Hjem
Institutt for sosialantropologi
MASTEROPPGAVE

Kaldt ute, men varmt inne. En studie av sosialitet i Longyearbyen

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2016.

Av: Amalie Tveit
Veileder: Professor Anh Nga Longva

Dette er en antropologisk studie, basert på mitt feltarbeid i Longyearbyen våren 2015. Gjennom oppgaven beskriver jeg noen sentrale verdier og samhandlingsformer på stedet. Verdiene vil bli belyst blant annet ved å ta i bruk Bruun, Jakobsen og Krøijers (2011) «verdimestringshierarki», som bygger på Dumonts argument om at introduksjon av verdi alltid innebærer hierarki. Når folk vektlegger bestemte verdier, blir det lett en konkurranse om å realisere disse verdiene, og ikke alle klarer det like godt. Fordi det dreier seg om grunnverdier i samfunnet, er ikke ulikhetene som oppstår trivielle. Både de strukturelle forutsetningene for, samt de sosiale effektene av utvalgte samhanslingsmønstre vil bli belyst gjennom oppgaven.

Konkret tar jeg for meg de to sosiale arenaene friluftsliv og dugnad. Dette fant jeg å være arenaer som fremstod som spesielt sentrale i hverdagslivet. Mens verdier som hygge og uavhengighet står sentralt innen friluftslivet, trer fellesskap frem som viktig i en dugnadskontekst. I tillegg til dugnad og friluftsliv, vil det bli rettet oppmerksomhet mot andre aspekter ved sosialt liv. Blant annet vil det bli undersøkt hvordan fellesskap skapes og opprettholdes i et rotasjonssamfunn. Både dugnad og tid, gjøres her relevant. Gjennom avhandlingen søker jeg å belyse hvordan det på ulike sosiale arenaer trer i kraft mekanismer for inklusjon så vel som eksklusjon. Også på arenaer betraktet som egalitære kan prosesser som skaper hierarkier observeres.