Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

Frivillig arbeid med migranter. Kaffe, kunnskap og omsorg

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høsten 2018.

Av: Charlotte Eskedal Nybråten
Veileder: Professor John Chr. Knudsen

Denne oppgaven tar for seg en gruppe mennesker som jobber som frivillige ved tre organisasjoner i Norge. Oppgaven belyser fremveksten av frivillig arbeid på migrasjonsområdet i Norge, og hvilken betydning dette arbeidet har for både de som er involvert på giver- og mottakersiden. Oppgaven har særlig fokus på relasjonene som oppstår mellom de frivillige og mottakeren av frivilligheten, samt hva det innebærer av goder og utfordringer å jobbe som frivillig i relasjon til migranter. Videre er det et fokus på de frivilliges sosioøkonomiske bakgrunn, hvilken betydning de frivilliges bakgrunn har for hvordan de utfører det frivillige arbeidet, samt hvorfor informantene valgte å bli frivillige for den aktuelle aktiviteten de er involvert i. Av teoretiske perspektiver brukes hovedsakelig Pierre Bouridieu, Marcel Mauss, Hanne Müller og Liisa Malkki.