Hjem
Karl Harald Søvigs bilde

Karl Harald Søvig

Dekan
 • E-postKarl.Sovig@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 33+47 906 36 856
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  655
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Helse- og sosialrett, statsrett og forvaltningsrett.

Har særlig jobbet med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet.

Foredrag

- Provision of welfare to irregular migrants - a multilevel approach (Foredrag på Bergen Summer Research School 2011), Lenke til presentasjonen her

- Heroinassistert behandling - velferdsrettslige utfordringer (Foredrag på konferanse arrangert av Forskningsrådet 21. juni 2011). Lenke til presentasjonen her

 

 

Bøker
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 sider. ISBN: 9788215031422.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge. 228 sider. ISBN: 9780367074630.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Medical Law – Norway. Wolters Kluwer. 145 sider. ISBN: 9789065449436.
 • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald. 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk. 280 sider. ISBN: 978-82-05-48425-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2014. Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang. Gyldendal Juridisk. 283 sider. ISBN: 978-82-05-45073-8.
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett. 223 sider. ISBN: 978-82-7960-044-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Tvang overfor rusmiddelavhengige - sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-2a. Fagbokforlaget. 476 sider. ISBN: 978-82-450-0354-3.
 • Søvig, Karl Harald. 1999. Tvang overfor gravide rusmiddelmisbrukere Sosialtjenesteloven § 6-2a. 134 sider. ISBN: 82-446-0665-7.
Tidsskriftartikler
 • Kalokairinou, L; Howard, H. C.; Slokenberga, S.; Fisher, E.; Flatscher-Thöni, M.; Hartlev, M.; Hellemondt, R. Van; Juškevičius, J.; Kapelenska-Pregowska, J.; Kováč, P.; Lovrečić, L.; Nys, H.; de Paor, A.; Prudil, L.; Phillips, A.; Rial-Sebbag, E.; Romeo Casabona, C.M; Sándor, J.; Schuster, A.; Soini, S.; Søvig, Karl Harald; Stoffel, D.; Titma, T.; Trokanas, T.; Borry, P. 2017. Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. 9: 117-132. doi: 10.1007/s12687-017-0344-2
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 106-132. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-02
 • Søvig, Karl Harald; Haukanes, Lill. 2017. Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 61-77. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-01-04
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-263.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Rettsliggjøring av rusfeltet. Rus & samfunn. 28-31.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 111-136.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forslag til ny adopsjonslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Barnets beste ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 10: 147-151.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rettslige dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 23: 954-961.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 373-378.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 9: 281-301.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 4. 954-961.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Barnekomiteens kritikk av Norge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 9: 1-4.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Torunn E. Kvisberg, Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring (Gyldendal 2009), LoR 2011 s. 174-177. Lov og Rett. 3. 174-177.
 • Søvig, Karl Harald. 2011. Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children. European Journal of Health Law. 18: 43-54. doi: 10.1163/157180911X549207
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Europerisering av sosialretten. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-134.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Barnevernloven med kommentarer: Bokanmeldelse. Lov og Rett. 1-2. 102-104.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Europerisering av sosialretten - spredte tanker. Nordisk socialrättslig tidskrift. 1: 113-133.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere – norske erfaringer. Stof. 14. 38-42.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Navnevalg, transkribering og menneskerettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4. 285-291.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 6: 68-80.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Nyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 207-222.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Barneverntjenestens rett til å sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett til å angripe avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 6: 276-282.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Familieretten og utlendingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 223-225.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Antydninger om seksuelle overgrep i domspremissene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 317-323.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 232-242.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Rett til refusjon av utgifter etter kjønnsskifteoperasjon - EMD som fortolker av helseforsikringsvilkår. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 164-169.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse - krav til saksbehandlingen og innholdet av avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 73-77.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Tvingende nødvendighet. Bergens Tidende. 13-13. Publisert 2007-11-06.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 5: 243-247.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 299-308.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Fratakelse av foreldreansvar etter straffedom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 296-298.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Statens ansvar ved internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4: 214-234.
 • Søvig, Karl Harald. 2006. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jussens venner. 41: 36-56.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Arve- og familierettslig diskriminering av barn utrenfor ekteskap og deres fedre og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 198-213.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Avskjæring av samvær mellom søsken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3: 123-130.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 59-71.
 • Søvig, Karl Harald. 2004. Gjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2: 129-141.
 • Søvig, Karl Harald. 2004. Menneskerettslige krav ved behandlig av barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2: 58-68.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1: 213-223.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Forholdet mellom mor og barn under gjennomføring av fengselsopphold ("Kvinnefengsel-saken"). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 134-141.
 • Søvig, Karl Harald. 2003. Omsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1. 63-69.
Rapporter/avhandlinger
 • Engell, Thomas; Hagen, Kristine Amlund; Furre, Astrid; Engh-Hellesvik, Synne; Lillevik, Ole Greger; Strømgren, Børge; Søvig, Karl Harald; Ulset, Gro; Borgenvik, Jan Alfred; Stokvold, Øystein. 2017. Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger. Ekspertgruppe nedsatt av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. 55 sider.
 • Haukanes, Lill; Søvig, Karl Harald. 2016. Helsetenester i barneverninstitusjonar. Universitetet i Bergen, Det juridiske fakultet, Bergen. 128 sider.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 sider.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Barnekonvensjonen art. 7. Barns rett til å kjenne sitt opphav og knytte rettslige bånd til primære omsorgspersoner. Departenentenes servicesenter, Oslo. 10 sider.
 • Søvig, Karl Harald. 2008. Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene? Departementenes servicesenter, Oslo. 16 sider.
 • Søvig, Karl Harald. 2005. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3.
Bokkapitler
 • Holmøyvik, Eirik; Søvig, Karl Harald. 2019. Statsretten. §§ 6-11, sider 42-65. I:
  • Irgens-Jensen, Harald. 2019. Knophs oversikt over Norges rett. Universitetsforlaget. 765 sider. ISBN: 978-82-15-03193-4.
 • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit Sissel Irene; Søvig, Karl Harald; Kirkebø, Tori Loven. 2019. Introduction: Implementing Child Rights. 1, sider 15-41. I:
  • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 sider. ISBN: 9788215031422.
 • Luhamaa, Katre; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Discriminating against children. Chapter 1, sider 1-22. I:
  • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge. 228 sider. ISBN: 9780367074630.
 • Søvig, Karl Harald. 2019. Incorporating the Convention in Norwegian Law. Kapittel 11, sider 269-299. I:
  • Langford, Malcolm; Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2019. Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget. 452 sider. ISBN: 9788215031422.
 • Søvig, Karl Harald; Platou, Harald. 2019. Country Report: Norway. Chapter 16, sider 386-412. I:
  • Sauter, Wolf; Boertjens, Jos; van Manen, Johan; Mikkers, Misja. 2019. The Law and Policy of Healthcare Financing: An International Comparison of Models and Outcomes. Edward Elgar Publishing. 456 sider. ISBN: 9781788115919.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. 2, sider 35-57. I:
  • Østenstad, Bjørn Henning; Adolphsen, Caroline; Naur, Eva; Aasen, Henriette Sinding. 2018. Selvbestemmelse og tvang i helse- og omsorgstjenesten. Fagbokforlaget. 302 sider. ISBN: 9788245019827.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Article 69 - Equal pay for equal work. Part II, sider 677-683. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2018. Article 70. Equal treatment of men and women. Part II, sider 683-690. I:
  • Arnesen, Finn; Fredriksen, Halvard Haukeland; Graver, Hans Petter; Mestad, Ola; Vedder, Christoph. 2018. Agreement on the European Economic Area - A Commentary. Nomos Verlagsgesellschaft. 1177 sider. ISBN: 978-3-8487-3219-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk. Kapittel, sider 261-274. I:
  • Hartlev, Mette; Jørgensen, Stine; Aune, Helga; Hellum, Anne. 2017. Ketsch me if you can. Sociale rettigheder og ligestilling. 415 sider. ISBN: 978-87-619-3854-1.
 • Søvig, Karl Harald. 2017. Convergence and divergence in patients´rights. Chapter III, sider 35-48. I:
  • Exter, André. 2017. Cross-border health care and Eureopean Union law. 245 sider. ISBN: 978-90-9030461-8.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 3, sider 40-64. I:
  • Burns, Kenneth; Pösö, Tarja; Skivenes, Marit. 2016. Child Welfare Removals by the State. A Cross-Country Analysis of Decision-Making Systems. Oxford University Press. 272 sider. ISBN: 9780190459567.
 • Skivenes, Marit; Søvig, Karl Harald. 2016. Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 20, sider 341-357. I:
  • Sutherland, Elaine E.; Macfarlane, Lesley-Anne. 2016. Implementing Article 3 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Cambridge University Press. 450 sider. ISBN: 9781107158252.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Opptrykk av artikkel, sider 299-317. I:
  • Kjellevold, Alice. 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. 347 sider. ISBN: 9788245011241.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. FNs barnekonvensjon i Høyesterett. Bidrag, sider 533-547. I:
  • Bugge, Hans Christian; Indreberg, Hilde; Syse, Aslak; Tverberg, Arnulf. 2016. Lov, liv og lære. Universitetsforlaget. 646 sider. ISBN: 978-82-15-02446-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. Kap. 10, sider 173-209. I:
  • Kjellevold, Alice. 2016. Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget. 347 sider. ISBN: 9788245011241.
 • Søvig, Karl Harald. 2016. Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke. Artikkel, sider 481-497. I:
  • Førde, Reidun; Kjelland, Morten; Stridbeck, Ulf. 2016. Cand.mag., cand.med., cand.jur., cand.alt Festskrift til Aslak Syse. Gyldendal Juridisk. 626 sider. ISBN: 978-82-05-49372-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Avslutning. Kap. 11, sider 319-351. I:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Innledning. Kap. 1, sider 13-25. I:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Tilgang til velferdstjenester for irregulære migranter etter det norske regelverket. Kap. 2, sider 48-68. I:
  • Bendixsen, Synnøve Kristine Nepstad; Jacobsen, Christine M.; Søvig, Karl Harald. 2015. Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk. 280 sider. ISBN: 978-82-05-48425-2.
 • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep. Kap. 10, sider 291-318. I:
  • Søvig, Karl Harald. 2015. Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget. 374 sider. ISBN: 978-82-450-1273-6.
 • Søvig, Karl Harald. 2013. Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser? Kapittel, sider 705-717. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2013. Straffansvar og straffeforfølging av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold. Kapittel, sider 156-172. I:
  • Johansen, Nicolay B.; Ugelvik, Thomas; Aas, Katja Franko. 2013. Krimmigrasjon? Den nye kontrollen av de fremmede. Universitetsforlaget. 295 sider. ISBN: 9788215021324.
 • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. Hilsen (forord), sider 13-14. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Søvig, Karl Harald. 2012. Detention of Pregnant Woman to Protect the Foetus - Nordic Perspectives. Kapittel, sider 158-180. I:
  • Rynning, Elisabeth; Hartlev, Mette. 2012. Nordic Health law in a European Context. Brill Nijhoff. 310 sider. ISBN: 978-9004-22380-6.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Innledning. Innledning, sider 15-41. I:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 sider.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald. 2010. Avslutning. Avslutning, sider 248-279. I:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 sider.
 • Søvig, Karl Harald. 2010. Fylkesnemndsundersøkelsen. 3, sider 81-109. I:
  • Lundeberg, Ingrid Rindal; Mjåland, Kristian; Søvig, Karl Harald; Nilssen, Even; Ravneberg, Bodil. 2010. Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. Rapport - Rokkansenteret. 2. Uni Rokkansenteret, Bergen. 295 sider.
 • Søvig, Karl Harald. 2009. Forfatningsretten. §6-§12, sider 46-84. I:
  • Lilleholt, Kåre. 2009. KNOPHS OVERSIKT OVER NORGES RETT 13.utg. Universitetsforlaget. 907 sider. ISBN: 978-82-15-01406-7.
 • Søvig, Karl Harald. 2007. EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring. artikkel, sider 111-118. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Søvig, Karl Harald. 2002. Hvem dømmer i valgtvister? 625-639. I:
  • Holgersen, Gudrun; Krüger, Kai; Lilleholt, Kåre. 2002. Nybrott og odling : Festskrift til Nils Nygaard på 70 års dagen. Fagbokforlaget. 664 sider. ISBN: 82-7674-827-9.
 • Søvig, Karl Harald. 2002. Sensorveiledning - høst 2000. 272-283. I:
  • Syse, Aslak; Kjønstad, Asbjørn. 2002. Velferdsrett III. Gyldendal Akademisk. ISBN: 82-05-30441-6.
 • Søvig, Karl Harald. 1998. Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven. 353-368. I:
  • Doublet, David R.; Krüger, Kai; Strandbakken, Asbjørn. 1998. Stat, politikk og folkestyre. Festskrift til Per Stavang på 70-årsdagen 19. februar 1998. 867 sider. ISBN: 82-419-0234-4.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner for Karl Harald Søvig (for fullstendig liste se nedenfor under CRIStin)

Artikler/bokkapitler:

 • Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene, Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 281-301
 • Detention of pregnant women to protect the foetus, i E. Rynning og M. Hartlev (red.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) s. 158-180
 • Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) s. 43-54

Bøker/utredning:

 • Helsetenester i barneverninstitusjonar (utredning for Bufdir), sammen med Lill Haukanes, UiB 2016. Se fulltekst her
 • Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet, sammen med Synnøve K. Bendixsen og Christine M. Jacobsen (red.), Gyldendal 2015
 • Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Fagbokforlaget 2015
 • Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang, sammen med Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland, Gyldendal 2014
 • Barnets rettigheter på barnets premisser (Det juridiske fakultets skriftserie (UiB) nr. 115 (2009)). Se fulltekst her
 • Tvang overfor rusmiddelavhengige (Fagbokforlaget 2007)

 

 

Utdanning: 2005 Dr. juris. UiB

 

1995

Cand. jur. UiB

 Praksis: 1996- Ansatt på Juridisk fakultet, UiB. Fra 2009 som professor

2005 Konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett høsten 2005.

 

2003-

Ekstraordinær fylkesnemndsleder (deltid).

 

2002

Konstituert tingrettsdommer ved Midhordland tingrett høsten 2002.

 

1999-2000

Dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete

Verv:

2004- Leder av forskergruppen i forvaltningsrett

 

2003- Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2000-2004 Varamedlem Regional komité for medisinsk forskningsetikk