Hjem
Institutt for geografi
Veiledning masteroppgave

Grete Rusten som veileder

Professor Grete Rusten veileder masteroppgaver i økonomisk geografi og regional utvikling.

Logo til prosjekt

Hovedinnhold

Informasjon om forskningsinteresser og forslag til prosjekt 

Grete Rusten er professor i økonomisk geografi ved Universitetet i Bergen.

Min forskningsprofil med egne publikasjoner, undervisning og veiledning omfatter foretakets geografi, lokaliseringsstrategier, produksjonssystemer og internasjonalisering, industriell og regional utvikling, tjenesteøkonomi, industridesign, entreprenørskap og innovasjoner, grønn økonomi, bærekraftig utvikling og sirkulær økonomi. Forskningsfeltet har hovedsakelig hatt fokus på Norge/vestlige økonomier.

Tema 1: Entreprenørskap, innovasjon og regional utvikling

Entreprenørskap og innovasjon utgjør viktige komponenter i utvikling og omstilling av økonomien og det å sikre velferd. Tema kan f.eks. inkludere: 2) entreprenørskap med biografier og etableringsmotiver, 2) strukturer og strategier, betingelser og hindringer for etableringer og virksomheter. Masterprosjekter kan også omfatte kollektivt entreprenørskap hvor lokale myndigheter og industri samarbeider. Også emnet grønt entreprenørskap og innovasjoner inngår.

Tema 2: Industri og bærekraftig utvikling

Dette kan for eksempel inkludere 1) spørsmål og hvordan industri og tjenester anvender kunnskap, teknologi og produkter som bidrar til en bærekraftig omstilling av samfunnet eller 2) utvikling av mer miljøvennlige produksjonsprosesser, eller 3) offentlig og privat forbruk. Masterprosjektene vil kunne være relevante og knyttet til pågående prosjekter og nettverk innen regional utvikling og økonomisk geografi. For mer detaljer se https://greeneconomies.w.uib.no

Tema 3: Industridesign og geografi

Dette temaet omhandler 1) spørsmål om hvordan kjøpere og selgere av design «finner» hverandre, og hvordan samarbeidet er organisert, regulert og inngår i verdikjedene. Tema kan også omfatte 2) roller, koblinger og geografiske klynger relatert til design kunnskap eller grønn industridesign utvikling relatert til material innhold, mer bestandige produkter og tjenester, og løsninger som er mer miljøvennlige gjennom bruk.

Tema 4: Tjenesteøkonomi

Forskningsfeltet omfatter ulike tema om kunnskapsøkonomien, geografi og tjenester. Tema kan være leveransestrategier, ledelsesstrategier, kompetanseutvikling, entreprenørskap og innovasjoner, men også hvordan ulike produksjonssystemer er organisert og lokalisert i forhold til tjenester. Forskning inkluderer SMF (små og mellomstore foretak), store foretak og offentlig sektor. En rekke aktiviteter har vært knyttet til samarbeid med forskningskolleger internasjonalt gjennom RESER European Association for Research on Services. Nylige prosjekter med Grete Rusten og hennes team omfatter master- og PhD-prosjekter som inkluderer:

  • Sosialt entreprenørskap og sosiale innovasjoner
  • Grønn økonomi og tjenester
  • Cruiseturisme og stedsidentitet
  • Foretaksrapportering om miljø

Tema 5: Tingenes internett og den grønne økonomien- strukturer og produkt utvikling i Norge

Smart teknologi er i vekst og utgjør en helt «ny» måte å presentere produkter og tjenester. Er dette bare en måte å skape mer bindinger med kundene, eller kan denne type teknologi gi mer miljøvennlige løsninger for produkter og tjenester i samfunnet?  Temaet knytter de tre forskningsinteresser omkring produksjon, tjenester og grønn økonomi sammen. Også velferdsteknologi knyttet til sosiale tjenester er relevante temaer for en masteroppgave.

Tema 6: Vannkraft ressurser og regional utvikling i den nye tida-om rurale lokaliteter som blir vertskapskommuner for globale data foretak mm.

Vannkraftnæringen, med fokus på teknologi, reguleringer og regionale effekter har opp gjennom årene vært et viktig forskningstema. Nå ser vi en ny trend med nye aktører av virksomheter som etterspør lokaliteter med god tilgang på elektrisk kraft.  Eksempler er rurale lokaliteter som blir vertskap for store dataservere, batteriproduksjon eller andre typer produksjon som behøver mye strøm.  Hva er de strukturelle kjennetegnene, prosessene knyttet til disse etableringene? Tema representerer et interessant studieområde om hvordan vår fornybare energiressurs blir del av en global grønn økonomi, men også hva kommuner gjøre for å bli mer attraktive lokaliseringer for disse investeringene.

Tema 7: Fjernvarmeinfrastruktur -utvikling og geografi

Denne formen for energikilde representerer en interessant mulighet også knyttet til biopellets, avfall og industrianlegg. Tema kan omfatte kartlegging av status for denne formen for oppvarming og en dypere innsikt gjennom analyse av prosjekter i ulike deler av landet og blitt utviklet i offentlig og privat sektor. Interessante spørsmål kan omfatte interesse, utfordringer og effekter av denne type teknologi i rurale eller urbane strøk. Det kan også omhandle hvordan disse prosjektene blir stimulert gjennom finansieringstiltak og reguleringer.

Tema 8: Kontorfelleskap som virkemiddel for regional utvikling

Mange har en kontorbasert jobb som kan utføres på arbeidsplassen, på hjemmekontor og på reise eller f.eks. ved å leie seg plass i et kontorfelleskap som tilbyr en rekke fellestjenester og  sosialt samvær. I ulike deler av landet som f.eks. Lofoten, Tolga, Gloppen og Valdres ser vi blant annet distriktskommuner bruke denne type virkemiddel for å tiltrekke seg nye innbyggere eller tilreisende som f.eks. vil kombinere jobb og friluftsliv (workation). I Sverige ser vi også prosjekter hvor forvaltningen i ulike regioner inngår samarbeid ved å tilby ledige kontorplasser til ansatte som ønsker å flytte litt rundt. En masteroppgave vil kunne analysere disse modellene som virkemiddel for regional utvikling. Studier kan også omfatte mer erfaringsbaserte analyser ved å jobbe i slike miljøer.

Tema 9: Sirkulær økonomi

Land i Europa og andre steder have lansert handlingsplaner for en sirkulær økonomi som sikrer at ressurser anvendes og forvaltes på en bærekraftig måte. Temaet drøfter livssyklus i foretakets virke omfatter alt fra ressurstilgang til utfasing, og som kan involvere ulike geografiske kontekster og skala. Det kan også drøfte behovet for holdningsendringer, hva angår ressursforvaltning, bruk av reparasjonstjenester og det å kjøpe brukt hos så vel kommersielle aktører som private forbrukere. En masteroppgave kan også omfatte sirkulær økonomi satsinger i kommunesektoren.

Tema 10: Grønne offentlige innkjøp-et kommuneperspektiv

Offentlige myndigheter og organisasjoner spiller en avgjørende rolle hva angår politikkutforming for en grønn økonomi. Et viktig verktøy gitt omfattende kjøpekraft er grønne offentlige innkjøp av varer, tjenester, og arbeid som innebærer mer miljøvennlige løsninger enn tidligere.

Oppgavene kan være på norsk eller engelsk.  Velkommen til å ta en uformell prat.

Kontakt detaljer: Grete.Rusten@uib.no