Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Masteroppgaver 2017

En oversikt over masteroppgaver levert i 2017.

Hovedinnhold

Hildegunn Midtbø Berge

Kommunereformen og bruk av rådgivende folkeavstemninger. En studie om norske kommuners bruk av rådgivende folkeavstemninger i forbindelse med kommunereformen 

Thomas Bryde

Når bedriftens ansvar møter statens forpliktelser. Om Norges oppfølging av FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter 

Oda Krogh Læret

Sakkyndige som “demokratiets sorte hull”? En vignettstudie av sakkyndige psykologers vurderinger av barnevernssaker 

Ragnhild Bjørvik Fugle

Etikk, takk? Integreringa av etikk i Statens pensjonsfond utland 

Mia Torgersen Milde

Å bygge en ny kommune. En kvalitativ iverksettingsstudie av kommunesammenslåingen mellom Sandefjord, Andebu og Stokke  

Jørgen Sandnes Wincentsen

Tvang eller Omsorg? - En case-studie om praktisering av tvang ved to bofellesskap i Bergen Kommune 

Eldrid Gaukstad

Risiko, sårbarhet og beredskap – En casestudie av tre kommuner som ble rammet av oktoberflommen på Vestlandet i 2014 

Marianne Støle-Nilsen

Seksuell danning. En studie av seksualundervisning i ungdomsskolen 

Annbjørg Ryssdal

Politiets tryggleiksteneste i endring? Ein studie av PST etter 22. Juli 2011 

Malene Liljedahl Njaastad

Mål- og resultatstyring av politiet – En studie av Justis- og beredskapsdepartementet sin mål- og resultatstyring av Politidirektoratet i perioden 2004-2016 

Sondre Løseth Bratteberg

Hodeløs bruk av hodejegere?: En kvantitativ studie om norske kommuners bruk av rekrutteringsselskap ved rådmannsansettelse 

Daniel Nygård

“Den utmerkede utdanningsinstitusjon” - En flere-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren 

Susanne Aase

“Men størst av alt er kjærligheten …" 

Ole Bjarne Aarsland Hesseberg

Et tilsynsorgan med videre jakke. En studie av Konkurransetilsynets rolle og uavhengighet 

Snorre Erichsen Skjevrak

Konflikt og samarbeid. Arbedstakerorganisasjonene og kommune- og regionreformen i perioden 2013-2017 

Maria Loftheim

Vegen til giftarmål. Ein studie av demokratiargument i kommunereform-debatten 

Kaja Eek-Larsen

“Slik gjør vi det her”. En kvalitativ vignettstudie av læreres skjønnsutøvelse i henhold til lovpålagt meldeplikt