Hjem
Forskning
Hav- og klimaforskning

Klimafortellinger fra Grønland til Fiji

Isen smelter på Grønland og avdekker nye landområder. Samtidig slukes landområder på øystater i Stillehavet når havet stiger. Det tverrfaglige prosjektet ClimateNarratives vil se på disse sammenhengene og konsekvensene, med lokalbefolkningen sine egne historier i fokus.

ClimateNarratives
ClimateNarratives er et tverrfaglig prosjekt som inkluderer både klimaforskning, samfunnsvitenskap og kunst. Til høyre: Prosjektleder Kerim Hestnes Nisancioglu på et tidligere feltarbeid på Grønland. Nede til venstre: kunst fra Fiji (John Vitolio) og Grønland (Kristian Fly), som var del av kunstutstillingen Ocean Stories.
Foto/ill.:
UiB

Hovedinnhold

Prosjektet ClimateNarratives ved UiB er et stort tverrfaglig prosjekt, med forskere og kunstnere fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Fakultet for kunst, musikk og design og Bjerknessenteret for klimaforskning – samt en lang rekke eksterne samarbeidspartnere. Alle bidrar med sine perspektiver for å forstå hvordan klima - og forståelsen av klima - har påvirket mennesker på vidt forskjellige deler av kloden.

Gjennom prosjektet vil gruppen av forskere og kunstnere, i tett samarbeid med lokalbefolkningen på Grønland og på øystater i Stillehavet, se på både utfordringer og muligheter som møter noen av lokalsamfunnene som er mest utsatt for klimaendringer og endringer i havnivå.

- Den lokale forankringen og samarbeidet er avgjørende for prosjektet. Det krever gjensidig tillit og respekt, samt tilstedeværelse og engasjement over lengre tid i lokalsamfunnene i Ilulissat på Grønland og Fijis hovedstad Suva, sier prosjektleder og professor Kerim Hestnes Nisancioglu ved Institutt for geovitenskap og Bjerknessenteret for klimaforskning.

Lytte, lære og dele

I samråd med kommuner, fiskeriorganisasjoner, kulturinstitusjoner, skoler og eldreråd har forskergruppen definert flere viktige spørsmål for prosjektet. Samarbeid er også et nøkkelord for feltarbeid og innsamling av data, kunst og muntlige fortellinger.

- Ved å samarbeide om å definere problemstillingene, samt å lytte, lære og dele underveis i prosjektet, vil vi sikre at forskningen vår er relevant for lokalsamfunnene. Det er også viktig for oss å nyttiggjøre den enorme lokalkunnskapen som finnes i begge kulturer, sier Nisancioglu.

Grønland og Fiji

I ClimateNarratives vil forskerne ta utgangspunkt i Ilulissat vest på Grønland og øyriket Fiji i Stillehavet.

Menneskene på begge steder lever ved - og i stor grad av - havet, og knyttes sammen av nærheten til naturen. Samtidig fører klimaendringene til både muligheter og utfordringer når nye landområder kommer frem på Grønland, mens de forsvinner på øystatene i Stillehavet. Det påvirker blant annet næringslivet, som fiske, fangst og turisme, ifølge Nisancioglu.

- Lokalsamfunnene har sterke fortellertradisjoner, og en dyp forståelse av hvordan klima og endringer over tid har påvirket deres levesett. Denne kunnskapen er avgjørende i arbeidet med å forberede samfunnet på å håndtere dagens og fremtidens klimaendringer, sier prosjektlederen.

Klimaforskning

Nisancioglu forteller at klimaforskningen i prosjektet vil føre til detaljerte framskrivninger av havnivå for lavereliggende øystater i Stillehavet, samt estimat på hvor mye og hvor fort utløpsbreene på Grønland vil trekke seg tilbake.

- Vi vil også gi en bedre forståelse av hvordan økosystemene og fiskeriene i fjordene langs kysten av Grønland vil påvirkes av klimaendringene, legger han til.

Prosjektet inkluderer forskere, ph.d. stipendiater og studenter.

Illu science and art hub i Ilulissat, Grønland.

Foto/ill.:
Lars H. Smedsrud

Klimaforskeren forteller at forskergruppen allerede nærmer seg et estimat på smelting og havnivå-bidrag fra Sermeq Kujalleq (Jakobshavn isbre) utenfor Ilulissat, som bidrar med godt over 10 prosent av det totale massetapet fra innlandsisen på Grønland.

- Innen 2024/2025 vil vi også ha en god forståelse av sesongendringer i havis utenfor Ilulissat, og hvordan dette påvirker økosystemene og de kystnære fiskeriene som er avgjørende for lokalsamfunnet, sier han.

Forskningsinfrastruktur og lokale aktiviteter

Et viktig punkt i prosjektet er å bidra til kunnskapsoverføring og synliggjøring av kunnskap fra urbefolkningen når det gjelder dagens endringer i klima, og hvordan disse er blitt håndtert historisk.

Som del av prosjektet åpnet nylig Illu science and art hub i Ilulissat. Dette er et bygg på 350 kvadratmeter, som huser workshops og overnatting for forskere og kunstnere, samt en publikumsdel som skal brukes til utstillinger samt aktiviteter for og med lokalsamfunnet.

Illu på Grønland.

ClimateNarratives inkluderer feltarbeid fra forskere, kunstnere, ph.d.-stipendiater og studenter. Her er ph.d.-stipendiatene Iliana og Linda og masterstudent Dana i felt på Grønland.

Foto/ill.:
ClimateNarratives

- Vi har ansatt en grønlandsk prosjektkoordinator som vil være ansvarlig for å holde Illu åpent for publikum med aktiviteter utover året. Bygget vil også huse 2-3 forskere og kunstnere i et residency-program. I tillegg vil vi bruke Illu som utgangspunkt for feltarbeid i området, sier Nisancioglu, og forteller at man i prosjektet også vil kunne benytte gode fasiliteter på Fiji.

- I Suva på Fiji er det allerede lignende infrastruktur som vi kan benytte oss av igjennom vår partner i prosjektet University of the South Pacific (USP). Dette inkluderer The Oceania Center for the Arts, som er godt forankret i lokalbefolkningen og tilbyr et sted for våre kunstnere og forskere til å samarbeide med lokale aktører på Fiji.

- Vi har også etablert kontakt med lokale kunstnerkollektiv, forskere og lokalsamfunn på Fiji, samt på Salomonøyene og Cook Island. Her vil vi arbeide med å samle klimafortellinger og lokal kunnskap om klimaendringer i fortiden, samt bistå med relevant kunnskap om hva vi kan vente oss i årene som kommer, sier han.

Formidling

Formidling og overføring av kunnskap er en sentral del av ClimateNarratives. Her spiller kunstnere ved Fakultet for kunst, musikk og design en viktig rolle.

I Bergen kunne publikum få et innblikk i denne delen av prosjektet gjennom kunstutstillingen «Ocean Stories» som stod på Lysverket 14. april-7. mai. Utstillingen bestod av verk av 28 kunstnere fra Grønland og Fiji, samt Bergen. Den var kurert av Eamon O'Kane ved KMD, som leder kunstdelen av ClimateNarratives, Larry Thomas fra USP og Andreas Hoffmann ved Ilulissat Art Museum, Grønland.

Climate Narratives

Sentrale forskere og kunstnere bak utstillingen Ocean Stories: F.v. Kerim H. Nisancioglu, Skade Henriksen, Larry Thomas, Eamon O’Kane, Andreas Hoffmann og Edvard Hviding.

Foto/ill.:
Ole M. Kvamme, UiB

Gjennom prosjektet kan man også få med seg en serie samtaler over 3 uker på Litteraturhuset i Bergen i april og mai. Se mer info på nettsidene til ClimateNarratives.

En annen milepæl i prosjektet blir den offisielle åpningen av Illu 2. oktober, samt utstillinger og workshops i bygget utover sommeren og høsten. Dette foregår i samarbeid med Avannaata Kommunia. Den første workshopen, med resirkulering og gjenbruk som tematikk, er allerede avholdt sammen med skolene i Ilulissat.

- Innen 2024 vil vi også ha samlet narrativer om endringer i klima fra flere lokalsamfunn på Solomonøyene, samt hatt en utveksling av kunnskap om klima og klimaendringer lokalt mellom tropene og Grønland, forteller Nisancioglu.