Hjem
Støtte til eksternfinansierte prosjekter (BOA)
Ekstern finansiering av forskning

Forskningsrådets søknadstyper og program

BOA teamet koordinerer søknadsstøtte til SFF, SFI og INFRASTRUKTUR. For andre program og prosjekttyper koordineres arbeidet ved fakultet/institutt. 

Hovedinnhold

Forskningsinfrastruktur 

SFF

Sentere for Fremragende Forskning (SFF) er NFRs virkemiddel for å arbeide med ambisiøse ideer og komplekse problemstillinger. Sentrene skal levere fokusert og langsiktig forskningsinnsats på høyt internasjonalt nivå i opp til 10 år.

UiB har et dedikert MS Teams område med utfyllende informasjon om søknadsprosesser som søkerne og støttepersonale ved UiB kan få tilgang til. 

Kontaktperson UiB: Corina Guder, FIA

SFF ved UiB

SFI 

SFI ordningen styrker innovasjon og konkurransekraften av norsk industri gjennom langsiktig finansiering (5 år + 3 år). Fremstående forskningsmiljøer skal samarbeide tett med FoU aktive bedrifter. Senterne skal bidra til teknologioverføring, internasjonalisering og forskerutdanning. Det forventes at brukerpartnere i senteret bidrar med egenfinansiering (50% av NFR tildelingen). 

Kontaktperson UiB: Yves Aubert, FIA

SFI ved UiB

Forskerprosjekt for fornyelse

Denne prosjekttypen fra Forskningsrådet skal bidra til vitenskapelig fornyelse og utvikling av fagene og/eller ny kunnskap om relevante problemstillinger i samfunnet.

Forskningsrådet lyser ut både frie og tematiske forskerprosjekt. Prosjektet utvikles av én eller flere forskere ved en eller flere institusjoner. Prosjektet kan være frittstående eller programtilknyttet.  

Søkere til denne søknadstypen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver for mer informasjon. 

Forskerprosjekt for tidlig karriere 

Søknadstypen forskerprosjekt for tidlig karriere er beregnet på forskere som er på et tidlig stadium i karrieren og som har vist evne til å utføre forskning av høy vitenskapelig kvalitet.

Målet er å gi flere tidlig karriere forskere mulighet til å forfølge egne ideer og få rammer som gjør det mulig å etablere en egen liten gruppe, og dermed kunne bidra til å bygge opp noen av fremtidens forskningsledere.

Forskningsrådet lyser ut både frie (banebrytende/FRIPRO) og tematiske forskerprosjekt. Et viktig mål i FRIPRO er å bidra til at norske forskningsmiljøer hevder seg på internasjonale arenaer, det vil si at forskere som deltar i FRIPRO-prosjekter skal få et bedre grunnlag for å få innvilget søknader om for eksempel ERC Starting, Consolidator eller Advanced Grants. Forskningsrådet forventer at prosjektledere for innvilgede tidlig karriere forskerprosjekt søker om støtte fra ERC.

Søkere til denne søknadstypen vil få søknadsstøtte av forskningsrådgiver ved sitt fakultet/institutt/senter, og skal ta kontakt med sin rådgiver.