Hjem
Institutt for sosialantropologi
masteroppgave

Langturseilere i marina. En studie om kommunikasjon, nettverk og makt i seilbåtmiljø i Panama og Guatemala

Hovedinnhold

Masteroppgave levert ved Institutt for sosialantropologi, høsten 2020.

Av: Ole Ulvestad Myrvågnes
Veileder: Professor Eldar Bråten

Denne oppgaven tar for seg hvordan makt kommer til uttrykk i seilbåtmiljøer i Panama og Guatemala. Hoveddelen av forskningsprosjektet er basert på et feltarbeid i en marina i Panama, men det er også gjort et mindre feltarbeid i Rio Dulce, Guatemala for å komparere data slik at oppgaven har større analytisk grunnlag. Annen forskning på seilbåtmiljøet dreier seg i hovedsak om selve seilingen, der blant annet motivasjon for seiling, hvordan langturseiling fungerer som alternativ livsstil og hvordan historiefortelling fra langturseiling fremstilles. Mitt bidrag vil gi innsikt i seilbåtmiljøet når de er i marina, altså når de ikke seiler.

Den, i hovedsak, uformelle makten som blir gjort rede for i oppgaven tilhører gjestene i marinaene, og er i de fleste tilfellene betinget i deres sosiale kapital. Oppgaven gjør rede for hvordan den sosiale kapitalen bygges i de forskjellige sosiale arenaene som tilhører seilbåtmiljøet. De sosiale arenaene er både fysiske områder hvor samhandling foregår, men også sosiale aktiviteter arrangert av marinagjestene. Samhandlingen foregår både ansikt til ansikt, men også gjennom andre kommunikasjonsmedier som for eksempel Cruiser Net, som foregår over VHF-radio. Oppgaven redegjør også for handlingsrommet for makt som marinagjestene opparbeider seg, i hovedsak gjennom de sosiale arenaene.