Hjem
Institutt for sosialantropologi

"I am a Woman, I am Christian, and I am Palestinian."

En studie av identitet og roller blandt kristne palestinske landsbykvinner på den okkuperte Vestbredden.

Hovedinnhold

av Elisabet Palerud

veileder: Professor Leif O. Manger

Det overordnede fokuset mitt i denne avhandlingen ligger på identitet og samhandling blant de kristne innbyggerne i en liten landsby på Vestbredden, og det er spesielt kvinnenes situasjon i forhold til dette jeg ønsker å belyse nærmere. Relevante spørsmål i denne sammenheng er: Hvordan identifiserer kvinnene seg, og hvordan kommer dette til uttrykk og blir håndtert i det daglige liv? Hva slags faktorer, kontekster og institusjoner påvirker de ulike identifiseringsprosessene? Jeg ser også på om okkupasjonene og konflikten med Israel kan ha hatt en påvirkning på rollehåndtering og identitetsprosesser blant kvinnene(og mennene) – det vil si forming og håndtering av identitet og roller – eller om dette i stor grad fremdeles blir bestemt av kulturelle, religiøse og tradisjonelle faktorer og institusjoner. Hva har okkupasjonen hatt å si for hvordan kvinner og menn håndterer sine roller og identitet i det daglige liv? Hva slags strategier og håndteringsmekanismer bruker de?
Ved å se på noen sentrale temaer i det palestinske samfunnet, nemlig slektskap og patriarkat, religion og den israelske okkupasjonen av palestinsk land, samt landsbyhverdagen generelt, håper jeg å kunne gi et bedre innblikk i hvordan de orienteringer, posisjoner og identifiseringer kvinner(og menn) har i en slik landsbysammenheng er avgjørende for hvordan de oppfatter seg selv og sitt liv, og hvordan de håndterer dette fra kontekst til kontekst.