokforlaget. 219 sider. ISBN: 978-82-450-2238-4.
 • Husabø, Erling Johannes; Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn. 2016. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett. Fagbokforlaget. 820 sider. ISBN: 9788245015997.
 • Husabø, Erling Johannes; Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2015. Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II. Fagbokforlaget. 493 sider. ISBN: 9788245019353.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten. Fagbokforlaget. 721 sider. ISBN: 978-82-450-0843-2.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet. Fagbokforlaget. 207 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39. Fagbokforlaget. 337 sider.
Tidsskriftartikler
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn. 2018. Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c. Tidsskrift for strafferett. 18: 102-130. doi: 10.18261/issn.0809-9537-2018-02-03
 • Jacobsen, Jørn; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Jacobsen, Jørn; Taslaman, Selma. 2018. The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 6: 20-52. doi: 10.15845/bjclcj.v6i1.1552
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 43: 118-144. doi: 10.18261/issn.2387-4546-2017-03-02
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 5: 18-36. doi: 10.15845/bjclcj.v5i1.1351
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 2-4. 399-414.
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.
 • Jacobsen, Jørn; Grøning, Linda. 2017. Det norske kontrollregimet. Klassekampen. Publisert 2017-02-27.
 • Jacobsen, Jørn; Vogt, David G. C. 2017. Streng = rettferdig? Klassekampen. Publisert 2017-05-19.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for rettsvitenskap. 562-565.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Burkiniparadokset. Morgenbladet. Publisert 2016-09-01.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • Jacobsen, Jørn RT; Sandvik, Vilde Hallgren. 2015. An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 3: 162-183.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Tilsvar til Ljone. Dag og Tid. Publisert 2014-04-04.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid. Publisert 2014-03-21.
 • Jacobsen, Jørn RT; Strandbakken, Asbjørn; Suominen, Annika Elisabet. 2014. Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice. 106-107.
 • Aarli, Ragna; Jacobsen, Jørn RT. 2013. Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende. Publisert 2013-10-04.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 13: 89-95.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 12: 329-343.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 1. 46-64.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2012. Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 12: 5-25.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft. 123: 609-632.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2011. Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 33: 2-31.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 9: 43-75.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2009. Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 32: 92-99.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og rett: Norsk juridisk tidsskrift. 1. 48-54.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 4. 347-358.
 • Jacobsen, Jørn. 2004. Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31. Publisert 2004-02-09.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2004. Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 4. 394-438.
 • Jacobsen, Jørn. 2003. Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 38: 360-375.
Rapporter/avhandlinger
 • Husabø, Erling Johannes; Borvik, Bjørnar; Jacobsen, Jørn RT; Mæland, Henry John; Gröning, Linda; Aall, Jørgen; Aarli, Ragna; Øyen, Ørnulf. 2012. Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. Justisdepartementet. 8 sider.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2008. Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten. 716 sider.
Bokkapitler
 • Jacobsen, Jørn. 2017. Gjensyn med kriminalretten? Kapittel 10, sider 284-325. I:
  • Heivoll, Geir; Flaatten, Sverre. 2017. Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling. Akademisk Publisering. 329 sider. ISBN: 978-82-8152-049-3.
 • Jacobsen, Jørn. 2016. Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 4, sider 99-109. I:
  • Frøseth, Anne Marie; Grøning, Linda; Wandall, Rasmus. 2016. Rettsfølelsen i strafferettssystemet – perspektiver fra teori og praksis. Gyldendal Juridisk. 320 sider. ISBN: 978-82-0548-952-3.
 • Jacobsen, Jørn. 2015. Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 18, sider 272-288. I:
  • Holst, Cathrine; Stjernø, Steinar; Bernt, Jan Fridthjof. 2015. Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser. Pax Forlag. 405 sider. ISBN: 9788253037905.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2015. "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. Kapittel 6, sider 143-176. I:
  • Ulvund, Frode; Sunde, Jørn Øyrehagen. 2015. Lovens Speil. Høgsterett 200 år. Fagbokforlaget. 215 sider. ISBN: 9788245018097.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2014. "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. Bokkapittel, sider 44-85. I:
  • Flaatten, Sverre; Heivoll, Geir. 2014. Straff, lov, historie: historiske perspektiver på straffeloven av 1902. Akademisk Forlag. 345 sider. ISBN: 978-82-8152-043-1.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Strafferett, forfatning og unntakstilstand. Kapittel 8, sider 260-278. I:
  • Michalsen, Dag. 2013. Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett. Pax Forlag. 505 sider. ISBN: 978-82-530-3634-2.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Rettsvitskapssosiologi - ei spire. Artikkel i festskrift, sider 267-278. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2013. Nye trendar i strafferettsvitskapen. Kapittel i del 6, sider 120-129. I:
  • Kjønstad, Asbjørn. 2013. Nye trender i rettsvitenskapen. Gyldendal Juridisk. 152 sider. ISBN: 978-82-05-45075-2.
 • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. chap 1, sider 9-19. I:
  • Grøning, Linda; Jacobsen, Jørn RT. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT; Grøning, Linda. 2012. Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. Innledning, sider 9-19. I:
  • Jacobsen, Jørn RT; Gröning, Linda. 2012. Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden. 179 sider. ISBN: 978-91-7335-032-7.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2011. Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. Artikkel, sider 247-258. I:
  • Andersson, Ulrika; Wong, Christoffer; Hansen, Helén Örnemark. 2011. Festskrift till Per Ole Träskman. Norstedts Juridik AB. 580 sider. ISBN: 978-91-39-01554-3.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2010. The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. artikkel, sider 243-265. I:
  • Elholm, Thomas; Greve, Vagn; Asp, Petter; Bragadóttir, Ragnheiður; Frände, Dan; Strandbakken, Asbjørn. 2010. Liber amicarum et amicorum Karin Cornils - Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett. Jurist- og Økonomforbundets Forlag. 555 sider. ISBN: 978-87-574-2279-5.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2007. Strafferett i ein demokratisk rettsstat. Kapittel 21, sider 419-441. I:
  • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2007. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 493 sider. ISBN: 978-82-05-31041-4.
 • Jacobsen, Jørn RT. 2006. Strafferett, samfunn og demokrati. kapittel 14, sider 214-229. I:
  • Mæhle, Synne Sæther; Bernt, Jan Fridthjof. 2006. Rett, samfunn og demokrati. Gyldendal Akademisk. 245 sider. ISBN: 9788205366299.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Oppdateringar om arbeidet mitt finn du på Jacobsensstrafferett

 • "Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach", (Project Leader).

  The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law.
  See further the web-page for the programme at http://www.uib.no/jur/forskning/eksterntfinansierte-prosjekter/criminal-law-theory-a-new-norwegian-approach
   
 • "Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law" (Project leader together with Linda Gröning).

  Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The PhD project contained the two projects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law.
  The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives  (Edward Elgar Pub 2016).

 

 

 

Fields of competence