Hjem

Helse- og sosialrett, statsrett og forvaltningsrett.

Har særlig jobbet med bruk av tvang i velferdsretten, både overfor mennesker med rusmiddelavhengighet, psykiatriske pasienter og i barnevernet.

Leder av European Association of Health Law (den europeiske helserettsforeningen)

Foredrag

- Provision of welfare to irregular migrants - a multilevel approach (Foredrag på Bergen Summer Research School 2011), Lenke til presentasjonen her

- Heroinassistert behandling - velferdsrettslige utfordringer (Foredrag på konferanse arrangert av Forskningsrådet 21. juni 2011). Lenke til presentasjonen her

 

 

Utvalgte publikasjoner for Karl Harald Søvig (for fullstendig liste se nedenfor under CRIStin)

Artikler/bokkapitler:

 • Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene, Tidsskrift for arverett, familierett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 281-301
 • Detention of pregnant women to protect the foetus, i E. Rynning og M. Hartlev (red.), Nordic Health Law in a European Context (Liber/Brill, 2011) s. 158-180
 • Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children, European Journal of Health Law, vol. 18 (2011) s. 43-54

Bøker/utredning:

 • Helsetenester i barneverninstitusjonar (utredning for Bufdir), sammen med Lill Haukanes, UiB 2016. Se fulltekst her
 • Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet, sammen med Synnøve K. Bendixsen og Christine M. Jacobsen (red.), Gyldendal 2015
 • Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten, Fagbokforlaget 2015
 • Tvang i rusfeltet. Regelverk, praksis og erfaringer med tvang, sammen med Ingrid Rindal Lundeberg og Kristian Mjåland, Gyldendal 2014
 • Barnets rettigheter på barnets premisser (Det juridiske fakultets skriftserie (UiB) nr. 115 (2009)). Se fulltekst her
 • Tvang overfor rusmiddelavhengige (Fagbokforlaget 2007)
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Avgjørelser fra EMD i saker fra 2022 om vern av privat- og familieliv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 58-80.
 • Vis forfatter(e) (2022). Avgjørelser fra EMD i saker fra 2021 om vern av privat- og familieliv. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 89-138.
 • Vis forfatter(e) (2020). Prohibition on research involving psychiatric patients subject to coercion. Kritisk juss. 2-29.
 • Vis forfatter(e) (2019). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2018. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 227-246.
 • Vis forfatter(e) (2017). Legislation of direct-to-consumer genetic testing in Europe: a fragmented regulatory landscape. Journal of Community Genetics. 117-132.
 • Vis forfatter(e) (2017). Helsetjenester i barneverninstitusjoner. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 61-77.
 • Vis forfatter(e) (2017). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2016. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 106-132.
 • Vis forfatter(e) (2016). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2015. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-263.
 • Vis forfatter(e) (2015). Avgjørelser fra EMD i saker om vern av privat- og familieliv fra 2014. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 111-136.
 • Vis forfatter(e) (2012). Barnets beste ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 147-151.
 • Vis forfatter(e) (2011). Provision of Health Services to Irregular Migrants with a Special Focus on Children. European Journal of Health Law. 43-54.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hensynet til barna ved utvisning av foreldrene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 281-301.
 • Vis forfatter(e) (2010). Europerisering av sosialretten - spredte tanker. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-133.
 • Vis forfatter(e) (2010). Europerisering av sosialretten. Nordisk socialrättslig tidskrift. 113-134.
 • Vis forfatter(e) (2009). Navnevalg, transkribering og menneskerettigheter. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 285-291.
 • Vis forfatter(e) (2008). Retten til å bli foreldre - går EMD for langt i sin dynamiske tolkingsstil? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 68-80.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nyere avgjørelser fra EMD om statens ansvar i barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 207-222.
 • Vis forfatter(e) (2008). Familieretten og utlendingsretten. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 223-225.
 • Vis forfatter(e) (2008). Barneverntjenestens rett til å sette i verk undersøkelsessak og foreldrenes rett til å angripe avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 276-282.
 • Vis forfatter(e) (2007). Rett til refusjon av utgifter etter kjønnsskifteoperasjon - EMD som fortolker av helseforsikringsvilkår. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 164-169.
 • Vis forfatter(e) (2007). Midlertidig vedtak om omsorgsovertakelse - krav til saksbehandlingen og innholdet av avgjørelsen. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 73-77.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arverettslig diskriminering av barn født utenfor ekteskap. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 243-247.
 • Vis forfatter(e) (2007). Antydninger om seksuelle overgrep i domspremissene. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 317-323.
 • Vis forfatter(e) (2007). Adopsjon mot barnets eller foreldrenes vilje. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 232-242.
 • Vis forfatter(e) (2006). Statens ansvar ved internasjonal barnebortføring. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 214-234.
 • Vis forfatter(e) (2006). Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. Jussens venner. 36-56.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fratakelse av foreldreansvar etter straffedom. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 296-298.
 • Vis forfatter(e) (2006). Arverettslig diskriminering av adoptivbarn - testamentstolking i Strasbourg. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 299-308.
 • Vis forfatter(e) (2005). Statens ansvar for unnlatte barnevernstiltak. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 59-71.
 • Vis forfatter(e) (2005). Avskjæring av samvær mellom søsken. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 123-130.
 • Vis forfatter(e) (2005). Arve- og familierettslig diskriminering av barn utrenfor ekteskap og deres fedre og høring av barn i familierettstvister. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 198-213.
 • Vis forfatter(e) (2004). Menneskerettslige krav ved behandlig av barnefordelingssaker. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 58-68.
 • Vis forfatter(e) (2004). Gjennomføring og opprettholdelse av omsorgsovertakelse ved mistanke om seksuelle overgrep. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 129-141.
 • Vis forfatter(e) (2003). Omsorgsovertakelse av nyfødt barn og etterfølgende samtykke til adopsjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 213-223.
 • Vis forfatter(e) (2003). Omsorgsovertakelse av barn fra foreldre med psykiske problemer. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 63-69.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forholdet mellom mor og barn under gjennomføring av fengselsopphold ("Kvinnefengsel-saken"). Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 134-141.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2017). Kunnskapsgrunnlag for arbeid med trygghet og sikkerhet i barneverninstitusjoner: Grunnlag for faglige anbefalinger. .
 • Vis forfatter(e) (2016). Helsetenester i barneverninstitusjonar. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Evaluering av Lov om sosiale tjenester §§ 6-2, 6-2a og 6-3. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (2009). Barnekonvensjonen art. 7. Barns rett til å kjenne sitt opphav og knytte rettslige bånd til primære omsorgspersoner. .
 • Vis forfatter(e) (2008). Overordnete rettslige normer – hvilke skranker setter menneskerettighetene? .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). European Court of Human Rights on Child Protection & Children's Rights.
 • Vis forfatter(e) (2016). Taking custody in the best interest of the child?
 • Vis forfatter(e) (2016). Measuring Child Rights in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barns rettssikkerhet i møte med barnevernet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Barnevernet: kidnapping eller beskyttelse?
 • Vis forfatter(e) (2015). Provision of health services to irregular migrants in Norway - Presentation of the PROVIR-project.
 • Vis forfatter(e) (2015). I Norge, men utenfor velferdsstaten– Om irregulære migranters rett til helsetjenester.
 • Vis forfatter(e) (2014). Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM).
 • Vis forfatter(e) (2014). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Helse- og omsorgstjenesteloven §§ 10-2 og 10-3.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kommentar til plenumsdommene i Høyesterett (Rt. 2012 s. 1985 og s. 2039).
 • Vis forfatter(e) (2014). FNs konvensjon om barnets rettigheter - aktuelle utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ongoing reform of the Norwegian Adoption Act.
 • Vis forfatter(e) (2013). EMK artikkel 8 i utlendingssaker - noen utvalgte problemstillinger.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Norge i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tale eller tie? Taushetsplikt i hverdagen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Tale eller tie. Taushetsplikt i hverdagen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Helsehjelp til papirløse.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Juridiske aspekter ved narkotika.
 • Vis forfatter(e) (2013). Avtalt tvang - helse- og omsorgstjenesteloven § 10-4.
 • Vis forfatter(e) (2013). Asylbarn og forvaltning i et internasjonalt menneskerettighetsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2013). (In)habilitet til kommunalforvaltningen - med særlig blikk på skatteinnkreving.
 • Vis forfatter(e) (2012). Virker tvang overfor rusmiddelavhengige?
 • Vis forfatter(e) (2012). Velferdsytelser til irregulære migranter – (menneske)rettslige forpliktelser.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk, norske erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Trenger vi grunnlovsrevisjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). Kan forskrifter råtne?
 • Vis forfatter(e) (2012). Juridiske problemstillingen i barneverntjenesten: et utvalg.
 • Vis forfatter(e) (2012). Har irregulære migranter rett til helsetjenester?
 • Vis forfatter(e) (2012). FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon.
 • Vis forfatter(e) (2012). FNs barnekonvensjon.
 • Vis forfatter(e) (2011). Velferdsytelser til irregulære migranter (IRM)- En oversikt over rettslige aspekter i PROVIR.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2011). Heroinassistert behandling - rettslige implikasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2011). FNs barnekonvensjon og Den europeiske menneskerettighetskonvensjon - dagsaktuelle utfordringer i barneverntjenesten.
 • Vis forfatter(e) (2010). Økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter i en fremtidig revidert grunnlov - Spredte tanker.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - 17 (14) år med LOST/sotjl. §§ 6-2 til 6-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk - Sotjl. (LOST) § 6§ 6-2 til 6-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6 - Hvem bestemmer hva?
 • Vis forfatter(e) (2010). Gjennomføring av tvangsvedtak etter sosialtjenesteloven (sotjl.) kap. 6.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gjennomføring av opphold etter sosialtjenesteloven kap. 6 - med vekt på tvangsvedtak.
 • Vis forfatter(e) (2010). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2010). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK) - aktuelle rettslige utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2010). Bruk av tvang på dobbeltdiagnosepasienter – når, hvorfor og hvordan?
 • Vis forfatter(e) (2010). Barns rettigheter i lys av Barnekonvensjonen - utvalgte problemstillinger med vekt på barnets beste som grunnprinsipp.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barns rett til deltakelse - FNs barnekonvensjon art. 12.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barnets rettigheter på barnets premisser.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvangsomsorg - Overordnete perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvangsbruk innen psykisk helsevern - Prinsipielle og dagsaktuelle diskusjoner.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvang og frivillighet i behandlingen av gravide rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2009). FNs konvensjon om barnets rettigheter (BK)- Aktuelle utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2009). FNs barnekonvensjon - Utfordringer for norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2009). Det etiske fundament for tvangsinnleggelse.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser - Utvalgte utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2006). Nasjonale retningslinjer for hvem? Juridiske betraktninger.
 • Vis forfatter(e) (2006). "Tvangsinnleggelser fra et juridisk perspektiv" og "Praktisering av regelverket om bruk av tvang".
 • Vis forfatter(e) (2004). Tvangsinnleggelse etter sosialtjenesteloven.
 • Vis forfatter(e) (2004). Narkomane og menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2002). Tvangsinnleggelse av gravide rusmiddelmisbrukere.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2015). Provision of health services to irregular migrants in Scandinavia.
 • Vis forfatter(e) (2014). Precarious inclusion: Provision of welfare to irregular migrants in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2013). Incorporation of a "living instrument" - United Nations Convention on the Rights of the Child in Norwegian Law.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tvang overfor borgere med høyt rusmiddelforbruk.
 • Vis forfatter(e) (2012). Provision of welfare services to irregular migrants.
 • Vis forfatter(e) (2012). Menneskerettigheter i norsk forvaltningsrett.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fra forfatningsstat til velferdsstat: Konstitusjonelt vern av økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2011). Regulation of Welfare to Irregular Migrants: A Multi-Level Approach.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvang overfor rusmiddelavhengige - Sosialtjenesteloven §§ 6-2 og 6-2a.
 • Vis forfatter(e) (2010). The impact of the Biomedicine Convention in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). Health care and social services to children who are irregular immigrants.
 • Vis forfatter(e) (2010). Detention of pregnant alcoholics and drug addicts - Nordic perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2010). Deprivation of liberty of pregnant women to protect the foetus - Nordic perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2010). Avskjæring av domstolskontroll med forvaltningavgjørelser ("endelighetsklausuler").
 • Vis forfatter(e) (2004). Tvangsregler i velferdsretten - systematiske fellestrekk?
 • Vis forfatter(e) (2004). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2004). Tvang overfor rusmiddelmisbrukere. Kan det forsvares? Er det lurt?
 • Vis forfatter(e) (2004). Det biologiske prinsipp - Sett fra Strasbourg.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2003). En innføring i menneskerettigheter.
 • Vis forfatter(e) (2003). Domsskriving.
 • Vis forfatter(e) (2002). Statsforfatningsrett.
 • Vis forfatter(e) (2002). Prosjektfremleggelse; Tvangsinnleggelse av rusmiddelavhengige.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forvaltningsrett og behandling for forliksrådet.
 • Vis forfatter(e) (2001). 1) Forvaltningsklage 2) Behandling i forliksrådet.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2015). Forslag til ny adopsjonslov. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
 • Vis forfatter(e) (2011). Barnekomiteens kritikk av Norge. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 1-4.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Anneken Kari Sperr: Verwaltungsrechtsschutz in Deutschland und Norwegen. Eine vergleichende Studie zur gerichtlichen Kontrolle von Verwaltungsentscheidungen. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 373-378.
 • Vis forfatter(e) (2012). Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rettslige dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • Vis forfatter(e) (2011). Torunn E. Kvisberg, Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring (Gyldendal 2009), LoR 2011 s. 174-177. Lov og Rett. 174-177.
 • Vis forfatter(e) (2011). Anmeldelse av Pernilla Leviner, Rättsliga dilemman i socialtjänstens barnskyddsarbete (Jure 2011). Juridisk Tidskrift. 954-961.
 • Vis forfatter(e) (2010). Barnevernloven med kommentarer: Bokanmeldelse. Lov og Rett. 102-104.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Children’s Rights in Norway: An Implementation Paradox? Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2019). Child Rights and International Discrimination Law: Implementing Article 2 of the United Nations Convention on the Rights of the Child. Routledge.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forholdsmessighetsvurderinger i forvaltningsretten. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Eksepsjonell velferd? Irregulære migranter i det norske velferdssamfunnet. Gyldendal Juridisk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Medical Law – Norway.
 • Vis forfatter(e) (2014). Tvang i rusfeltet: Regelverk, praksis og erfaringer med tvang.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barnets rettigheter på barnets premisser - utfordringer i møtet mellom FNs barnekonvensjon og norsk rett.
 • Vis forfatter(e) (2007). Detention of alcoholics or drug addicts - The Norwegian Social Services Act sections 6-2 to 6-3.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Rettsliggjøring av rusfeltet. Rus & samfunn. 28-31.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tvangsindlæggelse af gravide rusmiddelbrugere – norske erfaringer. Stof. 38-42.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2007). Tvingende nødvendighet. Bergens Tidende. 13-13.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). Kommunale forhåndstilsagn. En analyse av adgangen til og rettsvirkningen av forhåndsbinding av forvaltningsmyndighet.
 • Vis forfatter(e) (2005). Tvang overfor rusmiddelavhengige. Sosialtjenesteloven §§ 6-2 til 6-3.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). Norsk jussutdanning er knapt til å kjenne igjen.
 • Vis forfatter(e) (2004). Narkomane og menneskerettigheter (intervju).
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvem bestemmer over kroppen?
 • Vis forfatter(e) (2001). Når det offentlige må bruke makt.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Debatt om grunnloven.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Praksis fra EMD på barnevernsfeltet. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Konvensjonsrettighetene som grunnlovsrettigheter. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Implementation of Article 12 of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Norway. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Medical Liability: Comparing Compensation Systems. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reviewing Medical Decisions Concerning Infants within the Norwegian Healthcare System: A Public Law Approach. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utvidet domstolskontroll med forvaltningsvedtak - et spørsmål om ugyldighet? 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Statsretten. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Introduction: Implementing Child Rights. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Incorporating the Convention in Norwegian Law. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forholdsmessighetsvurderinger som rettskildeprinsipp? 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Discriminating against children. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Country Report: Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ulike tvangsbegrep i norsk velferdsrett. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 70. Equal treatment of men and women. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Article 69 - Equal pay for equal work. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Convergence and divergence in patients´rights. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Bør lovgivningen være »etisk»? – Om bruk av referanser til etiske normer i norsk lovspråk. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Norway - Child welfare decision-making in cases of removals of children. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kapittel 10. Tvangstiltak overfor rusmiddelavhengige. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Judicial discretion and the child's best interests: the European Court of Human Rights on adoptions in child protection cases. 450 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Forskning på personopplysninger uten pasientens samtykke. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). FNs barnekonvensjon i Høyesterett. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Tilgang til velferdstjenester for irregulære migranter etter det norske regelverket. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forholdsmessighetsvurderinger ved velferdsrettslige tvangsinngrep. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Avslutning. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Straffansvar og straffeforfølging av humanitære hjelpere ved ulovlig opphold. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hvorfor nekte, eller gi, irregulære immigranter tilgang til velferdsytelser? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Detention of Pregnant Woman to Protect the Foetus - Nordic Perspectives. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Tvangens grenser og muligheter. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fylkesnemndsundersøkelsen. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Forfatningsretten. 39 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). EMD som håndhever av Haagkonvensjonen om internasjonal barnebortføring. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sensorveiledning - høst 2000. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Hvem dømmer i valgtvister? 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Grunnloven § 96 og overtredelsesgebyr etter kringkastingsloven. 16 sider.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2013). Kjære Jan Fridthjof, gratulerer med dagen. 13-14.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2015). Innledning. 13-25.
 • Vis forfatter(e) (2010). Innledning. 15-41.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Minstestandarder og universalitet i norsk helse- og sosialrett, sett i lys av FNs konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter. 299-317. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Helse- og omsorgstjenesteloven: Med kommentarer. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

 

Utdanning: 2005 Dr. juris. UiB

 

1995

Cand. jur. UiB

 Praksis: 1996- Ansatt på Juridisk fakultet, UiB. Fra 2009 som professor

2005 Konstituert lagdommer ved Gulating lagmannsrett høsten 2005.

 

2003-

Ekstraordinær fylkesnemndsleder (deltid).

 

2002

Konstituert tingrettsdommer ved Midhordland tingrett høsten 2002.

 

1999-2000

Dommerfullmektig ved Midhordland sorenskriverembete

Verv:

2004- Leder av forskergruppen i forvaltningsrett

 

2003- Medlem av redaksjonsrådet for Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2000-2004 Varamedlem Regional komité for medisinsk forskningsetikk

 

 

Dokumenter 

Twitter