Home
Employee Pages

Warning message

There has not been added a translated version of this content. You can either try searching or go to the "area" home page to see if you can find the information there
DigUiB

Digitalisering ved UiB

UiB arbeider aktivt med digitalisering for kvalitet, effektivitet og fornyelse i administrativ og fagnær virksomhet. På denne siden får du en oversikt over organisering, prioritering og metodikk knyttet til digitaliseringsarbeidet ved UiB.

algoritmer, skygger av folk og en datamaskin på blå bakgrunn.
Photo:
Colourbox

Main content

Strategi og organisering

UiB har vedtatt hovedprioriteringer og hovedprinsipper for digitalisering gjennom UiBs strategi Hav Liv Samfunn (2016-2022) og UiBs digitaliseringsstrategi. Alle større prosjekter prioriteres etter hvordan de støtter opp om disse to strategiene.

Prosjekter prioriteres og tildeles ressurser etter behandling i Porteføljestyret for digitalisering ved UiB (DigUiB). Porteføljestyret består av avdelingsdirektørene i sentraladministrasjonen samt to fakultetsdirektører og ledes av assisterende universitetsdirektør. Porteføljestyret møtes månedlig, og har prioriteringsmøter for nye prosjekter ca. to ganger i semesteret.

Se møteplan for 2021 i faktaboksen.

Programdirektør for digitalisering og systemkoordinator for administrative systemer fungerer som sekretariat for Porteføljestyret. 

Metodikk og støttefunksjoner

Alle prosjekter styres etter prosjektmetodikken Prosjektveiviseren, Difis anbefalte prosjektmodell for styring av digitaliseringsprosjekter i offentlige virksomheter. Metodikken skal være et sentralt virkemiddel for ledelsen i arbeidet med å realisere virksomhetens mål, skal støtte prosjekteierne og deres rolle som bindeledd mellom linjeorganisasjon og prosjektet og prosjektlederne og deres ansvar for overordnet planlegging og gjennomføring av prosjektet.

Seksjon Strategi og virksomhetsstøtte ved IT-avdelingen har som særlig ansvar å følge opp denne metodikken i UiBs digitaliseringsprosjekter. Vi har også en egen prosjektportal der vi samler alle planer og dokumentasjon knyttet til våre prosjekter. Se brukerveiledning her. I tillegg er det opprettet en ressursgruppe for prosjektstøtte som kan bistå de enkelte prosjektene innenfor områdene prosjektstyring, risikostyring, prosessforbedring, gevinstanalyser, kommunikasjon- og interessenthåndtering.

Støtte fra ressursgruppen
Foto/ill.:
Jon Eikhaug

 

Prosjektets liv fra idé til gjennomføring

De fleste prosjekter begynner med en prosjektidé. En avdeling kan selv bestemme seg for å konseptutrede en slik idé alene eller sammen med en andre interessenter i prosjektet. Det er avdelingsdirektør som bestemmer om en prosjektidé skal konseptutredes eller ikke. Konseptutredningen er ikke omfattende, men skal si noe om hvorfor behovet har oppstått, hvilke behov skal dekkes og hvilke endringer ønskes oppnådd etter at et eventuelt prosjektet er gjennomført. Konseptutredningen skal også peke på mulige alternativer for løsninger. 

Mal for Konseptutredning

Når konseptutredningen er klar, skal den i behandling i Porteføljestyret. Dersom den blir godkjent der, går prosjektet videre i planleggingsfasen. Denne fasen skal sikre at virksomheten har en god forståelse for arbeidet som kreves for å gjennomføre prosjektet, før en forplikter seg til en betydelig investering. Nå settes også prosjektorganisasjonen, prosjektet legger en overordnet plan for gjennomføring og utfører en gevinstanalyse. Arbeidet munner ut i et styringsdokument som brukes til å fatte beslutning om gjennomføring av prosjektet samt som styringsredskap i etterfølgende faser.

Mal for styringsdokument

Når planleggingsfasen er over, skal prosjektet igjen opp i Porteføljestyret for endelig godkjenning før gjennomføringsfasen. I gjennomføringsfasen skal prosjektet levere produkter ved å gjennomføre faser i henhold til de planer og strategier som fremgår av styringsdokumentet. Når prosjektet har levert etter planen, skal det også sørge for en fornuftig overlevering til linjen i avslutningsfasen. realiseringsfasen skal organisasjonen hente ut gevinster av prosjektet som er gjennomført. 

Mal for sluttrapport

UiBs digitaliseringsprosjekter

UiB har til enhver tid en rekke digitaliseringsprosjekter, innen rene administrative felt eller innen fagnær forskning, utdanning eller formidling. Har du behov for mer informasjon, kan du henvende deg til systemkoordinator Ernst Pedersen.

Noen av de største programmene og prosjektene er: 

UiB læringslab er et program som arbeider med prosjekter knyttet opp mot undervisning, vurdering og formidling. 

BOTT-samarbeidet har tre store, nasjonale prosjekter knyttet til anskaffelse av nytt system for lønn og HR, sak/arkiv, samt for fellesløsning for identitets- og tilgangsstyring (IAM) i UH-sektoren. BOTT mottaksprogram ivaretar innføring av de nye løsningene ved UiB.

UiB Tjenesteutvikling skal i tråd med Universitetets strategi 2016 – 2022 bidra til fornyelse av de administrative tjenestene for å sikre god støtte til universitetets primæroppgaver.