Hjem
Ansattsider
Valg 2024

Valg av medlemmer for gruppe B til universitetsstyret 2024

Valgperioden er fra 15.-18.4.2024. Valget er elektronisk og gjennomføres som et preferansevalg, der velgeren kan rangere kandidatene i den rekkefølgen som man ønsker at kandidatene skal velges.

Hovedinnhold

Kunngjøring - Valg til universitetsstyret våren 2024

I henhold til universitets- og høyskoleloven skal det hvert år velges representanter for gruppe B (midlertidig ansatte i undervisnings og forskerstilling) til universitetsstyret. Kandidatene blir valgt for perioden 1.8.2024-31.7.2025. Det skal velges ett medlem og minst to varamedlemmer av og blant de ansatte i gruppe B.

Forslagsrett

Du kan foreslå kandidater dersom du, når valget starter:

  • er midlertidig vitenskapelig ansatt i undervisnings- eller forskerstilling
  • er engasjert for minst ett år i minst halv stilling eller
  • har vært sammenhengende ansatt eller engasjert i minst ett år i minst halv stilling

De samme kriteriene gjelder for kandidatene. Kandidatene må i tillegg forstå norsk.

Forslaget må være fremmet av minst samme antall forslagsstillere som det antall kandidater forslaget inneholder. Ingen kan skrive under på mer enn ett forslag.

Slik går du fram

  • Forslaget må være skriftlig.
  • De foreslåtte kandidatene må være valgbare og spurt om de ønsker å stille til valg
  • Forslaget sendes til valgstyret@uib.no innen 1. mars kl. 12.00

Her kan du sjekke om du står i manntallet.

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no

Valget pågår mellom kl. 09.00 mandag 15. april og kl. 12.00, torsdag 18. april 2024

Her kan du sjekke om du står i manntallet

Dersom du har spørsmål til manntallet send e-post til: valgstyret@uib.no