Hjem
Institutt for sosialantropologi
MASTEROPPGAVE

Fordi slik er tradisjonene våre: En etnografisk studie av tradisjon, endring og agens blant kvinner i innlandet av Oman

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: Kajsa Catharine Amundsen
Veileder: Professor Anh Nga Longva

Denne oppgaven handler om kvinner i innlandet av Oman, og livene de lever. Oppgaven bygger på et ti måneder langt feltarbeid i byen Nizwa sommer og høst 2014. Fokus er rettet mot mine informanters opplevelser, og hvordan de forholder seg til ulike normer og sider ved livet. Jeg argumenter for at kvinnene jeg har tilbragt tid med i Nizwa ser verdi i tradisjoner, og at å handle i tråd med tradisjonene kan og bør betraktes som lokale uttrykk for agens (jf. Mahmood 2005). Ulike uttrykk for agens, og strukturene kvinner utøver agens innenfor er et gjennomgående tema. Temaer som kvinnenes forhold til smarttelefonen og søken etter en ektemann vil også bli utforsket.