Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Hovedfagsoppgaver 1971-1979

En oversikt over hovedfagsoppgaver levert mellom 1971 og 1979

Hovedinnhold

1979

 

Gabrielsen, Rolf

 

Kommunal beslutningsstruktur og lokale organisasjoner.

 

Nøding, Gunnar E.

 

Universitetet og lov om voksenopplæring.

En analyse av iverksettingen av voksenopplæringsloven på syv ulike institutt ved Universitetet i Bergen.

 

Pedersen, Kjell‑Robert

 

Organisasjon og omgivelser.

En studie av interesseorganisasjonen Norges Naturvernforbund.

 

Stangeland, Maar

 

Modalen: Lokalsamfunn med forvaltningsorganisasjon. "Også dei små er liv laga" .

 

Holgernes, Jan Håkon

 

Styringsproblemer i byplanlegging.

Politisk ledelse, kommunikasjonsstruktur og effektivitet i byers generalplanarbeid.

 

Jensen, Thor Øivind

 

Interesser og informasjon ‑ organisering av informasjonsstrømmer som forklaringsvariabel og virkemiddel på legemiddelområdet.

 

Kobberstad, Astrid

 

Forbrukerspørsmål som offentlig politikk. ‑ En undersøkelse av Forbrukerrådet og den sentrale forbrukerforvaltning: etablering og utvikling 1950‑76.

 

Kvitastein, Olav A.

 

Organisering av interessemedvirkning i planlegging.

Eit case‑studium i vegsektoren.

 

Moberg, Oddvar

 

Nasjonale prioriteringer og lokal‑politikk.

Strategiar i den gjensidige tilpasning i utforming av eit vegprosjekt.

 

Nauste, Knut Ivar

 

Styring av stedsvalg.

En case‑studie av forsøkene på å etablere en ny sementfabrikk.

 

Tjemsland, Erik

 

Kommunene som aktører på kredittmarkedet: Statlig styring og kommunal atferd.

En statsvitenskapelig analyse av kredittpolitikk overfor kommunene som makro‑økonomisk styringsproblem.

 

Zeiner, Øystein

 

Sosialetat og forebyggende virksomhet.

En studie av sosialetatens forhold til større næringsutbygginger i tre kommuner.

 

 

1978

 

Halvorsen, Stig

 

Fordeling av goder i et psykiatrisk sykehus.

 

Kyvik, Svein

 

Utjamning av regional ulikhet.

En analyse av fordeling av skatteutjamningsmidler på kommunene 1970‑75.

 

Olsen, Johan L.

 

Service og kontroll.

En undersøkelse av trygdefunksjonærers og folkevalgtes deltakeratferd i trygdesystemet.

 

Opdahl, Nils

 

Norsk konsesjonspolitikk i Nordsjøen 1965‑1977.

Utforming av politikk og apparat i usikre og raskt skiftende omgivelser.

 

Rønhovde, Lars Magne

 

Statsapparat ‑ kraftutbygging og lokal påverknad.

Ein analyse av Ulla‑Førre utbyggingane.

 

Sørlie, Jon Erik

 

Små industriforetaks tilgang til kapital fra Distriktenes Utbyggingsfond.

En studie av fondets virksomhet i Telemark 1970‑75.

 

Ulvenes, Åsmund

 

Offentlig styring og privat engasjement.

En studie av framveksten av særomsorger.

 

Wagtskjold, Berit (Bratbak)

 

Organisasjoner i lokalpolitikken.

 

Brandsdal, Einar

 

Lokalisering av videregående skoler.

En sammenlikning av lokaliseringsvalg for videregående skoler i Hordaland og Sogn og Fjordane.

 

Duus, Svein Erik

 

Tobakk og politikk.

Offentlig jordbrukstiltak og sosial endring i Corrientes, Argentina. (Magistergradsavhandling).

 

Gjedrem, Jarl Harry

 

Transportplanlegging og politisk prosess i Oslo og Bergen.

 

Jonassen, Jan R.

 

Kommunen som klient.

En studie av kontakten mellom kommune og stat og fordelingen av tilskottsmidler.

 

Oppedal, Jon

 

Betingelser for effektiv planlegging.

Anvendt på en studie av generalplanprosessen i Vågsøy kommune.

 

Paulsen, Bård

 

Lekmannspolitikeren og profesjonisten ‑ representasjonsmønstre i en sentraliseringskonflikt. En studie av lokalpolitikk.

 

Rønstad, Magnar

 

Norsk fiskerinæring i krise og omforming 1957‑1964.

Tilhøvet mellom offentlig planlegging og organisasjonsutvikling i norsk fiskerinæring fra Torskeutvalget av 1957 til Hovudavtale mellom Norges Fiskarlag og Staten i 1964.

 

Tangenes, Bjørn

 

"Ad‑hoc"‑aksjon som politisk deltakelsesform.

En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane.

 

1976

 

Bakke, Paul

 

Flåtestruktur, forvaltningsatferd og fiskeriutdanning.

En organisasjonsanalyse av de prosesser som førte til etablering, utforming og endring av Statens Fiskarfagskole fra planleggingsfasen og fram til 1973.

 

Dannevig, Mathias B.

 

Sosialisme og klienter.

Betingelser for arbeiderbevegelsens integrasjon i det korporative samfunn. En teoretisk makrostudie.

 

Herstad, Harry

 

Tiltak og konsekvens.

En analyse av skatteutjamningsordningen 1936‑1977.

 

Hetland, Ole

 

Planlegging og organisasjonsstruktur.

En studie av fylkesplanarbeidet i Hordaland og Rogaland.

 

Lund, Steinar

 

Sosialdepartementet og omgivelsene.

En analyse av to kommunikasjonsstrukturer: Remiss‑institusjonen og Det kollegiale system.

 

Sæther, Øyvind

 

Organisasjoner i sterkt foranderlige miljøsituasjoners tilpasningstrategier og organisasjonsformer.

En casestudie av reorganisering og organisasjonsstruktur i en stor industribedrift i forbindelse med en ny, kompleks arbeidsoppgave som stilte store krav til innovasjons‑, omstillings‑ og samarbeidsevne.

 

Tonstad, Per

 

Militærnekting og verneplikt.

En studie av militærnektingens omfang og militærnekternes sosiale og geografiske bakgrunn.

 

Egge, Klaus

 

Planlegging av ni‑årig skule i Fjell og Gloppen.

Ein analyse av dei lokale reaksjonane på det statlege utbyggingstiltaket.

 

Kjøde, Jacob jr.

 

Organisasjonsdød.

En studie av Forskningsrådenes fellesutvalg.

 

Nilsen, Ragnar

 

Lokale aktører og kommunalpolitikk.

Ein studie av politiske prosessar i ein vestnorsk fjordkommune.

 

Styve, Jan Per

 

Utgreiingsutval og utforminga av den offentlege politikken.

Ein studie av hovudkomiteen for reformer i lokalforvaltninga.

 

 

1975

 

Follesø, Gunnar

 

Nasjonalisering ‑ og hva så?

En studie av Norsk Medisinaldepot.

 

Johansen, Arild

 

Eldreomsorg som offentlig politikk.

En beslutningsstudie av sykehjemsutbygging og andre tiltak i Møre og Romsdal fylke.

 

Mjelde, Tore

 

Behov, ressurser, aktivitet og fordeling.

En studie av Distriktenes Utbyggingsfonds virksomhet i Hordaland.

 

Qvortrup, Kjeld (og Mette)

 

Struktur og kontroll i den kommunale sosiale omsorg.

 

Qvortrup, Mette ( og Kjeld)

 

Struktur og kontroll i den kommunale sosiale omsorg.

 

Skjønberg, Agnar

 

Reformgymnas ‑ intensjoner og virkelighet.

En studie av reformgymnasets tilpasning til ulike elevgrupper i lys av Gymnasutvalets intensjoner.

 

Tverberg, Sverre

 

Sentrum ‑ periferi relasjoner i Ørsta/Volda ‑ regionen.

 

Østern, Dag

 

Arbeidsmarkedspolitikk, arbeidsformidling og tjenestemannstilpasning.

 

Askvik, Steinar

 

Bedriftsnedleggelse og statlig inngripen.

En undersøkelse av driftsstansen ved Knaben gruver.

 

Edvardsen, Terje Steen

 

Lokalsamfunn og forvaltningsstruktur.

En studie av samhandlingsprosesser mellom Utsira kommune og ulike deler av den offentlige forvaltning.

 

Gjedrem, Njål

 

Landbruksdepartementet og omgivelsene.

En analyse av to kommunikasjonsstrukturer. Remiss‑institusjonen og det kollegiale system.

 

Knag, Alf d.y.

 

Redningsaksjon og tidsfrist.

Analyse av et kriseforløp. Det mislykkete forsøk på å hindre nedleggelsen av ullvarefabrikken på Dalekvam 1972.

 

Lægreid, Per

 

Tenestemenn i norske departement.

Ein empirisk analyse av avgang fra departementa i perioden 1970‑74.

 

Vetvik, Rolf Petter

 

Rasjonalitet og klienthjelp.

En organisasjonsanalyse av Statens teknologiske institutt, avdeling Vestland.

 

 

1974

 

Bersvendsen, Bernt Ø.

 

Modernisering og konsentrasjon.

En studie av Norges Råfisklag i et distriktspolitisk perspektiv.

 

Pedersen, Olaf‑Inge

 

Lervik Folkevalgte og barnevern.

En studie av de folkevalgtes formelle og reelle deltakelse i barnevernet.

 

Pettersen, Bjørn

 

Sosialadministrasjon, klienter og nærmiljø.

 

Saltnes, Jonny

 

Reorganisering av styringsformer i en norsk storby‑region.

Et case‑study av Stor‑Bergens kommunaladministrasjon ved kommunesammenslutningen.

 

Hansen, Finn H.

 

Vekstprosesser i helsesektoren.

En undersøkelse av beslutningssystemer og beslutningsatferd i sykehusvesenet.

 

Henrichsen, Bjørn

 

Rekruttering til vitenskapelige stillinger. Universitetet i Bergen, perioden 1948‑1970.

 

Jahnsen, Erling

 

Offentlig hjelp og privat støtte i nabomiljø.

 

Mikalsen, Finn

 

Reisingen av Grieghallen. En beslutningsteoretisk studie.

 

1971

 

Rommetveit, Kåre

 

Framveksten av Det medisinske fakultet ved Universitetet i Tromsø.

En undersøkelse av beslutningsprosessen. (Magistergradsavhandling).

 

Stava, Per

 

The location of Norwegian district colleges and universities.

An empirical study in political process and outcome. (Magistergradsavhandling).

 

Stjernø, Steinar

 

Universitetspolitikken 1950‑1970.

Rasjonaliseringen av universitetet. (Magistergradsavhandling).