Hjem
Ansattsider

Prosjektledelse ved UiB

Er du prosjektleder ved UiB? Her finner du oversikt over mye av det du må tenke på som ny, eller mer erfaren prosjektleder.

Hovedinnhold

Velkommen som prosjektleder på UiB! Denne sjekklisten er ment som en veiviser for deg som leder et prosjekt eller deltar/har interesse for prosjektarbeid.

Sjekkliste for prosjektledere

1.    Oppstartsmøte og viktige momenter

UiB bruker en tilpasset versjon av Prosjektveiviseren for administrative prosjekter, basert på PRINCE2-metodikken (projects in controlled environments). Merk at forskningsprosjekter som regel bruker andre verktøy og metoder, selv om det kan være overlapp. Se punkt 5 for flere metoder/verktøy.

Når du starter et nytt UiB-prosjekt tilbyr porteføljesekretariet for prosjekter et oppstartsmøte/kickoff så du kommer godt igang. Ved oppstart må du ta stilling til styringsvariablene tid, kostnader, omfang, risiko, kvalitet og gevinster for å holde riktig kurs og sikre god fremdrift.

Du må også ta stilling til disse momentene tidlig (og fortløpende) i prosjektet:

 • Hva er behovet - hva skal vi levere? 
 • Hvilken nytteverdi skal dette gi brukerne og organiasjonen (gevinster)
 • Hvem skal være med og levere? (roller og ansvar)
 • Hvem påvirkes av eller påvirker prosjektet eller resultatene? (interessenter)
 • Hvorfor skal vi levere? (gevinster, nytte)
 • Hvordan skal vi levere? (tar noen imot det som leveres?)
 • Hvordan går det? Er leveransene i rute?
 • Hva hvis noe skjer underveis med leveransene? (risiko)
 • Hva er konsekvensene hvis leveransene endres?
 • Hva er omfanget av det som skal gjøres? (tid og kostnad)

2. Hvem kan jeg spørre?

Du er ikke alene! Som prosjektleder ved UiB blir du en del av et tverrfaglig kompetansenettverk for prosjektledere. Her er det lav terskel for å sparre og be om råd fra kolleger fra ulike avdelinger. Nettverket har ulike faggrupper som dekker fagretningene/styringsparameterne innenfor prosjektmetodikken, med kompetanse på metodikk, verktøy, fasilitering med mer.

Faggruppene per idag:

 • prosjektstyring
 • gevinstrealisering
 • innovativt forbedringsarbeid
 • kommunikasjon og interessenthåndtering
 • risikostyring

Du kan be om støtte fra de ulike faggruppene til prosjektet ditt ved å fylle ut dette skjemaet eller sende e-post til prosjekt@uib.no.

  3.    Gå løs på Prosjektportalen

   I Prosjektportalen skal alle prosjekter som minstekrav dokumentere:

   • Statusrapportering innen hver femte arbeidsdag i måneden
   • Styringsdokumentasjon som baseline for prosjektet
   • Filer - alle relevante dokumenter og filer lagres

   I tillegg finner du mye annen funksjonalitet som er valgfri å bruke. Hovedaktiviteten og dialogen i prosjekter skal skje i Microsoft teams. Alle prosjekter får et eget team der. Mange bruker Microsoft Planner integrert i Teams, og tekniske prosjektleveranser bruker også andre verktøy som GitLab.

   På forsiden av Prosjektportalen finner du brukerveiledning for denne, og ellers:

   • Malbibliotek med maler for viktige prosjektdokumenter
   • ressurssenter for Prosjektportalen
   • Digitaliseringsdirektoratet sin prosjektveiviser

    4. Struktur og organisering

    Digitaliseringsprosjekter ved UiB skal støtte opp under og være i tråd med mål og prinsipper i UiB sin digitaliseringsstrategi.

    Arbeidet er organisert i tre tverrgående produktstyrer for:

    • digitalt læringsmiljø
    • digitale forskningstjenester
    • digital administrasjon og formidling

    Disse produktstyrene har ansvar for å prioritere innenfor det enkelte produktområdet og levere grunnlag for større beslutninger til Porteføljestyret. Porteføljestyret for digitalisering ved UiB (DigUiB) møtes jevnlig og har egne prioriteringsmøter for prosjekter ca. fire ganger i året. Styret består av avdelingsdirektørene i sentraladministrasjonen, to fakultetsdirektører og ledes av assisterende universitetsdirektør.

    5. Verktøy og tips

    For å tilrettelegge for et vellykket prosjekt bør du som prosjektleder gjennomføre disse aktivitetene:

    • interessentanalyse (danner grunnlag for kommunikasjonsplan og kommunikasjonstiltak)
    • risikovurdering
    • gevinstanalyse

    I tillegg til PRINCE2 og PRINCE2Agile, finnes det flere andre metoder og verktøy som kan gi både innsikt og bidra til konkrete leveranser i prosjektet ditt. For ulike produktområder og digitaliseringsprosjekter brukes for eksempel DevOps, ITSM og rammeverket ITIL, Lean, Agile og rammeverk som SCRUM, Kanban og Scrumban.

    Det er mulig å be om støtte og fasilitator til gjennomføring av ulike typer verksted/arbeidsøkter ved å bruke skjemaet i punkt 3. Her er mer informasjon om noen av metodene/verktøyene du kan be om assistanse til.

    Metode/verktøy

    Beskrivelse

    Kick off for prosjekterProsjektgruppen inviteres til en arbeidsøkt hvor de viktigste aktivitetene i et prosjekt gjennomgås.
    Start smartDette er et verktøy for oppstart av team og grupper som hjelper med å sette gode rammer for samarbeidet
    Brukerreiser og personasBrukerinvolvering gir deg innsikt i brukerens opplevelse av en tjeneste, eller et produkt.
    Google design sprint

    I en design sprint kan man samle brukerinnsikt, laget et konsept eller løsning og testet det ut i løpet av kort tid. Tilpassete kortere sprinter er også en mulighet.

    ProsessforbedringI mange tilfeller kan det være nyttig å kartlegge alle trinn i en gitt prosess for å forstå hvor det butter, og hva som kan forbedres.
    Design thinking/designdrevet innovasjonEn brukersentrert metodikk som tar utgangspunkt i reelle behov, utforming av en konsept eller løsning, og testing av denne på brukere.
    Agile sprinter (Scrum)Mye brukt i produktutvikling/digitaliseringsprosjekter. Dreier seg om å utvikle, teste og gjenta/iterere.