Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Samordner UiBs innsats for å påvirke EU:

EU-forum

Universitetet i Bergen vil styrke forskningsinnsatsen i EUs rammeprogrammer for forskning og innovasjon. Det krever aktiv deltakelse også i EUs politikkprosesser gjennom å gi innspill til høringer og proaktivt fremme UiBs interesser på den europeiske scenen.

EU-parlamentet i Strasbourg
Foto/ill.:
EU

Hovedinnhold

Gjennom å samordne tiltak og initiativer vil UiB kunne stå bedre rustet til å påvirke EUs policyprosesser på nasjonalt og europeisk nivå. For å oppnå dette er det behov for å handle samlet og koordinert, og å utnytte det store potensiale for faglige innspill som ligger hos våre vitenskapelig ansatte og faglig ledelse. Det sitter mye EU-kunnskap i organisasjonen og hos våre samarbeidspartnere regionalt, nasjonalt og internasjonalt, men i dag er bildet uoversiktlig og fragmentert.
UiB har derfor opprettet et EU-forum som skal samordne og kvalitetssikre UiBs innspill og innsats inn mot EUs policy prosesser.

Dette er EU-forums mandat: 

Ved å være mer aktiv på den europeiske scenen vil UiB få flere og bedre muligheter til å dreie politikken, arbeidsprogrammene og utlysningene i tråd med universitetets interesser, som i siste ende kan gi UiB større mulighet for å søke på og få midler fra EU-programmene. I tillegg vil det kunne gi UiB mer synlighet, hvilket kan være med å styrke universitetets omdømme. Universitetet i Bergen jobber derfor målrettet for å få på plass en helhetlig tilnærming til EUs politikk på forsknings- og innovasjonsområdet.

På nasjonalt plan har Kunnskapsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet hovedansvaret for Norges på- og medvirkningsarbeid på det forsknings- og innovasjonspolitiske feltet. De tre underliggende etatene Norges forskningsråd, Innovasjon Norge samt Norsk romsenter har blitt delegert ansvar for deler av dette arbeidet. De to departementene og de tre underliggende etatene er derfor viktige partnere for å kunne påvirke EU-systemet.

EU systemet er kjennetegnet av en kompleks politikkutformingsprosess som grovt sett kan deles inn i tre faser: 1) tenke-/skrivefasen, 2) forhandlings- og beslutningsfasen og 3) implementeringsfasen. Politikkutformingen følger faste sykluser og i alle fasene har UiB som universitet mulighet for å påvirke, hvilket beskrives kort i figuren under.

Faser i EUs beslutningsprosess
Foto/ill.:
UiB

 

EU-forum

UiB ønsker å samordne tiltak og initiativer for å stå bedre rustet til å påvirke EUs policyprosesser på nasjonalt og europeisk nivå. Av aktiviteter skal UiBs EU-forum gjøre følgende:

1) Være pådriver for et årlig påvirkningsarrangement i Brussel
2) Være pådriver for at det blir utarbeidet posisjonspapirer på høringer av betydning for UiB
3) Bidra til å bygge kompetanse i organisasjonen på EU-feltet
4) Bidra til å systematisere og koordinere UiBs prosesser for å påvirke inn mot EUs forsknings- og innovasjonspolitikk
5) Bidra til å koordinere innsatsen med NORCE som ledd i en felles EU policy task force mellom de to institusjonene

UiBs EU-forum møtes månedlig eller oftere ved behov. Forsknings- og innovasjonsavdelingen vil fungere som sekretariat for forumet. Forumet trådte sammen i juni 2021, og er oppnevnt for en periode på to år.