Hjem
UiBs Brussel-kontor
Praktikantstilling

Praktikantstilling ved UiBs Brusselkontor

UiBs Brusselkontor tilbyr vart semester to praktikantstillingar til bachelor studentar ved samanliknande politikk og europastudier ved Universitetet i Bergen.

Studentpraktikant
Foto/ill.:
Charlotte Eide

Hovedinnhold

Som studentpraktikant ved UiB kontoret vil du erfare å ta i bruk kunskapen tileigna ved studiet ditt i praksis. Gjennom å arbeide tett saman med kontorsjefen og assistere ho i dagleg representering og promotering av Universitetet i Bergen i Brussel, vil studentpraktikantane oppnå uvurderelg førstehandserfaring for korleis interesserepresentasjon i EU fungerar. Hovudoppgåva til kontoret er å styrke UiBs deltaking i EU støtta forsking og innovasjon initiativ; spesielt opp mot rammeverket Horisont Europa

Å arbeide i hjarte av Europa 

Brussel er ofte skildra som hjarte av Europa, vertskap av dei mest sentrale EU institusjonane som det europeiske parlament, den europeiske kommisjon og europarådet. Følgeleg er det tilstade ei rekke interesseorganisasjonar frå heile verda, i tilelgg til foreiningar, ufromelle nettverk og regionar som har etablert kontor i byen. Dette skapar ein unik moglegheit for å delta på seminar, workshops, konferansar og møter med relevante interessenter. Ettersom byen gradvis opnar etter pandemiens restriksjonar, fleire og fleire event vil bli arrangert, og studentpraktikantane er sterkt oppfordra til å delta på desse både for å lære og for å representere UiB. 

Dessutan inkluderar daglege aktivitetar for praktikantane å skrive artiklar, delta på arbeidsgruppe møter med relevante nettverk, planlegge og organisere event avhaldne på kontoret, og kommunisere med heim-institusjonen of Brussel publikumet. 

Sosialt liv i Brussel

UiBs Brusselkontor ligg i det Norske Huset for Forsking og Innovasjon (NOHRI), der vi delar kontorlokaler saman med Norce, SINTEF og NTNU. Dei to sistnemnte tilbyr og praktikantstillingar som legg til rette for å utvide ditt sosiale nettverk på kontoret så vell som utanfor. Dessutan blir det avhalde praktikant/trainee eventar gjennom semesteret som tillet sosiale studentar å dekkje deira sosale behov og gir moglegheit til å få nye venner. 

Våre erfaringar 

Studentprakikantane hausten 2021 delte deira tankar om det å bu i Brussel og arbeide ved UiBs Brusselkontor her.

 

Meir informasjon om dei formelle krava for å søkje praktikantstillingane kan vli funne i skildringa av SAMPOL291: Praksis i Samanliknande Politikk - utanbys