Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen

Samarbeidsavtalen med NAV Vestland

Rammeavtale mellom Universitetet i Bergen og NAV Vestland om forskning, kompetanseutvikling, innovasjon og samarbeid om arbeidsrelevans.

Hovedinnhold

Bakgrunn og mål

24. juni 2022, signerte Rektor Margareth Hagen ved UiB og direktør Anne Kverneland Bogsnes ved NAV Vestland en avtale om tettere samarbeid om forsking, utdanning og innovasjon.

Partane har siden 2019 hatt et samarbeid om forskning, kompetanseutvikling og arbeidsrelevans, og ønsker med denne reviderte avtalen å skape et nærere samarbeid, som er offensivt og resultatorientert. 

Denne rammeavtalen har som mål å legge til rette for partanes ønske om å videreutvikle og styrke samarbeidet om forsking, innovasjon og nyskapning mellom UiB og NAV. Rammene er lagt for at begge institusjonene skal styrkes i prosessen.

Kunnskapsutvikling og samfunnsutvikling

Det er et stort behov for kunnskapsutvikling på NAV sine fagfelt, samtidig som NAV er anerkjent som en viktig bruker av FoU-tjenester og forskningsbasert innovasjon. UiB har fagmiljø som er langt framme innen forskning på helsetjenester, unges helsevaner, læring, trygdeøkonomi, psykologi, fremmedspråk, barnevern og velferdssystemer, for å nevne noen. Som et forskningsintensivt universitet, har UiB grunnforskningen, og forskning i bruk, i sentrum for sin akademiske strategi. En samarbeidsavtale har som formål å styrke kunnskapsmiljøene, samt å sikre kvalitet, fokus og relevans på viktige forskningsområder, for NAV og Norge. 

Formålet med avtalen er å legge til rette for partenes felles interesse i å:

 • utvikle og styrke forsking og kompetanse innanfor områder NAV har særskilte kunnskapsbehov og UiB har sterke fagmiljø. Det er eit mål at samarbeidet skal bidra til nærare samarbeid om forsking og fagutvikling på område som er relevante for både NAV og UiB.
 • vidareutvikle eit gjensidig samarbeid om forsking for å styrke moglegheitene for å få gjennomslag i Norges Forskningsråd og EUs programmer
 • om å få til eit tettare samarbeid mellom dei høgare utdanningane på vestlandet, som UiB, Høgskulen på Vestlandet og Norges Handelshøgskule.
 • utvikle samarbeid om forsking og utdanning som har relevans og samfunnsnytte på det arbeids- og velferdspolitiske området innanfor NAV-relevante felt, i tillegg til samarbeid rundt etter- og vidareutdanning. 


FoU og samarbeid i fokus

Samarbeidsavtalen mellom UIB og NAV Vestland skal gi rammer for å bygge et grunnlag for utvikling av FOU prosjekter, enten direkte med NAV, eller med NAV som partner eller som tredjepart i samarbeidsprosjekter. 

– FoU-arbeid kan bidra til å forbedre praksisutøvelse gjennom utvikling av forskningsbasert
kunnskap om utfordringer og behov som krever støtte fra NAV, om hva som virker, og ved å gjøre funn og resultater tilgjengelige for de som skal bruke dem. Det kan også bidra til et bedre kunnskapsgrunnlag for tjenesteutvikling og digital utvikling i
NAV. 

Samarbeidsavtalen i praksis

 • NAV og UiB vil invitere til flere arrangementer for gjøre å avtalen og dens muligheter kjent, samt utvike relasjonene mellom organisasjoenen, både faglig og administrativt. 
 • Fokusere på å utivkle flere søknader hvor samarbeid med NAV kan bidra til å styrke effekter innen såvel forskning, innovasjon og utdanning. 
 • Utvikle prosjekter for forskning med, på og gjennom NAV, for på nasjonalt nivå og øke forskningsbidraget fra Vestlandet, gjennom UiB sin styrke som forskningsintensivt breddeuniversitet, med excellence innen mange fagdisipliner.
 • Koble kandidater på ulike nivå med utfordringer innen velferdsfoprskningen 
 • Bringe inn erfaringsbasert kompetanse fra NAV, og bidra til kompetanseheving i NAV. 
 • Felles fagseminarer/-nettverk
 • Jobbe sammen om etter- og videreutdanningstilbud
 • Samarbeid innen høyere utdanning

 

Nyheter og presse

Kilder og ressurser

 • ....


(under utvikling, ferdigstilles primo 2023)