Hjem

Forskningsadministrativ avdeling

SPIRE - Såkornsmidler

Strategisk program for internasjonalt forskningssamarbeid (SPIRE)

Internasjonalisering er et viktig virkemiddel for å styrke universitetets tilslag på eksterne forskningsmidler (BOA) og styrke faglig kvalitet. Fast vitenskapelige ansatte oppfordres til å sende inn søknader om såkornsmidler for å etablere nye forskningssamarbeid som grunnlag for prosjektsøknader. Planer om søknad om eksterne midler er en forutsetning for innvilgelse.

Det kan også søkes om gjesteforskermidler.

Hvem kan søke
Vitenskapelige ansatte som er ansatt i førstestillinger og postdoktorer ved alle fakulteter, institutter og sentre på Universitetet i Bergen kan søke. Vitenskapelige ansatte og postdoktorer må være ansatt i minimum 50% ved UiB, og postdoktorer må vise til ansettelse ved UiB ett år frem i tid for å kunne søke.

Kategorier for søknad om midler
Det kan søkes om SPIRE-midler fra følgende to kategorier:

1. SPIRE midler for internasjonale nettverks- og partnerskapssamarbeid.

 • Støtten er å anse som såkornmidler for initiering og utvikling av nye internasjonale forskningssamarbeid. Aktiviteter som kan støttes under denne kategorien er kostnader med arrangement av internasjonale workshops/konferanser og reise for etablering av kontakt og samarbeid med nye internasjonale partnere.
 • Planer om søknad om eksterne midler er en forutsetning for innvilgelse. SPIRE midler avgrenses til såkornsmidler mot NFR og andre eksterne finansieringskilder (ex. Nordforsk, SIU mm), men ikke til Horisont 2020.
 • Maksimalt NOK 75.000 kan tildeles i støtte pr søknad.
 • Ny søknadsfrist for 2019 er 1. desember, 2018.


2. SPIRE - Gjesteforskermidler.

 • Disse midlene skal dekke kostnader (reise, innlosjering, kost, transport) med å invitere en utenlandsk gjesteforsker for et opphold på 1, 2 eller 3 måneder. Det legges ingen begrensinger på land og samarbeidspartnere.
 • Gjesteforskere må minimum være på postdoktornivå (det kan ikke søkes om midler for invitasjon av ph.d.-kandidater).
 • Maksimalt NOK 15.000 kan tildeles i støtte per måned pr søknad. I tillegg kan det søkes om støtte til dekking av gjesteforskerens reiseutgifter. Merk:  SPIRE midlene kan ikke utbetales som lønn/stipend direkte til gjesteforskeren.
 • Ny søknadsfrist for 2019 er 1. desember, 2018.

Søknadsprosess

 • Søkeren må bruke standard SPIRE søknadsskjema for å søke om midler. Det må tydelig fremgå av søknaden fra hvilken kategori det søkes om midler fra.
 • Forskere som har mottatt SPIRE midler i 2018 må vise til innsendt søknad om eksternfinansiering før de kan søke om SPIRE midler for 2019.
 • Søknadene må signeres av instituttleder.
 • Signerte søknader fra instituttet fremsendes til fakultetet for videre vurdering og rangering. Fakultetet må rangere alle mottatte søknader i hver kategoriene 1 og 2.
 • Fakultetet oversender deretter de rangerte søknadene i hver av kategoriene 1 og 2 til Forskningsadministrativ avdeling i ephorte til rådgiver Kristin Hansen innen søknadsfrist 1. desember, 2018. 

Rapportering

 • Alle søkere som har mottatt 2018 SPIRE midler er pliktig til å levere en sluttrapport innen 31. oktober, 2019. Rapporten skal være kort (maksimum 2 sider) og inneholde en oppsummering av resultater og nytte av prosjektet. Planlagte/leverte søknader om eksternfinansierte prosjekt skal omtales i sluttrapporten. Sluttrapportene samles ved hvert fakultet og sendes i ephorte til rådgiver Kristin Hansen, Forskningsadministrativ avdeling.
 • Sluttrapport - mal