Hjem
Dannelsesemner
Dannelsesemne høsten 2024

Mennesket: Natur og kultur (VIT210)

Høsten 2024 setter vi den teknologidrevne samfunnsutviklingens idealer og realiteter i et kritisk søkelys. Hvordan skal vi forstå det menneskelige i et samfunn i endring?

3D-printa menneskeansikt montert på ein vegg
Bildet viser et verk fra utstillingen Stranger Visions (2012-2013) av den amerikanske kunstneren Heather Dewey-Hagborg. Dewey-Hagborg samlet genetisk materiale fra offentlige rom i New York og lagde 3D-printede skulpturer fra analysene av dette materialet.
Foto/ill.:
Carolien Coenen (Flickr CC BY-NC-ND 2.0)

Hovedinnhold

Å orientere seg i dagens vitenskapelige og teknologiske utvikling er ikke lett. Utviklingen fremstår fort uoversiktlig, uforutsigbar og utilgjengelig. Like fullt har denne utviklingen gjennomgripende konsekvenser for hvordan vi lever livene våre, forestiller oss fremtiden, opplever sykdom, død og helse, organiserer samfunn og ikke minst forholder oss til oss selv, våre medskapninger og naturen. Ved høstens dannelsesemne (VIT210) inviterer vi studenter fra samtlige fakulteter til å bli med på et tverrfaglig undervisningsopplegg hvor vi utforsker og problematiserer sentrale tematikker rundt det å være menneske i vår tid.

Gjennom en serie med forskningsbaserte innlegg, tverrfaglige samtaler og engasjerende seminarer, vil du få anledning til å stille og diskutere noen av de store spørsmålene hvor digitaliseringer gjør sitt inntog:

Menneskeforståelse og verdensbilde:

Vi vil utforske hvordan algoritmer endrer måten vi tenker om mennesket og maskiner på, samt relasjonen mellom dem: Hvordan skal vi forstå det å være menneske i dag når algoritmer ilegges menneskelige egenskaper, mens mennesket tenkes gjennom maskin- og informasjonsbegreper?

Rett og galt:

Vi vil undersøke om nevrovitenskapens inntog i rettssalen omdefinerer grunnleggende betraktninger om ansvar og fri vilje: Bør mennesker dømmes for kriminelle handlinger hvis det er fysiologien i hjernen som avgjør hva vi velger å gjøre? Kan vi «se» kriminalitet i hjernen til mennesker?

Sykdom og helse:

Vi vil diskutere hvordan digitalisering endrer mulighetsrommet til medisinen: Hvordan vil samfunn og menneskeliv endre seg hvis alle benytter overvåkingsteknologier som samler inn data og kalkulerer sykdomsrisiko og optimaliserer helse i sanntid?

Miljø og klima:

Vi vil spørre om vår tids teknovitenskapelige menneskeforståelse er forenlig med samfunn som er demokratiske, humane og bærekraftige: Skyldes vår tids store klima- og miljøødeleggelser menneskets iboende natur, eller ligger hovedutfordringene i bestemte måter å organisere samfunn på og hvordan disse griper inn i og endrer samspillet mellom «natur» og «kultur»?

Generelt om dannelsesemnene ved UiB

Gjennom dannelsesemnene vil du få mulighet til å engasjere deg i aktuelle og store samfunnsspørsmål med dine faglige forutsetninger.

  • Du vil utforske og problematisere komplekse samfunnsspørsmål i skjæringspunktet mellom forskning og samfunn i et undervisningsopplegg som inkluderer og integrerer innsikter fra ulike faglige perspektiver og akademiske kulturer.
  • Du vil møte studenter og forelesere fra helt andre fag enn ditt eget.
  • Du vil reflektere kritisk om vitenskap og teknologi, om deres muligheter og konsekvenser, men også begrensninger.
  • Du vil lære noe om forskjellene mellom det å studere mennesket og endre det gjennom teknologi og det å leve som menneske – og sammenhengene mellom disse.

Kort sagt: Du vil bli utfordret til å både tenke annerledes om mennesket og lære noe om deg selv i et engasjerende læringsmiljø.

Undervisningen foregår på ettermiddag- og kveldstid slik at den ikke skal kollidere med annen undervisning.

Velkommen!