Hjem
Forsknings- og innovasjonsavdelingen
Forskningsutvalget

Forskningsutvalget

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for Universitetsledelsen i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål.

Hovedinnhold

Forskningsutvalget er et rådgivende organ for Universitetsstyret i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål. Utvalget skal gjennom sin virksomhet arbeide for å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, med særlig vekt på grunnforskning.

Utvalget har et spesielt ansvar for å gi råd i spørsmål knyttet til forskerutdanning, forskerrekruttering og internasjonalt forskningssamarbeid.

Viserektor Benedicte Carlsen er leder for utvalget. Øvrige medlemmer er prodekanene for forskning ved hvert fakultet samt representanter for de midlertidig vitenskaplig ansatte og studentene.

Direktør ved Forsknings- og innovasjonsavdelingen, Alette Gilhus Mykkeltvedt, er utvalgets sekretær, og skal etter samråd med viserektor, forberede og gi tilråding i de saker som legges fram for utvalget.

Møteplan for 2024

Møtene holdes i Styrerommet på Muséplassen 1.

Møteplan Forskningsutvalget 2024

Torsdag 8. februar

14:00 – 15:00

Onsdag 21. februar

12:30 – 15:30

18. til 20. mars

Studietur

Onsdag 8. mai

12:30 – 15:30

Onsdag 19. juni

12:30 - 15:30

Onsdag 28. august

12:30 – 15:30

Onsdag 2. oktober

12:30 – 15:30

Onsdag 6. november

12:30 - 15:30

Onsdag 11. desember

12:30 – 15:30

Sakslister og referat

Sakslister og referat fra Forskningsutvalget

Referatene vil bli gjort tilgjengelig på websidene så snart de er formelt godkjent av utvalgets medlemmer.

Forskningsutvalgets mandat

Forskningsutvalget har en sentral rolle i realiseringen av UiBs strategi og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen.

Mandat

1. Forskningsutvalget har en sentral rolle i realiseringen av UiBs strategi og skal være et rådgivende organ for universitetsledelsen i forskningspolitiske og forskningsstrategiske spørsmål.

2. Utvalget skal rådgi universitetsledelsen i arbeidet med å sikre best mulige vilkår for universitetsforskningen, særlig den langsiktige, grunnleggende forskningen som universitetet har et spesielt ansvar for.

3. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd som kan sikre økt ekstern finansiering av forskning, herunder forslag til og råd om hvordan de forskerrettede administrative støttetjenestene kan utvikles.

4. Utvalget skal gi universitetsledelsen råd også i saker knyttet til forskerutdanning, tverrfaglig samarbeid samt institusjonelt samarbeid og partnerskap, nasjonalt og internasjonalt.

Sammensetning

Utvalget skal ha følgende sammensetning:

Medlemmer for en valgperiode (4 år)

• prorektor (leder). Viserektor for tverrfaglig virksomhet er vara for prorektor.

• 7 pro-/visedekaner med ansvar for forskning, én fra hvert fakultet.

• forskningsansvarlig ved Universitetsmuseet i Bergen.

Andre

• 1 midlertidig ansatt i undervisnings- og forskerstilling. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra fagorganisasjonene.

• 1 student. Representanten oppnevnes av rektor for ett studieår etter forslag fra Studentparlamentet.

Representanter for relevante områder innkalles ved behov.

Arbeidsform

• Utvalget skal i sitt arbeid legge til rette for diskusjon og erfaringsutveksling med sikte på å utvikle beste praksis i de saker som er til behandling i utvalget.

• Utvalgets medlemmer kan forslå saker til behandling. Dagsorden fastsettes av prorektor.

• Sekretariat er Forskningsadministrativ avdeling som koordinerer utvalget.

Vedtatt av Universitetsstyret 15. februar 2018

Forskningsutvalgets medlemmer

Forskningsutvalget ledes av prorektor. Øvrige medlemmer er prodekanene ved fakultetene, midlertidig vitenskapelig ansatte og studenter. Fakultetenes prodekaner for forskning som oppnevnes for fire år. Medlem fra Universitetsmuseet er oppnevnt for samme periode. Representanter for midlertidige ansatte og studenter oppnevnes hvert studieår.

Forskningsutvalgets medlemmer

Leder: Viserektor Benedicte Carlsen

Faste vitenskapelige ansatte:

Faste vitenskapelige ansatte:

Professor Førsteamanuensis Ole Thomassen Hjortland (HF)
Vara: Professor Pär Ola Sandin

Professor Ragna Aarli (JUS)
Vara: Professor Berte Elen Konow

Instituttleder Øyvind Frette (MN)
Vara : Professor Sigrunn Eliassen

Professor Marit Bakke (MED)
Vara: Professor Martha Enger

Professor Karsten Specht (PSYK)
Vara:

Professor Siri Gloppen (SV)
Vara: Instituttleder Kristoffer Chelsom Vogt

Førsteamanuensis Jostein Gundersen (KMD)
Vara: Professor Åsil Bøthun

Professor Nils Anfinset (UM)
Vara: Instituttleder Jenny Smedmark

Representant for midlertidig vitenskapelige ansatte:

Postdoktor Øystein Monsen
Vara: Svein Isungset Støve

Studentrepresentant:

Student Alexander Sæbøe Svendsen
Vara: Student Kaja I. Hovdenak