Hjem
Forskergruppe for velferdsrett
Utvalg

Utrednings- og lovarbeid

Forskergruppens medlemmer deltar hyppig i utrednings- og lovarbeid. Her finner du en oversikt over relevante utvalg i tilknytning til forskergruppens hovedområder som medlemmene i forskergruppen har vært med i.

Hovedinnhold

Barnets rettigheter på barnets premisser

På oppdrag fra Barne- og likestillingsdepartementet er det foretatt en juridisk gjennomgang av forholdet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. Karl Harald Søvig har ledet utredningen. Den er publisert i Det juridiske fakultets skriftserie (UiB) nr. 115 (2009).Les mer om arbeidet og last ned rapporten på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets hjemmeside.

Rusreformutvalget

Helsetenester i barneverninstitusjonar

Stipendiat Lill Haukanes Best og professor Karl Harald Søvig leverte rapporten «Helsetenester i barneverninstitusjonar» for Bufdir i 2016. Se fulltekst her

Inkluderingsutvalget 

NOU 2009: 1 Individ og integritet

”Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser”

Henriette Sinding Aasen var med på å skrive utredningen "Menneskerettslige aspekter knyttet til kjønnslemlestelse og helseundersøkelser" for Barne- og Likestillingsdepartementet, avgitt 30.04.08, deretter publisert i Institutt for offentlig retts skriftserie nr 5/2008.

NOU 2007:6 Formål for framtida

NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettssikkerhet

Bjørn Henning Østenstad var medlem av utvalget som leverte NOU 2011: 9 Økt selvbestemmelse og rettsikkerhet – Balansegangen mellom selvbestemmelsesrett og omsorgsansvar i psykisk helsevern-

NOU 2016:13 Samvittighetsfrihet i arbeidslivet