Hjem

Kvartærgeologi & Paleoklima

Hovedinnhold

Tokt

           Velkomen til forskingsgruppa i Kvartærgeologi og paleoklima!

Vi arbeider med ulike geologiske prosessar som har funne stad i løpet av dei siste millionar år. Dette inkluderer studiet av marine sediment, karbonatutfellingar og avsetningar i grotter, innsjøsediment og andre avsetningar på jorda si overflate. Nokre av desse arbeida er reine prosess-studiar, medan andre er retta mot å rekonstruere klimaendringar bakover i tid og forstå korleis fortidsklimaet har variert. Forskingsgruppa har fleire store prosjekt med tyngdepunkt i og rundt Nord-Atlanteren, og gruppa har òg prosjekt i begge polområda, i Himalaya og i Russland. Vi har tilgang til fleire forskingsfartøy, avansert boreustyr for prøvetaking av både marine og terrestriske sediment og vi har fleire avanserte laboratorium, som til dømes Uran-serielaboratorium, laboratorium for kosmogene nuklidar og nasjonal infrastrukturer for sedimentanalysar (EARTHLAB) og lette stabile isotopar (FARLAB).  Målet med våre forskings- og undervisningsaktivtetar er å utvikle metodar og teknikkar for betre å forstå den geologiske historia hovudsakleg gjennom istidsperioden (siste 2,6 million år) og omsetje dette til paleoklimatiske rekonstruksjonar og auka prosessforståing.

Ny artikkel i Nature Communication
Klima: Antarktis bak brå havstigning i forrige mellomistid

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden

Ny forskning viser at havnivået steg 10 meter over dagens nivåer i løpet av jordens siste varme periode for 125 000 år siden, og gir innsikt i hva som kan skje med havnivået om den pågående globale oppvarmingen fortsetter å øke.

Klimaendringer
Kerim Nisancioglu

Havet stiger - og synker

Klimaforsker Kerim Nisancioglu og  kolleger fra Bjerknessenteret og universitetet i Bergen har studert hvordan klimaendringene påvirker innlandsisen på Grønland. 

Geologien i Fana
Geologi i Fana: Morenerygg på Fanafjellet

Geologi: Fana kommer ut av istidens grep

Geologi i Fana: Den smeltende isbreen fordelte jorda utover i Fana, åpnet deretter byda for innvandring av planter, dyr og mennesker. Nå vet vi ganske nøyaktig når dette hendte.

Advanced Climatic Dynamic Courses
Yosemite

ACDC Summer school in Yosemite National Park

For two intense weeks,students and lecturers from around the world gathered in the small town of Yosemite National Park to discuss climate science as part of the ACDC summer school

Meltzerprisen
Eystein Jansen

Eystein Jansen tildelt Meltzers ærespris

Professor Eystein Jansen ble fredag kveld tildelt Meltzers ærespris for fremragende forskning. Også Hans Fredrik Marthinussen, Selina Våge og Adrian Drazic ble hedret med Meltzerpriser.

                     Har vi mennesker forandra Jorda så mye at vi har gått inn i en ny epoke. Les meir på nrk.no