Hjem
Kvartærgeologi & Paleoklima
Masterprosjekt V19 KGS

Masterprosjekt vår 2019 ved GEO - Henriette Linge

Marine terrasser på indre Sunnmøre: oppbygning og alder

Hovedinnhold

Prosjektbeskrivelse 
Arealbruk på Vestlandet har i stor grad vært avhengig av utbredelsen av løsmasser i dalene, hvor flate terrasser med bratte skråninger er en vanlig landform. Digitale høydemodeller basert på LiDAR- data gjør det mulig å kartlegge høydefordelingen til terrasser over større områder. Formålet med prosjektet er å aldersbestemme terrassenivå i f.eks. Stordal, Sunnylvsbygda, Geiranger, Dalsbygda, Tafjord og Valldal ved bruk av eksisterende strandlinjediagram av Svendsen og Mangerud (1987) der dette er mulig.

Hypotese (vitenskapelig problem)
Ismarginen, slik den er rekonstruert for yngre dryasstadialen, viser at breer fra innlandsisen gikk ut Geirangerfjorden, Tafjorden og Valldal. Samtidig viser Norges geologiske undersøkelse (NGU) sin database modellerte høyder på marin grense som er i konflikt med bremarginens posisjon til en gitt tid og/eller YD-isobasehøyden. Terrasseflater over angitt YD-isobasehøyde kan imidlertid være eldre, eller av fluvial opprinnelse.

Test (arbeid)
Bruke digitale høydemodeller til å identifisere ulike terrassenivå i områder med tilstrekkelig stor geografisk avstand til at stedene ligger på ulike isobaser. Bruke eksisterende strandlinjediagram til å aldersbestemme terrassenivå. Sjekke utvalgte lokaliteter i felt for å skaffe ytterligere informasjon om terrassenes oppbygning/ geometri om terrasseflatene er akkumulasjons- eller erosjonsformer.

Krav for opptak
GEOV106/GEOV110. Førerkort kreves for gjennomføring av feltarbeid.

Eksterne data? / External data?
Digitale høydemodeller tilgjengelig via https://hoydedata.no/LaserInnsyn/

Felt-, lab- og analysearbeid
Feltarbeid over en 3-ukers periode (juni/juli 2019)

Foreslåtte emner i spesialiseringen (60 sp)
V-2019:
GEOV225 Feltkurs i kvartærgeologi 10 sp)
GEOV229 Geomorfologi (10 sp)
GEOV326 Kvartære prosesser (10 sp)
H-2019:
GEO215 GIS (10 sp)
GEOV223 Kvartære havnivåendr. (10 sp)
GEOV228 Kvartær geokron. (10 sp)
ev. GEOV217