Hjem
Institutt for geografi

Vegetasjonstyper på Mølen

Kristian Knop Nilsen forteller om tema for masteroppgaven sin, feltarbeidet og sine erfaringer med masterstudiet.

Hovedinnhold

Det er veldig spennende å jobbe med et eget prosjekt, der man undersøker og finner ny informasjon om et tema.

Tema

Tema for masteroppgaven er kartlegging og tilstandsvurdering av vegetasjonstyper på Mølen. Er nåværende forvaltning tilstrekkelig for ivaretagelse av natur og vegetasjon?

Mitt feltområde, Mølen i Larvik kommune ligger der Raet går ut i Skagerrak og er et spesielt område bestående av viktige og særs viktige verdier innen natur og kultur.  Norge er forpliktet gjennom både nasjonale og internasjonale avtaler til å ivareta dette. Området er ikke vernet gjennom naturmangfoldloven og det er derfor interessant å undersøke om nåværende føringer, som er utarbeidet av Larvik kommune, er tilstrekkelige i forhold til overordnede føringer og skjøtselsmål.  Mølen er et gammelt kulturlandskap, preget av vegetasjon i endring. For å forstå hvordan endringsprosessene foregår og hva dette betyr for landskapet, er det utført en vegetasjonstypekartlegging og tilstandsvurdering av Mølens vegetasjonstyper. Gjennom intervjuer og flybildetolkning undersøkes nå- og fortidens arealbruk, som er sentralt for forståelse av hvordan mennesker har påvirket kulturlandskapet.

Feltarbeidet

Under feltarbeidet kartla jeg vegetasjonstyper, samlet inn data til tilstandsvurderinger, foretok diverse intervjuer av personer tilknyttet området. I løpet av sommeren og høsten 2013 brukte jeg totalt cirka tre uker på feltarbeidet.

Erfaringer

Det er veldig spennende å jobbe med et eget prosjekt, der man undersøker og finner ny informasjon om et tema. Stol på at det arbeidet man gjør er godt nok, vær strukturert og lag delmål underveis.

Når det nærmet seg innlevering og det ble lange dager, var samholdet med medstudenter avgjørende.  Selv om jeg jobbet selvstendig med min oppgave var samholdet veldig viktig, og sammen støttet vi hverandre til å fullføre.

Veileder: Anders Lundberg