Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Masteroppgaver 2016

En oversikt over masteroppgaver levert i 2016.

Hovedinnhold

Elin Osnes Strand

Nettverk og koordinering i norsk utviklingssektor 

Anna Josefin Bang

Forholdet mellom rett og demokrati – Hva er rettens rolle i flyktningpolitikken? 

Anna Laupsa Helvik

Vurdera, representera, fokusera? Ei samanlikning av geografisk representasjonsfokus blant norske og svenske kommunestyrerepresentantar 

Carina Smørdal Lillestøl

Krisehåndtering, læring og endring: en studie av flommene i Gudbrandsdalen 2011 og 2013 

Annette Riiber Pedersen

Nok er nok – En kvalitativ dokumentanalyse av akuttvedtak i den norske barneverntjenesten 

Mari Severinsen

Tilpasning til klimaendringer – Organiseringen av det nasjonale koordineringsansvaret 

Nina Lode

Omorganisering av introduksjonsprogrammet – En kvalitativ studie av omorganiseringsprosessene av introduksjonsprogrammet i Voss og Gjesdal kommune 

Gina Knutson Barstad

Ressurspooler i sykehus – en organisasjonsteoretisk studie 

Susan Bahia Jensen

Jakten på den gylne middelvei – en studie av organisatoriske endringer i Justis- og beredskapsdepartementet etter terrorangrepene 22. juli 2011 

Thea Sofie Jåsund Grastveit

Samhandlingsreformen og kommunen - Størrelse teller, planlegging avgjør 

Mohammad Waqas Younis

Stortingets forsøk på regulering av dagligvarebransjen – Berget som fødte en mus 

Vegard Sherling Kristensen

Fra oljearbeidere til klimaforkjempere – Stortingskomiteens behandling av utbyggingssaker på den norske kontinentalsokkelen fra 1972-2015 

Stefan Blomvik

Samfunnsansvar i norske bedrifter. Strategi eller til pynt? 

Morten Hamre Helgesen

Et casestudie av beslutningsprosessen rundt innføringen av introduksjonsloven