Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Samarbeidsutvalget mellom UiB og NORCE

Samarbeidsutvalget mellom UiB og NORCE

Rektor ved Universitetet i Bergen og administrerende direktør ved NORCE etablerte i november 2021 Samarbeidsutvalget mellom UiB og NORCE. Samarbeidsutvalget har som formål å følge opp samarbeidet mellom de to institusjoner.

Etablering av samarbeidsutvalg UiB og NORCE
Signering av samarbeidsavtale mellom NORCE og UiB
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Ledelsene ved UiB og NORCE etablerte i 2019 en felles arbeidsgruppe som fikk i oppdrag å utarbeide forslag til et felles policydokument som peker ut konkrete muligheter, utfordringer og forslag til retningslinjer for samarbeidet. Arbeidsgruppen leverte sin rapport "Sammen for å skape – styrket samarbeid" i januar 2021. 

En av hovedanbefalingene i rapporten var å etablere et fast samarbeidsutvalg mellom de to institusjonene. Det er også etablert en bilateral samarbeidsavtale som regulerer samarbeidet mellom NORCE og UiB, dog underlagt den overordnede samarbeidsavtalen mellom NORCE og de fire eieruniversitetene.

Rektor ved Universitetet i Bergen og administrerende direktør ved NORCE etablerte på denne bakgrunn Samarbeidsutvalget mellom UiB og NORCE i november 2021. Samarbeidsutvalget har som formål å følge opp samarbeidet mellom de to institusjoner og foreslå eventuelle justeringer i tiltak og oppfølging.

Mandat

Sammensetning og ledelse

UiB:

 • Margareth Hagen (Rektor)
 • Gunn Mangerud (Dekan Det matematisk- naturvitenskapelige fakultet)
 • Jan Erik Askildsen (Dekan Det samfunnsvitenskapelige fakultet)
 • Benedicte Løseth (Direktør Forsknings- og innovasjonsavdelingen)
   

NORCE:

 • Kristin Wallevik (Administrerende direktør)
 • Trond Dokken (Konserndirektør Klima og miljø)
 • Ingrid Helgøy (Vise-konserndirektør Helse og samfunn)
 • Aina Berg (Vise-konserndirektør Energi og teknologi)
 • Stian Anfinsen (Regionansvarlig Vestland)

Samarbeidsutvalget vil ha rullerende ledelse mellom UiB og NORCE.

Sekretariatsfunksjonen skal deles mellom UiB og NORCE. Aktivitetene i samarbeidsutvalget skal være tilgjengelig for ansatte og samarbeidspartnere gjennom en egen nettside tilrettelagt for å spille inn saker og tema.

Oppgaver

Samarbeidsutvalget skal følge opp forslagene i rapporten og bilateral samarbeidsavtale, herunder, men ikke begrenset til å:

 • koordinere og mobilisere inn mot viktige utlysninger, nasjonalt og i EU
 • utvikle samarbeidsindikatorer
 • etablere og forvalte en UiB-NORCE stimuleringsordning som kan finansiere prosjektetablering, utvikling av søknader, workshops og nettverksaktiviteter
 • koordinere og utvikle strategiske muligheter og utarbeide felles posisjonspapirer og høringssvar
 • arbeide for virkemidler som styrker samarbeid mellom forskningsinstitutter og UH-sektoren (bruke FFA og UHR), samt gi politiske råd og prioriteringer på områder vi er sterke på, og som er viktige for Norge
 • identifisere relevante personer og oppfordre dem til å delta i nettverk, råd, styrer og utvalg
 • mobilisere og lage felles initiativer som treffer viktige interessenter regionalt, nasjonalt og internasjonalt
 • legge til rette for videre utvikling av innovasjons- og kommersialiseringssamarbeidet

Partene utnevner i felleskap medlemmer til samarbeidsutvalget for en periode på tre år med oppstart november 2021. Utvalget legger fram en årlig rapport med aktiviteten i utvalget.

Økonomi

Partene bærer selv egne kostnader relatert til arbeid i samarbeidsutvalget. Fordeling av eventuelle kostnader ut over dette avtales separat.