Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Masteroppgaver 2021

En oversikt over masteroppgaver levert i 2021.

Hovedinnhold

Synne Hopland Iversen

Eksperters roller i et demokrati 

Nicholas Næss Dvorani

“Å forandre for å bevare, eller bare for forandringens skyld?” En casestudie av beslutnings- og anskaffelsesprosessen i Forsvarsdepartementet som førte til eksterne konsulenttjenester i 2014 

Håkon Øyan Skog

EUs funksjon som en regulatorisk styringsagent av norsk skipsfartsnæring mellom 1994 og 2020 

Kristin Hjelmeland Hope

Eit betre rusta samfunnstryggleiks- og beredskapsapparat – ein studie av kor vidt øvingar fører til læring 

Maren Risa Helgesen

Samfunnsansvar i offentlige organisasjoner. En spørreundersøkelse om forholdet mellom Public Service Motivation og normative motivasjoner for samfunnsansvar. 

Nikolai Klæboe

Autonomi og omgivelser i UiO og UiBs eiendomsforvaltning 

Simon Ånestad

Statlig eierskap og bedrifters samfunnsansvar med tanke på klima og miljø - Nyliberalismens tilbakegang? 

Vilde Valvatne Vetlesand

Traust, grå og kommunal? - En casestudie av omdømmebygging i tre distriktskommuner etter deltagelse på Distriktssenteret sin omdømmeskole.  

Karoline Kverndalen

Byråkratisk eller politisk krisehåndtering? Analyse av forholdet mellom fag og politikk under koronapandemien 

Magnus Nordal Røtnes

Vindkraft og Motkraft. En studie av norsk vindkraftmotstand 

Elise Birkeland Holm-Larsen

Hvordan et eksternt sjokk har påvirket implementeringen av en reform i Norge En casestudie av implementeringen av Leve hele livet-reformen under Covid-19-pandemien 

Eirik Hauso

En Effektiv og Brukerorientert Offentlig Sektor – En Casestudie om Solberg-regjeringens Digitaliseringspolitikk og Beslutningsprosessene Knyttet til Digitalisering i Offentlig Sektor  

Kjersti Vatnekvam Kalberg

Innovasjon og utvikling i energimarkedet – En studie av markedet for solceller i Bergensregionen 

Thea Tufte

Forebygging og Frivillighet – En studie av forholdet mellom offentlig- og tredjesektor i arbeid med forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i tre norske kommuner