Hjem
Ansattsider
DigUiB

Digitalisering ved UiB

UiB arbeider aktivt med digitalisering for kvalitet, effektivitet og fornyelse i administrativ og fagnær virksomhet. Les mer om hvordan vi jobber med tjenesteutvikling og digitalisering ved UiB.

algoritmer, skygger av folk og en datamaskin på blå bakgrunn.
Foto/ill.:
Colourbox

Hovedinnhold

UiB har strukturert digitaliseringsarbeidet gjennom et overordnet porteføljestyre og tre underliggende produktstyrer; for digitalt læringsmiljø, digitale forskningstjenester og digital administrasjon og formidling. 

Porteføljestyret for digitalisering

Porteføljestyret har på vegne av universitetsdirektøren ansvar for styringen av digitaliseringsarbeidet ved UiB, i tråd med Universitetet i Bergens strategi 2023-2030 og Strategi for digital omstilling i universitets- og høyskolesektoren. Porteføljestyret har ansvar for å ta overordnede veivalg knyttet til tjeneste- og produktportefølje, prosjekter og forvaltning. Porteføljestyret kan gi universitetsledelsen budsjettinnspill for øremerkede midler til områder eller prosjekter som krever ekstra forsterkninger.

Porteføljestyret består av avdelingsdirektørene i fellesadministrasjonen samt to fakultetsdirektører og ledes av direktør for digitalisering, på vegne av universitetsdirektøren. Porteføljestyret møtes ca tre ganger i semesteret.

Se møteplan for 2023/24 i faktaboksen.

Produktstyrer

Produktstyrene har ansvar for en helhetlig utvikling og forvaltning av produkter, tjenester og systemer innen det enkelte produktområdet. Produktstyrene fungerer ofte som styringsgruppe for prosjekter innenfor området. Produktstyrene legger fram veikart for felles prioritering i porteføljestyret og kan anbefale områder eller prosjekter som trenger ekstra forsterkninger. Produktstyrene har ansvar for prioritering innenfor det enkelte produktområdet og leverer grunnlag for større satsinger, langsiktige og strategiske beslutninger til Porteføljestyret. 

UiB har produktstyrer innenfor følgende områder: 

Produktstyret for administrasjon og formidling

Produktområdeleder: Kristian Holst
Sekretariat: Hans-Petter Isaksen, Elisabeth Hagen Hjellbrekke, Ernst Pedersen
Produkstyremedlemmer: Kathrine Borsvik Thorsen (HR), Per Arne Foshaug (ØKA), Kjartan Nesset (EiA), Tor Godal (KA), Tore Burheim (IT), Maria-Carme Torras-Calvo (UB), Christen Soleim (SA), Mathilde Holm (DIG)

Produktstyret for digitalt læringsmiljø

Produktområdeleder: Karianne Omdahl
Sekretariat: Magnus Svendsen Nerheim, Elisabeth Hjellbrekke, Karin Rydving
Produktstyremedlemmer: Christen Soleim (SA), Maria-Carme Torras-Calvo (UB), Tore Burheim (IT), Marianne Johansen Huse (UiB læringslab), Mathilde Holm (DIG)

Produktstyret for digitale forskningstjenester

Produktområdeleder: Alexander Oltu
Sekretariat: Bjug Bøym, Karin Rydving
Produktstyremedlemmer: Alette Gilhus Mykkeltvedt (FIA), Maria-Carme Torras-Calvo (UB), Tore Burheim (ITA), Mathilde Holm (DIG)

 

Metodikk og støttefunksjoner

Alle produkter og tjenester på tvers porteføljen styres og rapporteres etter UiBs prosjektmetodikk, som er basert på Prosjektveiviseren, den anbefalte prosjektmodellen for offentlig sektor.  Større endringer eller utvikling av nye tjenester organiseres som egne prosjekter. Planer og dokumentasjon knyttet til våre prosjekter samles i UiBs prosjektportal.

Alle UiBs prosjektledere inngår i et eget nettverk for prosjektledere, og prosjektene kan få støtte til prosjektstyring, risikostyring, prosessforbedring, gevinstanalyser, kommunikasjon- og interessenthåndtering fra en UiBs Ressursgruppe for prosjekt og produkt.

Har du behov for mer informasjon, kan du henvende deg til sekretariatet for porteføljestyret (se faktaboks).