Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet| Videreutdanning

Videreutdanning på dagsorden!

Instituttet har tegnet ny kontrakt med LO Stat, og våre kurs innen etter - og viderutdanning blir videreført i fire nye år.

Illustrasjonsfoto

Hovedinnhold

Ved instituttet har det i 16 år blitt tilbudt videreutdanningsfag for LO sine medlemmer. Fagene ble utviklet i samarbeid mellom Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap og LO Stat. Da fagporteføljen ble laget var det viktig at fagene både kunne bidra med relevant kompetanse til å analysere utviklingstrekk i offentlig sektor, at de til sammen omfattet 60 studiepoeng, så deltakerne fikk studiekompetanse ved gjennomføring av alle fagene, og at løpet var tilpasset tillitsvalgte og medlemmer i forbund tilknyttet LO Stat. Dette munnet ut i tre fag: Forvaltningspolitikk, Organisering, læring og endring, og Organisasjon, demokrati og innovasjon.

I vår ble det gjennomført en omfattende evaluering av fagene. I evalueringen kommer det fram at studentene på fag tilbydt ved instituttet opplever at de har stor nytte av den kunnskapen de får. De sier at det er samsvar mellom intensjonen som ligger til grunn for de tre fagene, og opplevd relevans etter gjenomførelse. 90 prosent ønsker at kursene skal videreføres, og de fleste rapporterer at de er meget fornøyd. Kursene har en meget stor gjennomføringsrate, større enn den man ser blant ordinære studenter, og jevnt over er evalueringene svært positive. Fra instituttets side oppleves det positivt at grupper av studenter med ulik utdanningsbakgrunn, de som har studert på universitetsnivå før, og de som ikke har gjort dette, begge rapporterer at de har hatt utbytte av å ta disse fagene. Dette viser at det er samsvar mellom læreplanmål, og den kunnskap studentene rapporterer at de har tilegnet seg.

"Vi på instituttet gjør noe som blir etterspurt, og vi får tett kontakt med viktige aktører i samfunnslivet"

Det sier Dag Runar Jacobsen, førsteamanuensis ved instituttet, og ansvarlig for fagene. Han trekker fram at det som gjør kursene spesielt interessante for medlemmer og tillitsvalgte i LO Stat er at kursene gir en kompetanse som studentene kan omsette til bruk i ulike situasjoner i deres arbeid og i rollen som tillitsvalgt. Ved gjennomføring har studenten fått en grundig innføring i den statsvitenskapelige tilnærmingen til forvaltningspolitikk, oganisasjoner, og sentrale tendenser i utviklingen av offentlig sektor, og dette rapporterer studentene at de har praktisk nytte av i sin hverdag. Han trekker også fram viktigheten av den gjensidige nytten som man fra instituttets side har ved å levere disse fagene; at det betyr at man som fagperson kan komme tett på problematikker som reises av dem som opplever blant annet reformer og omstillinger, og at kursene i så måte gir et innblikk i hva som hender i forvaltningen, som man ellers kanskje ikke hadde fått oppleve.

Instituttet har tegnet ny kontrakt med LO Stat, og kursene videreføres i fire år. Instituttet ser fram til samarbeidet, og syns det er positivt at videreutdanning settes på dagsorden!