Hjem
Institutt for sosialantropologi
Masteroppgave

Musikk og sosialt liv: En studie av musikalsk praksis i Berlin

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, våren 2020.

Av: Jonas Bøe Laastad
Veileder: Førsteamanuensis Synnøve K. N. Bendixsen

Oppgaven min er en studie av hvordan ulike former for musikalsk praksis preger følelser av tilhørighet, og sosial omgang, i et urbant miljø som Berlin. Studien er inspirert av teorier som problematiserer forholdet mellom individ og kollektiv i storbyen, og nyere teorier om hvordan følelser av tilhørighet skapes mellom mennesker. Jeg belyser at det å forholde seg til variasjon og mangfold kan oppleves som utfordrende, men som nyere forskning på urbanitet viser, blir utfordringen møtt med innovative måter å knytte seg til andre. De etnografiske eksemplene som er utgangpunktet for å drøfte tematikken er basert på observasjoner og deltagelse i ulike musikalske praksiser. Jeg innleder studien med å se på musikk presentert på åpen gate i forskjellige deler av byen. Min drøfting vil vektlegge ulike sosioøkonomiske forhold som sterkt innvirkende på den sosiale omgangen som tar form rundt forskjellige gatemusikere. Ved å se på musikernes tilnærming til sosiale normer og krefter vil jeg belyse ulike måter kommunisere og danne relasjoner via musikk på. Mitt feltarbeid har gjort meg bevisst at hva som er visjonen med musikalsk praksis virker sterkt inn på hvordan mennesker skaper sosiale bånd gjennom musikk. Jeg fortsetter studien med fokus på hvordan «ulike visjoner» preger sosial omgang i musikalske praksiser. Jeg vil drøfte hvordan mennesker har forskjellige mål med sin praksis, og at musikk kan skape verdier på forskjellige måter. Samfunnsmessige utviklinger av musikk som en populærkultur belyses for å drøfte hvilke konsekvenser dette kan forståes å ha på individnivå. Forståelser om «musikk som en aktivitet» og «musikk som kulturell produksjon» vil belyses i forbindelse med utfordringer knyttet til samarbeid og planlegging av en konsert. Et møte med musiker og leder for en musikkskole, og min egen deltagelse på skolen, vil være utgangspunkt for å drøfte ulike musikalske visjoner som en styrke. Neste tema jeg vil ta for meg er deltagelse, som jeg anser som en sentral faktor i musikalsk praksis. Observasjoner og deltagelse fra den åpne musikkskolen og fra en åpen scene vil benyttes for å diskutere «hva deltagelse kan bety» i sosial musikalsk sammenheng. Ved å vise ulike måter å kommunisere om, og gjennom, musikk vil jeg videre drøfte hva de individuelle tilnærmingene kan representere. Inspirert av fenomenologiske tanker vil jeg argumentere for at ulike opplevelser gir ulike kunnskaper om hvordan å interagere med verden. Musikk som «individuell opplevelse» vil være tema når jeg avslutningsvis fortelle historiene til enkeltindivider om hvordan musikk oppleves i kontekst av deres liv. Jeg ender studien med mine egne tanker om hvordan individuelle opplevelser av musikk former individuelle visjoner og måter å interagere med, og gjennom, musikk sosialt.