Hjem
Forskning
Trond Mohn Stiftelse 15 år

Morten Førre

– Målet for prosjektet har vært å bringe til bords avanserte teoretiske simuleringer samt ny innsikt i grunnleggende kvantefysiske prosesser i naturen, som et supplement til den pågående eksperimentelle aktiviteten.

Hovedinnhold

Morten Førre er professor ved Institutt for fysikk og teknologi. Han mottok TMS Starting Grant fra 2008 til 2012 for forskningsprosjektet Superintense lasermolecule interactions.

Hva gikk prosjektet ut på?

– Prosjektet gikk ut på å utvikle kvanteteori og numeriske modeller for å beskrive hvordan atomære og molekylære systemer reagerer når de blir utsatt for superintense laserpulser. Motivasjonen for prosjektet ligger i at det har vært en rivende utvikling i laserteknologi i løpet av de siste tiårene. Siden laseren er et av de viktigste verktøyene som finnes for å studere atomære og kjemiske prosesser i naturen «in real-time», har dette resultert i uante nye muligheter for å utforske den atomære verden. Målet for prosjektet har således vært å bringe til bords avanserte teoretiske simuleringer samt ny innsikt i grunnleggende kvantefysiske prosesser i naturen, som et supplement til den pågående eksperimentelle aktiviteten. For å oppnå dette målet tok prosjektet også i bruk vår nasjonale infrastruktur innenfor tungregning.

Fortell kort om resultatene fra prosjektet og hvordan prosjektet har hatt betydning for fagfeltet og/eller for samfunnet.

– Foruten de 32 vitenskapelige artiklene som ble publisert i høyt anerkjente internasjonale tidsskrifter som en direkte konsekvens av prosjektet, derav 3 publikasjoner i Physical Review Letters, som er det aller mest rennomerte tidskriftet innenfor fagdisiplinen fysikk, så vil jeg trekke frem de fire fremragende ph.d.-kandidatene, samt en Postdoc, som ble utdannet i løpet av prosjektet. Disse kandidatene innehar i dag alle solide stillinger innen forskning og/eller industri i Norge og bidrar konstruktivt til samfunnet.

Hvilken betydning hadde stipendet for din videre karriere?

– Stipendet har hatt en enorm betydning for min videre karriere. Først og fremst har denne resultert i at jeg i dag jobber som professor i atomfysikk ved Institutt for fysikk og teknologi ved UiB. Dernest kan det nevnes at forskningen som ble utrettet i løpet av prosjektet har hatt stor innflytelse på min videre forskningskarriere. Det kan her nevnes som eksempel at jeg sammen med tre andre forskningskollegaer ved OsloMet og Stockholm universitet nylig (i desember 2018) publiserte en artikkel i Physical Review Letters rundt en problemstilling/idé som hadde sitt utspring fra TMS-prosjektet.