Hjem
Institutt for politikk og forvaltning
Nyhet

Hvordan praktiseres barns medvirkning i barnevernet?

Stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes har evaluert retningslinjer og veiledere for barns medvirkning Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene.

Barn som snakker med en voksen
Foto/ill.:
PHOTO: COLOURBOX

Hovedinnhold

Barn har ifølge FNs barnekonvensjons Artikkel 12 rett til å gi uttrykk for sine synspunkter og medvirke i saker som angår dem. Dette gjelder blant annet i saker hvor barnevernet er involvert. Alle administrative og rettslige ledd i det offentlige barnevernssystemet har derfor et stort ansvar for å ivareta disse rettighetene best mulig.

I en ny rapport utarbeidet av stipendiat Frøydis Petersen Jensen, Professor Katrin Križ og Professor Marit Skivenes, evalueres retningslinjer og veiledere for barns medvirkning i Bergen kommune, fylkesnemnda og domstolene. Til sammen utgjør disse tre institusjonene bærebjelker i det norske barnevernet. Rapporten skaper derfor et viktig kunnskapsgrunnlag med konkrete anbefalinger som kan hjelpe barnevernsarbeidere, medlemmer av fylkesnemnda og dommere til å sikre barns medvirkning i barnevernsprosesser.

– Gjennomgangen viser at barns rett til medvirkning tas på alvor i det norske barnevernet. Likevel er det rom for forbedringer, blant annet knyttet til å utvide deltakelsesbegrepet til å omhandle mer enn bare samtaler med barnet og et behov for presiseringer rundt vekting og dokumentering av barns synspunkt, sier prosjektleder Skivenes.

Rapporten er en del av forskningsprosjektet Barns rett til medvirkning (PARTICIPATION) finansiert av Norges forskningsråd (320149). Prosjektet er et samarbeid mellom forskere ved Centre for Research on Discretion and Paternalism (DIPA) ved instituttet og fire partnere i det norske barnevernssystemet: Forandringsfabrikken, Bergen kommune, Sentralenheten for Fylkesnemndene, og Domstolsadministrasjonen.

Prosjektet har til formål å utvikle ny kunnskap om barns deltakelse og medvirkning i det norske barnevernet. Til sammen består prosjektet av seks arbeidspakker som gjennom å kartlegge og evaluere dagens praksis søker å avdekke hvilke faktorer som fremmer og hindrer barns medvirkning. I tillegg er prosjektet nyskapende gjennom å utvikle og teste nye verktøy som kan bidra til å ivareta og barns rett til medvirkning i barnevernssaker i et lengre perspektiv.

Vil du vite mer om prosjektet kan du besøke vår prosjektside.