Hjem
Jørn Jacobsens bilde

Jørn Jacobsen

Professor, Leder for p.hd.-programmet
 • E-postjorn.jacobsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 42+4795254918
 • Besøksadresse
  Det juridiske fakultet, UiB
  Magnus Lagabøtes pl. 1
  5020 Bergen
  Rom 
  657
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Eg er professor i rettsvitskap og arbeider i hovudsak med strafferett. Eg har skrive ei rekke bøker og artiklar om strafferett, og har bloggen Jacobsensstrafferett. Eg er òg redaktør for Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Eg underviser hovudsakleg i strafferett og på phd-programmet, som eg òg er leiar for. Eg er òg, saman med Eirk Holmøyvik, leiar for Rettsstat og rettsteori.

Kursansvarleg, PHDJUR900

Strafferett JUS241 (kursansvarleg 2013-2022)

 

Føreståande publikasjonar

- The IKV, its Norwegian National Branch, and a Formative Moment in Modern Norwegian Criminal Law (artikkel 2024)

 

Bøker

- Power, Principle, and Progress: Kant and the Republican Philosophy of Nordic Criminal Law | Fagbokforlaget Open Access (Bergen, 2024)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 3. utg., med Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2023).

- Fra rettsgode til straff - Fem strafferettslige studier (red.), Karnov 2023.

- Legal Reform Research - Groundworks for Legal Scholarship, Karnov 2022.

- Forbrytelser i utvalg - Straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser, saman med Linda Gröning, Erling Johannes Husabø og Asbjørn Strandbakken (Bergen 2020)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, 2. utg., med Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2019)

- Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform (Bergen 2019)

- Hagerup og den strafferettslege ansvarslæra (Bergen 2017)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, med Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2016)

- Frihet, forbrytelse og straff – En systematisk framstilling av norsk strafferett, Foreløpig versjon av del I og II, med Linda Gröning and Erling Johannes Husabø (Bergen, 2015)

- Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation, redaktør med Linda Gröning (Stockholm, 2012).

- Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten (Bergen, 2009)

- Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39, Fagbokforlaget (Bergen, 2004).

- Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet (Bergen, 2004).

Bidrag til bøker

- "Barnekonvensjonen og valds- og seksualbrotsverka i straffelova 2005", i Ingun Fornes, Anna Nylund og Anneken Sperr (red.), Barnekonvensjonen i norsk rett - Prinsipper og praksis, Oslo: Gyldendal 2023 s. 239-259.

- "Seksuell autonomi" som rettsgode for seksualstraffelovgjevinga, i Jørn Jacobsen, red. Fra rettsgode til straff - Fem strafferettslige studier (red.), Karnov 2023 s. 15-51.

- "Rusreforma som reguleringsutfordring", in Berte-Elen Reinertsen Konow, Hans Fredrik Marthinussen og Knut Einar Skodvin (red.), Fakultetsbyggjar, vestlending og verdsborgar - Festskrift til Ernst Nordtveit 70 år, Oslo: Cappelen Damm Akademisk 2023 s. 633-649.

- Norsk strafferettstenking i bryting, i Geir Heivoll og Terje E. Fredwall, Straffens etikk, Oslo: Scandinavian Academic Press 2022 s. 25-50.

- med Linda Gröning, Styrket lovskrav - bare i Høyesterett? Et kritisk perspektiv på utviklingen i straffelovgivningen, i Bergsjø et al, Med ære og samvittighet - Festskrift til Magnus Matningsdal, Gyldendal 2021 s. 118-134.

- How Can Legal Doctrine be a Scientific Discipline? Methodological Groundworks for the Norwegian Criminal Law Doctrine i Shin Matsuzawa/Kimmo Nuotio (red.), Methodology of Criminal Law Theory: Art, Politics or Science Nomos/Hart Publishing (2021) 105-128.

- Grunnlova § 93, historisk kommentar, i Ola Mestad/Dag Michalsen (red.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021) s. 909-928.

- Grunnlova § 96, historisk kommentar, i Ola Mestad/Dag Michalsen (red.), Grunnloven - historisk kommentarutgave 1814-2016 (Oslo, 2021) s. 1000-1026.

- Om teori og praksis i strafferetten, i Knut Erik Sæther et al. (red), Straff og frihet: Til vern om den liberale rettsstat - Festskrift til Tor-Aksel Busch (Oslo, 2019), s. 365-378. 

- Law, Legal Science and Methodological Pluralism, i Johan Giertsen et al. (red.), Rett i Vest - Festskrift til 50-årsjubileet for jurist-utdanningen ved Universitetet i Bergen (Bergen 2019), s. 361 - 379.

- Når mangler et "samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud, i Magnus Matningsdal og Asbjørn Strandbakken (red.), Integritet og ære - Festskrift til Henry John Mæland (Oslo 2019) - med Henriette Sinding Aasen.

- Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv, i Alf Petter Høgberg & Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Juridisk metode og tenkemåte (Oslo, 2019), s. 527-561.

- Gjensyn med kriminalretten?, i Geir Heivoll & Sverre Flaatten, Rettslige overgangsformer: Politi- og kriminalrett i nordisk rettsutvikling (Oslo, 2017) s. 284-325.

- Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving, i: Anne Marie Frøseth, Linda Gröning & Rasmus H. Wandall (red.), Rettsfølelsen i strafferettssystemet - perspektiver fra teori og praksis (Oslo, 2016) s. 99-109.

- “Sløret forsett?” Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten, i: Frode Ulvund & Jørn Øyrehagen Sunde (red.), Lovens Speil, Høgsterett 200 år (Bergen 2015), s. 143-167.

- Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. i: Jan Fridthjof Bernt, Cathrine Holst & Steinar Stjernø (red.), Rett og politikk: nye perspektiver på demokratiets forutsetninger, utforming og grenser (Oslo, 2015) s. 272-288.

- ‘i selve Dybderne af den mennesklige Bevidsthed om Ret og Moral’: Straffelova av 1902 og den tyske skulestriden, i: Geir Heivoll og Sverre Flaatten (red.): «Straff, lov, historie» - Historiske perspektiver på straffeloven av 1902 (Oslo, 2014), pp. 44-85.

- Strafferett, forfatning og unntakstilstand, i: Dag Michalsen (red.), Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett (Oslo, 2013) s. 260-278.

- Nye trendar i strafferettsvitskapen, i: Asbjørn Kjønstad (red): Nye trender i rettsvitenskapen. (Oslo, 2013), s. 120-129.

- Rettsvitskapssosiologi - ei spire, i: Karl Harald Søvig et al. (red.): Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år (Bergen, 2013) s. 267-278.

- Introduction, i: Linda Gröning & Jørn Jacobsen (red.): Restorative Justice and Criminal Justice - Exploring the Relation (Stockholm, 2012), s. 9-19.

- Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen, i: Ulrika Andersson, Christoffer Wong & Helén Örnemark Hansen (red.): Festskrift til Per Ole Träskman (Lund, 2011), s. 247-258

- The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine, i: Thomas Elholm et.al. (red.): Liber amicarum et amicorum Karin Cornils – Glimt af nordisk straffrätt og straffeprosessrett (København, 2010), s. 243-266;

- Strafferetten i en demokratisk rettsstat, in Jan Fridthjof Bernt & Synne Sæther Mæhle: Rett, samfunn og demokrati - Innledning til juss-studiet (Oslo, 2007), s. 306-325.

Tidsskriftartiklar

- What counts as progress in criminal law scholarship? Law and Method: Special Issue Progress in Legal Scholarship, Marnix Snel, Sanne Taekema & Gijs van Dijck (eds.) 2022 pp. 1-14. 

- med Erling Hjelmeng, Tina Søreide og Jon Petter Rui, Sanksjonsregimer for foretak, Tidsskrift for strafferett 21 (3) 2021 s. 273-299.

- med Erling Hjelmeng, Skyldkravet i konkurranseretten - mot et objektivt ansvar for systemsvikt?, Tidsskrift for rettsvitenskap 1 (2021) s. 3-45.

- Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft 132/1 2020, s. 223-249.

- med May-Len Skilbrei, Reforming the rape offence in Norwegian criminal law. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice, 8 (2) 2020, s. 78-94.

- med Moa Bladini, Introduction - Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions, Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 8 (2) 2020 s. 1-4.

- Straffansvaret for å overlate pornografi til barn, Tidsskrift for strafferett 18 (2) 2018 s. 102-130.

- The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice, 6 (1) (2018), s. 20-52, med Selma Taslaman

- Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet, Kritisk Juss 43 (3) (2017) s. 118–144.

- Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015), Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland 2–4/2017 (Festskrift till Dan Frände) s. 399–414

- Constitutions and Criminal Law Reform, Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 5 (2017) s. 18-36.

- An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice 3 (2015) s. 162-183, med Vilde Hallgren Sandvik.

- Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett (2015) s. 428-446.

- Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice 2 (2014) s. 106-107, med Asbjørn Strandbakken og Annika Suominen

- Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2012), s. 5-25

. Rett/sleg forståing: svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen, Tidsskrift for strafferett (2012) s. 329-343

- Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære, Tidsskrift for strafferett (2013) s. 89-95

- Concepts of Criminal Law and Representative Reductions, Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab (2012), s. 46-64.

- Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik: Andenæs und die Folgen, Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft, (2011) s. 609-632.

- Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law, Retfærd, 2/129 (2010) s. 3-32.

- Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar, Tidsskrift for Strafferett, 1 (2009), s. 43-75.

- Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad, Tidsskrift for strafferett, 4 (2004), s. 394-438.

- Allmennprevensjon og straff, The Yearbook of the Norwegian Academy of Science and Letters (Oslo, 2005), s. 294-294-305, òg prenta i Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab, No. 4 (2004), s. 311-320.

- Om omgrepet ‘juridisk metode’, Jussens Venner no. 6 (2003), s. 360-375.

Bokmeldingar

- av Peter Garde, Stephan Hurwitz: Professor – Kriminalist – Ombudsmand Aarhus Universitetsforlag, 2018, 674 s., Lov og Rett 59 (2) 2020, s. 123–126.

- av Claes Lernestedt, Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi, Nordstedts juridik, Stockholm 2013. 523 s., Tidsskrift for rettsvitenskap (2016) s. 562-565.

- av Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence (2014) s. 209-216.

- av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst (Bergen, 2008) i Retfærd, No. 2/125 (2009), s. 92-99.

- av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten (Bergen, 2005), i Lov og Rett, No 1 (2008), s. 48-54.

- av Ståle Eskeland, Strafferett, 2. utgave (Oslo, 2006), i Tidsskrift for strafferett, No. 4 (2006), s. 347-358.

 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Lovkommentar til straffeloven kapittel 25: Voldslovbrudd mv. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Straffeloven kapittel 26: Seksualforbrytelsene. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Straffeloven kapittel 25: Voldsforbrytelsene. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Skyldkravet i konkurranseretten – mot et objektivt ansvar for systemsvikt? Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3-45.
 • Vis forfatter(e) (2021). Sanksjonsregimer for foretak . Tidsskrift for strafferett. 273-299.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reforming the rape offence in Norwegian criminal law . Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 78-94.
 • Vis forfatter(e) (2020). Is the Last Laugh on Liszt? On the Development of the Norwegian System of Criminal Sanctions. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 223-249.
 • Vis forfatter(e) (2020). Architectonics for Legal Reform Research: Some Preliminaries. Social Science Research Network (SSRN).
 • Vis forfatter(e) (2018). The Norwegian Criminal Regulation of Drugs: An Overview and Some Principled Challenges. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 20-52.
 • Vis forfatter(e) (2018). Straffansvaret for å overlate pornografi til barn: om straffelova § 317 første ledd alternativ c . Tidsskrift for strafferett. 102-130.
 • Vis forfatter(e) (2017). Utsyn over utviklingstrekk i det strafferettslege reaksjonssystemet. Kritisk juss. 118-144.
 • Vis forfatter(e) (2017). Konstitusjonelle dimensjonar ved den norske straffelovsreforma (1978–2015). Tidskrift utgiven av juridiska föreningen Finland. 399-414.
 • Vis forfatter(e) (2017). Constitutions and Criminal Law Reform. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 18-36.
 • Vis forfatter(e) (2015). Om EU-strafferettens innverknad på norsk alminneleg strafferett. Tidsskrift for strafferett. 428-446.
 • Vis forfatter(e) (2015). An Outline of the New Norwegian Criminal Code. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 162-183.
 • Vis forfatter(e) (2012). Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 5-25.
 • Vis forfatter(e) (2012). Concepts of Criminal Law and Representative Reductions. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 46-64.
 • Vis forfatter(e) (2011). Zur gegenwärtigen norwegischen Strafrechtsdogmatik - Andenæs und die Folgen. Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft. 609-632.
 • Vis forfatter(e) (2010). Some Notes on the Evolution of a General Part for International Criminal Law. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 2-31.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fiksjon utan moral eller konstruksjon utan verdi? Om det ideologiske grunnlaget for straffansvar for juridiske personar. Tidsskrift for strafferett. 43-75.
 • Vis forfatter(e) (2004). Diskusjonen om allmennprevensjonen sin faktiske verknad. Tidsskrift for strafferett. 394-438.
 • Vis forfatter(e) (2004). Allmennprevensjon og straff. Nordisk Tidsskrift for Kriminalvidenskab. 311-320.
 • Vis forfatter(e) (2003). Om omgrepet "juridisk metode". Jussens venner. 360-375.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2012). Høyringsfråsegn til framlegg om utvida straffansvar for førebuing av terrorhandlingar m.m. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Skyldprinsippets betydning for strafferettens begrunnelse og legitimitet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Krav til eit godt straffebod.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kan krenkeren krenkes?
 • Vis forfatter(e) (2018). Er den humane strafferettspleien truet av minstestraffer, normalstraffer og et stadig sterkere offerperspektiv?
 • Vis forfatter(e) (2017). Formidling av strafferettsvitskap.
 • Vis forfatter(e) (2015). Straffeloven av 20. mai 2005.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tverrfaglighet i strafferettsvitenskapen: Visjoner og virkelighet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kommentar til Hans Petter Graver: Judges Against Justice (Springer Verlag 2014).
 • Vis forfatter(e) (2014). Grunnlova av 1814 og dei grunnleggande strafferettslege prinsippa.
 • Vis forfatter(e) (2014). Element frå den strafferettslege ansvarslæra.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Norwegian Criminal Regulation of Trafficking.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kriminalitet - fortid, notid, framtid.
 • Vis forfatter(e) (2013). En inkluderende strafferett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Skal ein alltid lyde lova?
 • Vis forfatter(e) (2012). Strafferettslege utfordringar i terrorens tidsalder.
 • Vis forfatter(e) (2009). The Concept of Crime.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). The Norwegian Criminal Regulation of Drugs.
 • Vis forfatter(e) (2019). Skyldkrav for foretak og ansatte - Et strafferettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ler Liszt sist? Om utviklingstrekk i reaksjonslæra i norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2018). Introduction: Neoliberalism and Criminal Law.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rettsdogmatikk mellom konstruktivisme og pragmatisme?
 • Vis forfatter(e) (2017). Legal dogmatics between constructivism and pragmatism?
 • Vis forfatter(e) (2016). Det allmänna rättsmedvetandet – ur ett straffrättsligt perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Between f/acts and law.
 • Vis forfatter(e) (2015). New Trends in European Criminal Law.
 • Vis forfatter(e) (2015). Endringar i reguleringa av "rettsuvitenhet".
 • Vis forfatter(e) (2014). Høgsterett og den strafferettslige ansvarslæra.
 • Vis forfatter(e) (2014). Eit blikk utanfrå - Strafferett, bioteknologi og det ideologiske omdreiingspunktet.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ultima Ratio and the Norwegian Criminal Regulation of Terrorism.
 • Vis forfatter(e) (2013). Efficiency in Norwegian Criminal Law.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den tyske skulestriden og straffelova av 1902.
 • Vis forfatter(e) (2013). Bruk av rettssosiologi i rettsvitskaplege avhandlingar: Teoretiske - og (litt) praktiske - perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2012). The Norwegian Concept of Crime in Comparative Perspective.
 • Vis forfatter(e) (2012). Politisering av strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nye trendar i strafferettsvitskapen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Forfatning og unntakstilstand: Perspektiv frå strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2011). Eit grunnriss av ei strafferettsleg ansvarslære.
 • Vis forfatter(e) (2011). Concepts of Criminal Law and Representative Reductions.
 • Vis forfatter(e) (2010). Strafferett og modernitet: perspektiv på relasjonen mellom strafferettsvitskap og strafferettslovgjeving.
 • Vis forfatter(e) (2010). Searching History for a Future: The Concept of Crime.
 • Vis forfatter(e) (2010). Restorative Justice: Introduction.
 • Vis forfatter(e) (2010). Frå "lovkyndighet" til rettsvitskap - rettsvitskapen og dei vitskaplege argumentasjonsnormene.
 • Vis forfatter(e) (2009). Vitskapen i rettsvitskapen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Skadefølgjeprinsippet som kriminaliseringsreiskap?
 • Vis forfatter(e) (2009). Kan det etableres en allmenn del for den internasjonale straffretten og i tilfelle hvordan?
 • Vis forfatter(e) (2009). Bruk av rettssosiologi i rettsvitenskapelige avhandlinger.
 • Vis forfatter(e) (2007). "Pre-aktiv strafferett".
 • Vis forfatter(e) (2005). Det strafferettslege legalitetsprinsippet - eit innspel i diskusjonen om den preaktive strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2004). "Diskusjon om allmennprevensjonen sin faktiske verknad status og kommentar".
Leder
 • Vis forfatter(e) (2022). Kapittel 26. Seksuallovbrudd. Karnov lovkommentarer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Den framtidige retten. Lov og Rett. 485-486.
 • Vis forfatter(e) (2020). Introduction - Rape laws in the Nordic Countries – Definitions, Development and Discussions Special Issue of Bergen Journal of Criminal Law and Criminal Justice. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 1-4.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2015). Uheldig av statsadvokaten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tilsvar til Ljone. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2013). Sluttreplikk om ei strafferettsleg ansvarslære :. Tidsskrift for strafferett. 89-95.
 • Vis forfatter(e) (2012). Rett/sleg forståing : svar til Thomas Frøberg og Runar Torgersen. Tidsskrift for strafferett. 329-343.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Review: Claes Lernestedt and Matt Matravers (eds.), The Criminal Law’s Person, Hart Publishing 2022. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 485-50.
 • Vis forfatter(e) (2020). Stephan Hurwitz: Professor - Kriminalist - Ombudsman . Lov og Rett. 123-125.
 • Vis forfatter(e) (2016). Claes Lernested: Straffrättens karta och landskap – Uppsatser i straffrätt och straffrättsfilosofi. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 562-565.
 • Vis forfatter(e) (2014). Philosophy, Theory and Criminal Law - A review of François Tanguay-Renaud and James Stribopoulos (eds), Rethinking Criminal Law Theory: New Canadian Perspectives in the Philosophy of Domestic, Transnational and International Criminal Law (Hart Publishing, 2012). Jurisprudence. 209-216.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bokmelding av Hans Petter Graver: Juridisk overtalelseskunst, Bergen 2008, 246 s. Retfærd. Nordisk Juridisk Tidsskrift. 92-99.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bokmelding av Kjell V. Andorsen, Rettsvillfarelse i strafferetten, Bergen 2005. Lov og Rett. 48-54.
 • Vis forfatter(e) (2006). Anmeldelse av Ståle Eskeland bok: Strafferett , 2. utg. Cappelen akademisk, Oslo 2006. Tidsskrift for strafferett. 347-358.
 • Vis forfatter(e) (2004). Anmeldelse av Nils Christies bok "En passende mengde kriminalitet". Bergens Tidende. 31-31.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2023). Fra rettsgode til straff - fem strafferettslige studier. Karnov Group Norway AS.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative Justice and Criminal Justice. Exploring the Relationship. Santérus Academic Press Sweden.
 • Vis forfatter(e) (2012). Restorative Justice and Criminal Justice. Santérus Academic Press Sweden.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2023). Frihet, forbrytelse og straff : en systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2022). Legal Reform Research - Groundworks for Legal Scholarship.
 • Vis forfatter(e) (2020). Forbrytelser i utvalg : straffelovens regler om voldsforbrytelser, seksualforbrytelser, formuesforbrytelser og narkotikaforbrytelser. .
 • Vis forfatter(e) (2019). Valdtektsstraffebodet - Gjeldande rett og spørsmålet om reform.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frihet, forbrytelse og straff : En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hagerup og den strafferettsvitskaplege ansvarslæra .
 • Vis forfatter(e) (2016). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk fremstilling av norsk strafferett.
 • Vis forfatter(e) (2015). Frihet, forbrytelse og straff. En systematisk framstilling av norsk strafferett. Foreløpig versjon av del I og II.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2004). Menneskevern eller menneskeverd? - Ei innleiing til spørsmålet om allmennprevensjonen sin rettslege legitimitet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Dom på overføring til tvungent psykisk helsevern - Straffeloven § 39.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Ti minutter med strafferettsfilosofi. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2014). Dommen mot mastedemonstrantane. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2011). Om straffenivået i lys av brotsverka utført på Utøya og i Oslo 22/7. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 65-75.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Avkriminalisering bare for tungt rusavhengige vil stride mot Grunnloven. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2020). Manshausdommen og forvaringsinstituttet sine to tunger. Rett24.no.
 • Vis forfatter(e) (2019). Reform av valdtektsstraffebodet? Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2018). Valdtektsdebatten må opp av skyttergravene. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2017). Streng = rettferdig? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Det norske kontrollregimet. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Burkiniparadokset. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Obituary: Vagn Greve (1938-2014). Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 106-107.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kort hukommelse om DNA. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Lovgjeving i terrorens tidsalder. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2020). Samfunnsvernets begrensninger : En kritisk analyse av lovverket for gjennomføring av dom på tvungent psykisk helsevern.
 • Vis forfatter(e) (2019). Korrupsjonsbekjempelse i virksomhetsforhold.
 • Vis forfatter(e) (2018). Crime, Punishment, and Understanding Justice through Injustice.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fragment til forståing av den rettsstatlege strafferetten.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Dette mener strafferettspesialister om statsadvokatens Antonsen-vurdering.
 • Vis forfatter(e) (2020). – Rettsvitskapen er like viktig for rettsordninga som medisinsk forsking er for helsevesenet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Lov, sannhet, rett – men hvilken?
 • Vis forfatter(e) (2012). Styrker fundamentet.
 • Vis forfatter(e) (2012). Menneske og straff.
 • Vis forfatter(e) (2011). Terrorlovgjevning - rettsstat.
 • Vis forfatter(e) (2011). Med kant på loven (intervju i på HØYDEN).
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervju i studvest i forbindelse hans hederspris for unge forskere: Nils Klim prisen 2011.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2023). Rett og Slett #47: Homoterapi i religionsfrihetens navn?
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #24: Kulturprofilen og samtykkelov – del II.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rett og Slett #23: Kulturprofilen og samtykkelov – del I.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Strafferetten kan vise tolmod med menneska (kronikk).
 • Vis forfatter(e) (2011). Staten pregar sitt samfunn (kronikk).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Rusreforma som reguleringsutfordring. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Barnekonvensjonen og valds- og seksualbrotsverka i straffelova 2005. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). "Seksuell autonomi" som rettsgode for seksualstraffelovgjevinga. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Norsk strafferettstenking i bryting. -24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 96. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). § 93. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Styrket lovskrav – bare i Høyesterett? Et kritisk perspektiv på utviklingen i straffelovgivningen. -117 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). How Can Legal Doctrine be a Scientific Discipline? Methodological Groundworks for the Norwegian Criminal Law Doctrine. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Om teori og praksis i strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2019). Når mangler et „samtykke“ - Utfordringer knyttet til et samtykkebasert voldtektsstraffebud. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Law, Legal Science and Methodological Pluralism. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Det strafferettslege lovskravet i eit metodeperspektiv. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Gjensyn med kriminalretten? 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Rett kjensle - Rettskjensle og straffelovgjeving. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vitskap og demokrati i strafferettsutviklinga. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Sløret forsett"? Høgsterett mellom teori og praksis i strafferetten. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). "I selveDybderne af den menneskelige Bevidsthed om Ret og Moral" : straffelova av 1902 og den tyske skulestriden. 42 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Strafferett, forfatning og unntakstilstand. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Rettsvitskapssosiologi - ei spire. -266 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Nye trendar i strafferettsvitskapen. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). Pufendorf og den europeiske strafferettsdoktrinen. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). The Methodology of the Norwegian Criminal Law Doctrine. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Strafferett i ein demokratisk rettsstat. -418 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Strafferett, samfunn og demokrati. 16 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2004). Utviklingstrekk i strafferetten.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2021). Status report: A Norwegian decriminalisation of use and possession of drugs? Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 42-48.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2012). Introduction: Restorative Justice and the Criminal Justice System. 9-19.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). New steps towards a Norwegian drug reform? Three recent Supreme Court cases concerning sentencing for drug crimes. Bergen Journal of Criminal Law & Criminal Justice (BJCLCJ). 57-64.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norway: Three Codes, Three (Somewhat) Different Solutions. The Strangely Familiar History of the Unitary Theory of Perpetration.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 • 2019- Securing Sustainable Legal Orders (project leader)

I am currently working on a research initiative with a group of scholars where we investigate into develop and explore the capacity of the legal order to adapt to significant social changes and thereby to be maintained as a legal order. The project seeks to develop a mid-level oriented theory about contemporary changes in law and how they affect the legal order qua legal order and how such changes can be carried out in a way consistent with the idea of a legal order. See further the project’s home page.

 • 2019-2020: Skyldkravet i konkurranseretten og alternative håndhevingsformer  

I am part of a project lead by Tina Søreide (Norwegian School of Economics) and Erling J. Hjelmeng (University of Oslo), funded by the Norwegian Competition Authority. Here, we investigate into the requirement of guilt in competition law and related sanctioning tracks such as criminal law.

 • 2011-2016: Theory in Practice: Risks and Responses in the Modern Criminal Law (Project leader together with Linda Gröning).

Among the most important current societal changes are the internationalisation of society and the development of a 'risk-society'. These changes have great impact on the development of the criminal law. The project, funded by the Norwegian research council, was composed of two subprojects (one post.doc.-project and one ph.d .-project). The first project concerns the criminalisation of risk behaviour and its role in the development of contemporary criminal law, resulting in Eva Marie Møller, A framework for criminalization. Debating the aims of punishment and the behavioural model of the criminal law (dissertation 2019). The post.doc. project concerned the role of law and economics in the contemporary criminal law, see Tina Søreide, Corruption and Criminal Justice: Bridging Economic and Legal Perspectives (Edward Elgar Pub 2016).

 • 2009-2012: Criminal Law Theory -A New Norwegian Approach (Project Leader).

The programme was composed of three post.doc.-works, which were meant to provide Norwegian criminal law with a more adequate criminal law theory as starting point for further research into criminal law. The project was funded by Bergen Forskningsstiftelse (BFS). See further the home page for the programme.

 

 

 

Oppdateringar om arbeidet mitt finn du på Jacobsensstrafferett

Kompetansefelt