Hjem

Forskergruppe for formuerett

Hovedinnhold

Signing of an agreement

Tradisjonelt har norsk privatrett vært inndelt i tre hovedkategorier: personrett, familie- og arverett og formuerett. Formueretten kan, som uttrykket indikerer, grovt sett sies å være de privatrettslige reglene som i særlig grad omhandler økonomiske goder. Grensene er ikke skarpe – det er mange regler av klart formuerettslig preg i familieretten for eksempel, og forskergruppen opererer med en liberal ramme for faglige diskusjoner av spørsmål som i det minste har et tydelig formuerettslig innslag.

Ledere av forskergruppen for formuerett er professor Hans Fredrik Marthinussen og førsteamanuensis Maria Vea Lund.

 

Forskergruppen i formuerett overlapper med forskergruppene for Erstatningsrett, forsikringsrett og trygderett; Naturressurs-, miljø- og utviklingsrett; og Informasjons- og innovasjonsrett, da viktige formuerettslige emner som erstatningsrett, forsikringsrett, tingsrett og økonomisk utnyttelse av åndsrettighetene står sentralt i disse forskergruppene. Dette gjør at forskergruppen har særlig fokus på de emnene som ikke omfattes av de andre mer spissede forskergruppene, men det åpner også for samarbeidsarrangementer.

I det store er hensikten med en såpass bredt anlagt forskergruppe å være bindeledd mellom størsteparten av privatrettsmiljøet på fakultetet.

 

Nytt prosjekt
Bilde av Jan-Ove Færstad

Millioner til bedre jussundervisning

Førsteamanuensis Jan-Ove Færstad er underviseren som gjør det knusktørre enkelt og det kompliserte morsomt. Med midler fra Diku skal han igjen flytte grensene for hva god undervisning kan være.