Hjem

Institutt for filosofi og førstesemesterstudier

Filosofi

Tverrfaglege emne

Emne som kan eigne seg godt for studentar ved andre studieprogram

FIL105 - Innføring i sinnsfilosofi

 

Emnet skal gje studentane ei innføring i moderne sinnsfilosofi, samt bakgrunnskunnskapar om klassiske filosofar si oppfatning av problemfeltet. Sinnsfilosofien er mellom anna oppteken av tilhøvet mellom dei mentale eller psykologiske aspekta ved ein person og personen sine kroppslege eigenskapar.

Emneomtale

FIL106 - Innføring i miljøetikk

 

Emnet skal gi studenten et overblikk over filosofiske omgrep om moral, politikk og vitenskap som har relevans for miljøproblemene i vår tid, med vekt på dyrs velferd, landområders egenverdi, klimarettferdighet og forholdet mellom individuell og offentlig moral.

Emneomtale

FIL107 - Innføring i politisk idéhistorie

 

Emnet skal gje studentane ei innføring i europeisk politisk idéhistorie frå antikken og fram til i dag. Her blir hovudposisjonar i politisk idéhistorie introduserte, slik som naturrettstenking, kontraktteori og realisme, men óg dei viktigaste politiske ideologiane slik som liberalisme, konservatisme, sosialisme, fascisme og anarkisme.

Emneomtale

FIL116 - Innføring i moderne politisk teori

 

Emnet skal mellom anna gi ein introduksjon til hovedretningar og sentrale problemstillingar i politisk teori fra om lag 1970 til i dag, med vekt på både empirisk-deskriptive og normative teoridanningar (liberalisme, kommunitarisme, proseduralisme), og postmoderne perspektiv på stat, individ og samfunn.

Emneomtale

FIL128 - Innføring i moralfilosofi

 

Emnet skal gi studentane kjennskap til nokre av dei viktigste spørsmåla og problemstillingane som det blir arbeida med innanfor moderne moralfilosofi. Emnet vil ha fokus på dei sentrale etiske teoriane, og vil sjå nærare på eit utval av etiske omgrep og grunnproblem som blir diskutert i samtidslitteraturen. Nokre døme på tema som blir handsama er: rettferd, velferd, kva moralen krev, moralsk plikt og rett, og moralske ideal.

Emneomtale