Hjem
Ansattsider

Parkering på universitetet

Alle som parkerer på universitetets parkeringsplasser må ha gyldig digital parkeringstillatelse. Der er parkeringskontroll 24/7 på universitetets parkeringsplasser. Det vil bli endring i parkeringsordningen fra 01.07.2020.

Informasjon om ny parkeringsordning fra 01.07.2020:

Universitetsstyret vedtok 28.november, som del av Klimasaken, omlegging av parkeringsordningen ved UiB. Det innebærer bla. betalingsparkering, fjerning av enhetsreserverte plasser og reduksjon av antall parkeringsplasser. Omleggingen vil trå i kraft 01.07.2020 - nærmere informasjon vil bli lagt ut senere. Dagens parkeringsordning planlegges videreført til 30.06.2020. Ansatte og studenter som har gyldig elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser i 2019 trenger ikke søke på nytt for 1.halvår 2020 - parkeringstillatelsene vil bli automatisk forlenget. NB! For leie av plass i Dokkeveien, Kalfarveien og Haukelandsbakken må man søke på nytt for 1.halvår 2020.

Er du i tvil om du har gyldig parkeringstillatelse?
Ansatte og studenter skal ha elektronisk parkeringstillatelse. Du kan logge inn og sjekke status på dine parkeringstillatelser i  søknadssystemet for parkering på https://reg.app.uib.no/parkering. Under menyvalget "Mine søknader" får man oversikt over registrerte parkeringstillatelser.

Søknad om garasjeplass 2020 i Dokkeveien:
Alle som er interessert i å leie garasjeplass for første halvår 2020 kan nå sende søknad på elektronisk søknadsskjema.
(Søknadsskjema og frist for andre halvår vil bli kunngjort i mai/juni 2020.)
Link til skjemaet finnes på lengre nede på denne nettsiden.

Søknad om parkering 2020 i Haukelandsbakken:
Alle som er interessert i å leie parkering for første halvår 2020 kan nå sende søknad på elektronisk søknadsskjema.
Helse Bergen har overtatt eiendomsretten til grunnen i parkerings- og garasjeanlegget i Haukelandsbakken og planlegger bygging av et protonbygg. UiB disponerer parkeringsplassene fram til oppstart av byggearbeidene. Etter nåværende framdriftsplan vil arbeidene starte opp etter sommeren 2020. UiB vil derfor leie ut parkeringsplasser for første halvår, dvs. fram t.o.m. 30.06.2020.
Link til skjemaet finnes på lengre nede på denne nettsiden.
Eiendomsavdelingen vil varsle brukerne i god tid dersom planene blir revidert slik at det likevel blir oppstart av arbeidene før 30.06.2020.
Det pågår drøfting med Helse Bergen om å finne erstatningsplasser, men det er ikke avklart hvor mange plasser en vil få erstattet og hvordan disse skal disponeres.

Søknad om parkering 2020 i  Kalfarveien 31:
Det kan nå søkes om leie av parkering i Kalfarveien 31 for første halvår 2020.
(Søknadsskjema og frist for andre halvår vil bli kunngjort i mai/juni 2020.)
Link til skjemaet finnes på lengre nede på denne nettsiden.

 

Parkeringsordning ved UiB fram til 30.06.2020:

Ansatte og studenter som har gyldig elektronisk parkeringstillatelse i 2019 trenger ikke søke på nytt for 1.halvår 2020 - parkeringstillatelsene vil bli automatisk forlenget.

Søknad om parkeringstillatelse

Bilens registreringsnummer legges inn i parkeringssystemet slik at den gis en digital tillatelse og blir identifisert ved parkeringskontroll.

Det er reg.nr. oppgitt ved søknad om parkeringstillatelse som blir registrert og gis eleektronisk parkeringstillatelse. Parkerer en på UiBs plasser med en uregistrert bil, kan en bli ilagt kontrollavgift. En må derfor også være oppmerksom på at dersom en f.eks. har leiebil eller kjøpt ny bil må man sørge for å få elektronisk perkeringstillatesle for nytt reg.nr. før man parkerer.

Alle som er registrert med flere reg.nr. må være oppmerksom på at en bare kan stå parkert med ett registrert kjøretøy om gangen.

Søknadsskjema

Parkeringsvilkår

Universitetets parkeringsordning baserer seg på fri konkurranse om ledige plasser. Parkeringsplassene skal benyttes i tilknytning til den tiden ansatte og studenter har sin arbeids- og studiedag på universitetet. Når ordinær arbeids- og studiedag starter, skal plassene stå ledige og fylles opp etter "først til mølla"-prinsippet.

Parkering natten over er ikke tillatt og det er parkeringskontroll 24/7. Dette innebærer bl.a. at ansatte og studenter som bor i nærområdet ikke kan benytte universitetets parkeringsplasser til parkering som går utover vanlig arbeids- eller studiedag. Slike behov må løses på andre måter, f.eks. innenfor Bergen Parkeringsselskap sin ordning med soneparkering.

Det er avsatt reserverte plasser til bl.a. fakulteter, avdelinger, pasienter og bevegelseshemmede. Reserverte plasser kan bare benyttes med spesiell tillatelse (ref. under).

Universitetets parkeringstilbud er svært begrenset. Er det fullt må den enkelte selv finne andre løsninger andre steder.

Hvem kan parkere?

Ved innkjørselen til hvert parkeringsområde er det ved skilting informert om de parkeringsbestemmelsene som gjelder for området. Brukerne må orientere seg om skiltingen.

Gruppering av UiBs parkeringsplasser

Parkering for ansatte og studenter («frie plasser»)
Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse kan parkere på plasser som ikke er merket med eget reservasjonsskilt.

Ladestasjoner for el-biler
Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse kan parkere på plasser med ladestasjoner for el-biler, men plassen kan bare benyttes så lenge bilen står til lading. Hybridbiler kan ikke bruke el-bilplasser.

Parkering for bevegelseshemmede
Ansatte og studenter med gyldig elektronisk parkeringstillatelse kan parkere på plasser reservert for bevegelseshemmede så fremt de i tillegg har kommunal parkeringstillatelse.

Enhetsreserverte plasser
Det er avsatt reserverte plasser for enheter (fakultet og avdelinger). Plassene kan kun benyttes med egen tillatelse fra vedkommende enhet ved at enheten «hvitelister» bilens reg.nr. for den perioden det er gitt tillatelse til bruk av den reserverte plassen. Det er ikke tilstrekkelig at den ansatte har ordinær elektronisk parkeringstillatelse for frie plasser for ansatte

Leie av parkeringsplasser
Universitetet leier ut parkeringsplasser på disse områdene:

  • Dokkeveien garasjeanlegg:                        Ansatte og studenter kan søke
  • Haukelandsbakken parkeringsanlegg:         Ansatte og studenter kan søke
  • Kalfarveien 31:                                         Ansatte og studenter i Kalfarveien 31 kan søke

Søknad om garasjeplass 2020 i Dokkeveien og Haukelandsbakken, samt ved Kalfarveien 31 vil bli lagt ut i nær framtid. Det vil komme egen melding om dette som nyhet/melding på Ansattsiden når det er klart.

Søknadsskjema

Plasser for eksterne

Pasientparkering
Det er avsatt reserverte parkeringsplasser for pasienter ved Odontologisk universitetsklinikk (Årstadveien 19), ved Nevropsykologisk poliklinikk (Jonas Lies vei 91) og for deltakere i undersøkelser ved Forskningsenhet for helseundersøkelser (Årstadveien 21). Pasientene må registrere bilen i en parkeringskiosk ved pasientmottaket.  Parkeringsplassen kan bare benyttes innenfor den tiden behandlingen/undersøkelsen tar.

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli innført betaling for pasientplasser ila. 2019.

Parkering for håndverkere og servicefirma
Det er avsatt noen få plasser som firma som utfører oppdrag for UiB kan benytte med særskilt tillatelse. Eiendomsavdelingens driftsområder kan registrere elektroniske tillatelser for disse plassene.

Gjesteparkering
Utover de plassene som er avsatt for pasienter og servicefirma er det ikke egne plasser for gjesteparkering. Eksterne gjester henvises til offentlige parkeringsplasser.

Klage på kontrollavgift
UiB har rammeavtale med parkeringsselskapet Q-Park om kontroll av universitetets parkeringsplasser.

Klage på ilagt kontrollavgift må sendes skriftlig til Q-Park i elektronisk skjema:
https://www.aimopark.no/nb-no/kontrollsanksjon/

Informasjon om parkeringskontroll