Hjem
Institutt for politikk og forvaltning

Hovedfagsoppgaver 1990-1999

En oversikt over hovedfagsoppgaver levert mellom 1990 og 1999

Hovedinnhold

1999

Botslangen, Anne Madeleine

 

Kunnskapsdimensjonen i vernepleie.

En studie av profesjoners forming gjennom utdanningssystemet.

 

Eidhammar, Nils Reimer

 

Forandring fryder?

En komparativ‑ casestudie av endringsprosesser i to norske kommuner.

 

Erland, Reidun

 

Etablering av det "miljøvenlige gasskraftverk"?

Striden om innfasing av gasskraft i Norge

 

Fjeldstad, Karianne

 

6‑åringer i skolen ‑ frigjøring eller disiplinering?

 

Hagen, Nina

 

Tysk samling og relokalisering av statsinstitusjonar.

Analyse av Den Uavhengige føderalismekommisjonen .

 

Hatleskog, Anne Britt

 

Samarbeid mellom NGOar i bistandsprosjekt.

Case: Strømmestiftelsen, ASPA og TUCUME VIVO         

 

Heyerdahl, Torbjørn Sigurd

 

Statlig informasjon og organisert respons.

En studie av statlig informasjonsformidling og pressens og berørte interesseorganisasjoners respons til EU/EØS‑regelverk innenfor vegsektoren i Norge og Danmark

 

Hole, Anders

 

Rådmenn som kommer og rådmenn som går.....

En studie av rådmannsavgangen i to norske kommuner.

 

Huglen, Astrid

 

Sammenhengen: organisajonsmodell ‑ legitimitet

En case studie av endring i Stord kommunes legitimitet fra 1991 til 1997

 

Iversen, Hans Petter

 

Profesjonsmakt i barne‑ og ungsdomspsykiatrien

Ein analyse av profesjonsmakt og endringar i profesjonelle relasjonar i barne‑ og ungsdomspsykiatrien.

 

Jeppestøl, Gro

 

Lobbyvirksomhet et nødvendig onde?

En studie av norsk statlig lobbyvirkshomhet i EU: Utstrekning, begrunnelse og utfordring.

 

Kvalvåg, Svein

 

Argumentasjonsbruk i den norske EU‑debatten.

En sammenligning av EU‑debatten i 1972 med EU‑debatten i 1994.

 

Liabø, Bente Kari

Prosjektorganisering og policy entreprenører.

En studie av Gatebruksplanen, som første fase i "Gatebruks‑ og miljøplanen for Bergen sentrum" perioden 1987‑1990.

 

Meyer, Morten Andre

 

Organisasjonslæring i offentlige forvaltningsenheter.

En casestudie av helse‑ og sosialetaten i Fjell kommune.

 

Middelton, Harriet Catrine           

 

Europeisering av arbeidstilsyn.

En studie av det norske og svenske arbeidstilsynet, 1992‑1997

 

Moldestad, Erlend

Kommunikativ og strategisk handling.

En evaluering av konsulenttiltak på ulike samhandlingsformer.

 

Ratikainen, Kaja

 

Mellom sentral styring og lokal autonomi

En case‑studie av opprettelsen av et felles hovedfagstilbud for helsefagene.

 

Rideng, Magne

Jakten på makten

En studie av utformingen av norsk rovdyrpolitikk

Risøy, Sølvi Marie

 

Mot normalt?

Landsforeningen Rettferd for Taperne og den norske taperdiskursen

 

Sæter, John‑Olav

Mellom stabilitet og endring.

En studie av utvikling i tenking omkring organisassjon og leiing i Solstrandprogrammet i perioden 1953‑1998.

 Søreide, Trond

Vurdering og posisjon.

Refleksjoner rundt organisatorisk motstand knyttet til et forsøk på å innføre Total Kvalitetsledelse i en helseinstitusjon.

 

Torset, Mari Birgitte

Ny resept for planlegging av regionale helsetjenester.

Prosessen bak planen" Samarbeid i Helseregion vest"

Ørnsrud, Ingvild Halland

Mye fristilling, men lite kontroll

En studie av mål‑ og resultatstyring gjennom budsjettreformen i staten.

Aasen, Jon‑Gunnar

 

Når ulike verdener må "snakke" sammen.

En studie av samarbeidet mellom Statens nærings‑ og distriktsutviklingsfond og Norges forskningsråd.

 

 

MPA

Adjei, Abraham Annan

 

Politics and policies of agriculture and rural development in Northern Ghana:

The case of the upper region agricultural development project (URADEP) 1976‑ 1980

 

Armar, Isaac

Development and conservation? U.S. and Japanese aid to Ghana in pursuit og environmental protection.

 

Asante, Kobina Ampadu

An assessment of the performance of public enterprises in Ghana ‑ A Study of five enterprises.       

 

Batora, Jozef

 

 

Boahene, Emmanuel Adu

 

Telecommunications sector reforms:

Professionalisation of Ghana Telecoms

 

Crabbe, Abigail Naa

 

Women in development.

A study of the implementation of rural cottage industries in Ghana.

 

Del Castillo Vega, Danny Arturo

The Transfer of Management Technology to a Developing country. Lessons from Empirical Observations in Mexico.

 

Haque, Sk. Tawfique M.

The Model of "Good Governance": Myth or reality?     The world bank's model of "Good Governance" and its applicability in Bangladesh.

 

Kabir, Syeda Lasna

Women in Banghladesh public administration:  Do the get the right share?

 

Mills, Gordon Odartey

Poverty reduction in development cooperation: the case of Ghana-European Union relations.

 

Sarpong, Isaac Nkethia

Public Service Accountability in Ghana:

Towards the efficient management of the common Good. The case of the Kumasi Metropolian assembly.

 

Subacius, AivarasExplaining the process of Decision making on Foreign Policy options ensuring national security in Lithuania (1990-1996)
Zhou, Ying

Cross-cultural Management in Sino-foreign Equity Joint Ventures.

 

  

 

1998

Birknes, Helge

 

Demokratisering eller rehierarkisering?

En analyse av prosessen bak den generelle læreplanen av 1993.

 

Dahl, Tore Bjarne

 

Omstilling og endring i rutebilnæringen.

Politisk determinisme eller viljestyrte valg?

 

Fundingsrud, Ole Willy

 

Politikk, politisk dagsorden og medier.

En undersøkelse om sammenhenger.

 

Hildrum, Astrid

 

Stortinget setter dagsorden.

En undersøkelse av de folkevalgtes private forslag.

 

Hjørnevik, Jon

Makt og læring i vegplanlegging.

Analyse av planleggingsprosessen rundt stamvegprosjektet E16 Aurland‑Lærdal‑Filefjell.

 

Kristiansen, Oddrun

 

Politi og påtalemakt i "annerledeslandet" Norge.

Ei undersøking av vedtaksprosessen i samband med Skillesaken.

 

Mathisen, Bjørn

 

Forvaltningspolitikk og faktiske endringer.

En studie av faktiske endringer i Justisdepartementet og i departementene på kirke‑ og undervisningsområdet, og begrunnelsene for disse, i årene 1947‑1995.

 

Molvig, Hans Jørgen

 

Fra skoledirektør til statlig utdanningskontor.

 

Myhre, Synnøve

 

Vi kan, vi vil, men vi får det ikke til!

En analyse av prosess og utfall av en arbeidsmiljøundersøkelse gjennomført ved Universitetet i Bergen.

 

Nøkleby, Synnøve

 

Quebec "la Belle Province ou le Pays Souverain»?

 

Pedersen, Eivind

 

Avdelingsledere; Faglige ledere eller administratorer?

En studie av hvordan avdelingsledelsen ved Kirurgisk avdeling, Haukeland Sykehus betrakter sin oppgaveorientering, og hvordan deres medarbeidere betrakter dem.

 

Rikstad, Trude

 

Ulikhetens reproduksjon?

En studie av effektivitetsdebatten på den universitetspolitiske arena i Norge og Frankrike.

 

Skogabø, Bjørhild

 

Fri flyt av fangst ‑ fiskeriregimer i endring.

 

Bendiksen, Stig            

 

Gassdirektivet og konsesjonsdirektivet trusler mot norsk s styring av etroleumsvirksomheten?

 

Berg, Ragnhild Bruvik

 

Egenkontroll og selvbestemmelse i hverdagen til familier med barn med psykisk utviklingshemning.

 

Bjørknes, Trond            

 

Stairway to Heaven?

Organisering og integrasjon av norsk rock fra 1982 til 1998.

 

Evebø, Linda                 

 

Motar eller tradisjon?

Ei studie av Justisdepartementet si administrative s styring av domstolane.

 

Gåsemyr, Kristin                       

 

Meningsdannelser og organisasjoner.

En studie av forholdet mellom forvaltningspolitikk, kulturpolitikk og statlig organisering av kulturavdelingen fra 1945­ - 1995.

 

Høgtun, Siren               

 

PATRONAT CATALA PRO EUROPA AND EUSKADIREN ORDEZKARITZA BRUSSELAN.

‑ indicators of European Regionalism or European Nationalism?

 

Myklebust, Rannveig                       

 

Rett og rettferd i barnevernet.

Ein analyse av vedtaksgrunnlaget i saker om omsorgsovertaking.

 

Nyhagen, Atle                 

 

Diskurs og politikk.

Sosialøkonomene og miljøpolitikken 1969‑1995.

 

Oppedal, Gunnar                       

 

Det Norske Kirkeparti 1907‑1921.

En analyse av en kirkepolitisk organisasjon

 

Smedsdal, Anna                       

 

Social Construction of Problems:

A Policy Learning Study of The Indian Population Policy 1951‑1996.

 

Sørensen, Unni             

 

Mellom stat og marked.

NSB 1854‑1990.

 

Tuastad, Stig                

Rektors handlingsrom i Den Norske Grunnskolen.

 

Vathne, Kjell Erik                       

 

Fra indre omstilling til ytre fristilling.

En studie av Postverket 1986‑1996.

Varland, Elisabeth                       

 

Norsk innvandringspolitikk‑ et spørsmål om hvem vi er?

Analyse av en stortingsdebatt om norsk innvandringspolitikk i et diskursteoretisk perspektiv.

 

Aareskjold, Inger Ø.

 

Subsidiaritetsprinsippet i Danmark og i Sverige.

Fortolking av subsidiaritetsprinsippet i det svenske og idet danske politiske systemet.

 

Aasebø, Lisbeth M.

 

Barnevern til barnets beste?

En analyse av beslutningsgrunnlaget i barneverntjenesten.

 

Bjørndalen, Mons Age           

 

Må planleggja det meste.

Transportordninga for funksjonshemma i Hordaland si rolle for meistring og kontroll av dagleglivet.

 

Formo, Heidi     

 

Stortingets komiteer.

Strukturendring, aktivisering og saksdefinering.

 

Hagland, Jo Inge Wang           

 

Motivasjon og drivkrefter i endring.

Karriere‑ og medarbeiderorientering blant norske ledere i perioden 1979 til 1991

 

Hidle, Jan Erik  

 

Taktisk endring.

En studie av overgangen fra ordretaktikk til oppdragstaktikk i Infanteriet.

 

Hillestad, Tore

Hvordan leders betydning for resultatene oppfattes i en fremgangsrik organisasjon:

En studie av årsaksoppfatninger blant sentrale personer i Norges Fotballforbund med tilknytning til det norske A­-landslaget under Egil Olsen.

 

Jensen, Trude Meyer           

 

Forvaltningspolitisk samarbeid på sporet.

En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltakelse og medvirkning i omorganiseringen av NSB til et særlovselskap.

 

Loga, Jill Merethe           

 

Mellom 'Erfaring' og 'Kategori'.

En studie av kirkeasylets aktualisering i Norge.

 

Mathisen, Kim J.           

 

Kunnskap og erfaring ‑ alltid en ressurs?

En komparativ studie av Rikstrygdeverkets TRESS 90­ prosjekt og Skattedirektoratets FLID‑prosjekt.

 

Olsen, Rita D.   

 

Systemutvikling som Samarbeid ‑

En studie av hvordan utvikling og innføring av informasjonsteknologi (IT) kan bidra til å forklare fremveksten av nye samarbeidsrelasjoner og organisasjonsformer mellom offentlig og privat sektor.

 

Staveland, Lars 

 

Norsk‑russisk telesamarbeid på Kola.

En "halvvill idé" ble til forretning, men forretning førte til konflikt.

 

Sæter, Tone Aarum           

 

LHL ‑ fra medlemsorganisasjon til serviceorganisasjon?

En studie av etableringen av et hjerte‑ og lungesenter i Landsforeningen for Hjerte‑ og Lungesyke.

 

Tvedt, Rune

 

Mellom intensjon og utfall.

En undersøkelse av iverksettingen av Kompetanseformidler prosjektet.

 

MPA:

Verdal, Helene

 

Reform and Legitimacy

Civil service reform in the Tanzanian ministry of agriculture

 

Zvaliauskas, Giedrius

Myth and Reality: The Understanding of the Functioning of a political party among its activists during the post-communist transition in Lithuania: the case of the Homeland Union (Lithuanian Conservatives) Elite of Kaunas

Kazimoto, Noel Samson           

 

Decentralisation of Local Government in Tanzania: Central Government Control over Local Government.

 

1997

Berntsen, Berit Beate

 

Blott til lyst?  En analyse av chilenske diskurser om seksuallitet sett i lys av moderniseringsproblematikk.

Dalland, Anne Gro

Endring Med viten og vilje...?  En studie av en reorganiseringsprosess ved Det Historisk-filosofiske fakultet ved Universitetet i Bergen.

Ekker, Trude Kvammen

 

Samarbeid til barnets beste?  En studie av samarbeidet mellom barnevernet og andre forvaltningsorganer.

Ellingsen, Arvid

 

Aksjon Stopp dødsskyene fra sovjet en umulig lederoppgave?  En studie av lederskapets betydning for endringen av aksjon Stopp dødsskyene fra Sovjets karakter; fra askjonsrettet folkebevegelse til permanent medlemsorganisasjon.

Fuglseth, Anita

 

Samarbeid til barnets beste?  En studie av samarbeidet mellom barnevernet og andre forvaltningsorganer.

Grenasberg, Mona

 

Miljø: høyrd eller overkøyrd?  2 case-studiar i Hordaland, Riksveg 1, Moberg- Svegatjørn Trekantsambandet.

Holmefjord, Endre

 

Organisasjonene, forvaltningen og de folkevalgte.  En studie av interesseorganisasjonenes kontakt med sentrale statlige myndighetsorgan og endringen i denne på 1980-tallet.

Holst, Andreas

 

Rettighetslov og lokalstyre.  En studie av politikernes innflytelse på opplæringssektoren før og etter Reform 94.

Husdal, Arve

 

Lederroller i reformtider.  En studie av faglige og administrative lederroller på avdelingsnivå ved Høgskolen i Bergen

Iden, Kaja Margit

 

Retorikk og realiteter.  Transportpolitikk i Miljøbyen Bergen

Larsen, Gry

 

Nordisk samarbeid i 90-årenes Europa.En studie av Nordisk Råds rolleutvorming ved reformprosessen i perioden 1989-1996.

Pedersen, Monica

 

Kvalitet i et brukerperspektiv ved Hordaland Fylkesmannsembete. 

Seiersnes, Bård

 

Når nettene blir mange og konkurransen setter inn.   
En beslutnigsstudie av et omstillingsprosjekt i Telenor Nett.

Styve, Vegar

 

Kvalitetssikring og læring i bedriftsorganisasjonar.  Ein studie av korleis kvalitetssikringssystem etter ISO 9000 standard påverkar bedriftsoranisasjonar sine evner til læring og fleksibel utvikling.

Tengelsen, Lillian

 

Fra paternalisme til byråkrati.  En studie av industrielt demokrati ved EFP i perioden 1945-1970.

Andersen, Frode

 

Policies and Institutional Change in a Small Scale Fishery Sector

The case of Patrimonialization in Mozambique

Borsholm, Eli

 

Organisering av anvendt  samfunnsforskning i spenningsfeltet mellom vitenskap og politikk.

Drage, Gry Jørgensen

 

Eigersund kommune, et kart på det kommunale omstillings modne tre

Eikenes, Morten

Endringsprosesser i næringsmiddeltilsynet; fra kommunal til statlig styring.

En studie av fire kommunale næringsmiddeltilsyn

Farsund, Marit Cecilie

 

Fra skolesjef til «sjef»?  Den sosiale formingen av skolesjefposisjon i det norske skolepolitiske landskap.

Fylling, Frank

 

Brattvåg skipsverft fra spanteloft til utrustning.  En studie av småbedriftenes rolle i reindustrialisering av en kriserammet bransje.

Gåsemyr, Kari

 

Forskernes rolle, evaluere, modellere eller konstruere?En belysning av ulike samfunnsvitenksapelige tilnærmingsmåter gjennom analyse av systemet for tildeling av tekniske hjelpemidler.

Hamre, Anne Karin

 

Marknadsetat eller omsorgsetat?  Ein historisk-komparativ studie av forvaltning og politikk for svake grupper på arbeidsmarknaden i Noreg og Danmark.

Havelin, Trond

 

Jaja Kaja!  - En iverksettingssstudie av KAJA tiltaket i Askøy og Bergen.

Henriksen, Roy

 

Nedleggelsen av trikken i Bergen.  En analyse av den politiske prosessen.

Høst, Håkon

 

Konstruksjonen av omsorgsarbeideren.

Lein, Svend Ivar

 

Organisasjonsendringer - internkontroll av HMS i praksis.  En case studie av Nordenfjelske treforedling.

Lovik, Lars Petter

Strukturelle endringer i Norske departementer;  muligheter for politisk styring?

En studie av strukturelle endringer, og begrunnelser for disse, i kommunal- og arbeidsdepartementet og

samferdselsdepartementet i årene 1947-1995.

Nilssen, Tor Gran

 

Rettledningstjenesten i fiskerinæringen- et sektor- eller regionalpolitisk redskap?

Rasmussen, Ane Marte

 

Bistandsstrategier for 90 årene.En studie av innovasjon i Direktoratet for utviklingshjelp.

Slotterøy, Ørjan

 

Forvaltningens europakompetanse  - En sammenlignende studie av opplæring i europakompetanse i den norske og svenske sentralforvaltningen i perioden 1991-96

Slåtten, Anita Vaagan

 

Subpolitikk og globalisering.  Den internasjonale debatten om eiendomsrettigheter til planter og plategenetiske ressurer.

Sogn, Øystein

 

Jordbruk og miljøvern.  Statens bruk av miljøvernpolitiske virkemidler overfor jordbruket og bøndene.

Strand, Anne Gerd

 

Arbeidsmarknadsetaten og EØS-avtalen.  Ei reaktiv tilpassing.

Tuntland, Eli-Anne

 

Velferdsstat og yrkesorganisering.  Kvalifikasjonspolitikk mellom klasse og profesjon.

Utne, Paul

 

Veien fra Scratch til institusjon.  En prosess-studie av maritim sikkerhetsutdanning over 30 år.

Berg, Bjørn Trygve

 

Utforming av miljøvernpolitikk overfor jordbruket.

En undersøkelse av utforminga av miljøvernpolitikken i jordbruksforhandlingene i perioden 1989-1995.

Fløtre, Asgeir

 

Tenestemannsorganisasjonar i ein forvaltningspolitisk beslutningsprosess.
Ei undersøking av tenestemannsorganisasjonane sin medverknad under forsøket på omorganisering av skatte og avgifts administrasjonen i Norge.

Røeggen, Vidar

 

Statsborgerpolitikk i Latvia, et spørsmål om suverenitet.
En studie av statsborgerskapsforvaltningens utvikling i årene 1991-1995.

Schjelderup, Harald

 

Krisepakken for næringslivet i 1992.
En beslutningsstudie.

Wiborg, Stig

 

Markedet som problemløser: Effektivisering av den norske kraftsektor, 1980 til 1997.

 

 MPA

Abduali, Albert Banan

 

Public-Health or Financial Concerns?  The Political Economy of the Wastes Management Department of the Accra Metropolitan Assembly

 

Awuah, Baffour

 

Managing Multilple AccountabilityThe case of The Adventist deveopment and Relief Agency and Poverty Alleviation in Northern Ghana.

 

Sanyang, Famara A.

 

Cost recovery in the health sector and its consequences on the poor in the Gambia.  A study of how the infernatinal financial institutions and the Word Bank influenced the Gambian Governemtns health policies.

 

Tambwe, Thabit Saleh

 

Reforms: Professionalisation of Engineers in Tanzania Telecommunications Company Limited.

Ibrahim, Ibrahim Mzee

The Structural Adjustment of Public Administration: The Telecommunications Sector in Tanzania

Parveen, Zeenat

Central Government and Urban local bodies relationship in Bangladesh: A Case Study on Dhaka City Corporation

Ivan, Pavel

The Effects of political regimes on German cultural features after World War II in both ideological regions

Newas, Ware

The sustainability of Program Performance of Education Programs of Dhaka Ahsania Mission, a NGO: a case study

Bulota, Rytis

Sajudis: The Objectives of the Social Movement

 

1996

Andrésen, Siren M

Styrket lokaldemokrati i Uganda?
En case-studie av "Mukono District Resistance Council" sitt lokale selvstyre 1994-1995.

 

Bjerva, Ole K.

Bygdeutviklingsfondet i Hedmark 1990-1993.
En forvaltningsundersøkelse.

 

Eikeland, Bente Karin

Omsorgsarbeideren - utformingen av en ny yrkesgruppe innenfor helse- og sosialsektoren.

 

Halle, Jacqueline Nalbant

Den politiske og administrative ledelsens tilnærming til utfordringene i den nye kommuneloven.
En studie av endringsprosesser i to kommuner.

 

Halvorsen, Thor Eivind

Arbeidsgiverorganiseringen for de fristilte statlige virksomhetene.
Fra tarifforening til etableringen av NAVO 1946-1995.

 

Hodne, Jarle

Tillit på nye vegar.
Ein case-studie av Nordhordlandsbrua.

 

Hordvik, Tone Friis

UNDP - en organisasjon i utvikling?
Innføring av personalpolitiske reformer i en bistandsorganisasjon.

 

Hvidsten, Elin

Rollen som lokalt folkevalgt.
En kvalitativ undersøkelse av de folkevalgte i Bergen sine erfaringer og holdninger til kommunalpolitisk arbeid.

 

Høvik, Randi

Strategier, rutiner og tillit.
En case-studie av det tanzaniansk-norske AIDS- prosjektet, MUTAN.

 

Litsheim, Arnt-Einar

Kommunene og internasjonalisering.
En studie av norske kommuners internasjonale læringsorientering - trendbrudd eller kontinuitet?

 

Lunde, Terje Bjørnar

Maritim utdanning og rekruttering til handelsflåten fra ca 1960‑1990.
En studie om endring i relasjoner mellom utdanning og arbeidsliv til sjøs.

 

Moldestad, Beathe Rognstad

Med attføring som livsstil.
En studie av attføringsveilederes yrkespraksis.

 

Raddum, Gunhild

Idealer og realiteter i tverretatlig samarbeid.
En studie av samarbeidsrelasjoner mellom barnevernet og skoler, barnehager, PP‑Tjenesten og helsesøstertjenesten.

 

Ringkjøb, Hans‑Erik

Rekruttering til lokalpolitikken.
Ei undersøking av partia sitt rekrutterings‑ og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar.

 

Schaathun, Eva

Daglige iverksettere og komplekse reformer.
De ansattes holdninger til desentraliseringen av det psykiske helsevern i Oslo kommune, Ullevål sektor.

 

Svanes, Anne Margrethe

Kvinner og representativitet.
En analyse av sosial og substansiell representasjon mellom velgere, listekandidater og representanter i det norske lokalsamfunnet.

 

Sørlie, Jarle

Tjenestemannsorganisasjoner og endring av tilknytningsform.
En studie av tjenestemannsorganisasjonenes deltakelse og medvirkning i omorganiseringer av Televerket til statsaksjeselskap.

 

Trapness, Ole

Læring i private bistandsorganisasjoner.
Et studie av læringsprosesser og mottakerorientering ved to ikke-offentlige organisasjoners prosjekter i Bolivia.

 

Trælhaug, Hans Knut

Statsmakt i dansk jordbrukspolitikk.
Den danske   statens rolle i jordbruksreformene i Danmark på slutten av 1700-tallet.

 

Tveit, Kristine

Endring i kommunal organisering i Bergen og Trondheim.
En studie av beslutningsprosesser, rasjonalitetstyper og utfall

 

Ulriksen, Kjersti

Kjønnsbetingede ulikheter i personskifte.
En studie av individuelle og strukturelle forklaringer på det høye personalskifte blant norske kvinnelige kommunestyrerepresentanter.

 

 

MPA:

 

Adjei, Paul

Implementing policy reforms in less developed countries: problems and implications for policy design. The case of Ghana’s privatisation policy

Rahman, Md Zahidur

A study of the relationship between the NGOs and Local Government at the Union Level in Bangladesh

 

1995

Abelsen, Trond

Gener til besvær.
En analyse av genteknologiloven.

 

Alme, Aud Merethe

Lønnsreform og ledermobilitet i staten fra 1985 til 1993.

 

Andenes, Rita Ellinor

Sentral styring lokal respons.
En studie av Bergen byrett og Midthordaland sorenskrivarembete sin respons på Justisdepartementets ulike reformtiltak i perioden 1980‑1990.

 

Brekke, Ole Andreas

Differensiering og integrasjon ‑ debatten om bioteknologi og etikk i Norge.

 

Drange, Eivind  

Fra helsearbeider til ingeniør?
En studie av bioingeniør‑yrket i spenningsfeltet mellom et helsearbeiderideal og et ingeniørideal, 1949 ‑ 1993.

 

Edvardsen, Åge

Petroleumsvirksomhet nord for 62 grader N ‑ Fra distrikts‑ og sysselsettingspolitikk til statlig rasjonalisering‑ og sentraliseringspolitikk?

 

Engen, Richard

Fiskeridepartementet ‑ en aktør med ambisjoner på egne vegne?
Om Fiskeri­departementets respons på europeisering i lys av Fiskeridirektoratets, fiskeriorganisasjonenes og Utenriksdepartementets rolle i norsk fiskeripolitikk.

 

Gjertsen, Siren

Fosterpolitikk, teknologi og samfunn ‑ nye muligheter til besvær eller til begjær.
En historisk tilnærming til forholdet mellom individ og samfunn, liberalisering og disiplinering med utgangspunkt i abort og fosterteknologi.

 

Gloppen, Karl Johan

Toppledelsen ved Haukeland Sykehus: Oppgaveorientering og handlingsrom innenfor to beslutningsprosesser.

 

Hagen, Thina

Fem er fingrene på hånden, et symbol på enhet og brorskap.
En studie om kommunedelsutvalg i Fredrikstad.

 

Haram, Ingunn

Kjønn og politikk.
En studie av den lokalpolitiske betydningen av kjønn.

 

Hartmann, Erik

Områdegjennomganger som reformstrategi i statsforvaltningen.
Fra overmot til resignasjon.

 

Hinna, Gunn

Truer eksportinteresser norsk bistandspolitikk.
Norsk forvaltning av UNDP's miljøpolitikk i perioden 1988 ‑ 1994.

 

Hjelle, Ingrid Beate

Korrupsjon ‑ no også i Noreg?
Ei studie av korrupsjonsfenomenet sitt inntog i Norsk politisk debatt.

 

Holmin, Ida Marie

Teatret og politikken ‑ ei studie av norsk teater som eit sosialt felt.

 

Holthe, Kristin Dybdal

Et spørsmål om strategi.
Klientorganisasjoners samspill med forvaltningen

 

Høviskeland, Trond

Biohazard ‑ Politikkens møte med genmodifiserte organismer.

 

Kobbeltvedt, Sissel

Stat og organisasjon.
En studie av forholdet mellom staten og de frivillige organisasjonene på bistandsfeltet 1962 ‑ 1992.

 

Kråkenes, Trond

Økonomiske virkemidler ‑ en løsning på miljøkrisen eller et blindspor?
En komparativ undersøkelse av valg av virkemidler i miljøpolitikken. Tilfellene Danmark, Norge og Sverige.

 

Lidtun, Vidar

Formingen av den norske siviløkonomprofesjonen etter 1945 ‑ Ledelsesteori som profesjonsstrategi.

 

Melheim, Margunn Anita

Utenriksdepartementet ‑ "Tordenskiolds soldater" og "djevelens advokat" i EØS‑ prosessen?

 

Michelsen, Gunnar Guddal

Knute på tråden?
Teleforvaltningens utvikling i Elfenbeinskysten ut fra begrepet om den neo-patrimoniale stat 1959 ‑ 1981.

 

Mjelstad, Thorbjørn

Konsekvenser av kommunesammenslåinger. Rekruttering og representativitet i lokalpolitikken i Fredrikstad regionen.

 

Nilsson, Ruth Irene

Kontinuitet og brudd i utviklingen av juryordningen ‑ en studie av sentrale aktørers policy i perioden 1978 ‑ 1993.

 

Nordås, Knut

"Fra målstyring til resultatstyring."
En gransking av to sentrale aktører i mål‑ og resultatstyringsarbeidet i Norge og Sverige.

 

Pedersen, Marianne

Byråkrati og mestring ‑ en studie av arbeidsbetingelser og praksis i attføringstjenesten.

 

Remme, Jan Are

Når rektor går..... Ein studie av rektorskifte i to norske grunnskular.

 

Røe, Ingvild

"Det er det daglige livet som teller mest..." ‑ Brukernes erfaringer med reform i psykisk helsevern.

 

Seim, Asbjørn

Stortinget ‑ en fugl føniks på maktutredningens ruiner?
Om sammenhengen mellom europeisering, norsk tilknytningsform til EU og Stortingets utenrikspolitiske organisering 1987 ‑ 1994.

 

Skivenes, Marit

Penger, rett og politikk.
En studie av verdier og omstilling i rettssystemet belyst gjennom en analyse av vedtaksprosessen i forbindelse med lov om betaling for rettstjenester i perioden 1974 ‑ 1993.

 

Skudal, Tina M

Arbeidsmarkedsopplæringen i 1990‑årene

 

Solberg, Lill Mona

Skolerådgiveren sosialpedagog og eller yrkesveileder.
En studie av skolerådgivningens faktiske yrkesutøver i lys av etterkrigstidens utdanningspolitiske målsetninger.

 

Sundbø, Kjersti

Politikk og marknad i endring ‑ ein studie av strukturpolitikken for  finansmarknaden.

 

Thomsen, Lisbeth

Profesjonalisering og feminisering av den psykiatriske pleien.
En studie av framveksten av utdanningstilbudet for psykiatrisk pleiepersonale.

 

Ågotnes, Liv R.

Profesjonalisering utenfra?
UNDP i tanzaniansk statsforvaltning.

 

 

 MPA:

1994

Borge, Bjøm

Toppleiarlønsreforma i Oslo kommune ‑ vekst og fall.

Ein studie av innføringa, iverksetjinga og avviklinga av toppleiarlønsreforma i Oslo kommune.

 

Fjærestad, Gro Beate

Rekruttering til domstolane reformstyrt eller rutine?

Ei organisasjonsdemografisk analyse av dommarutnemningane 1985‑1993.

 

Hjelmeseth, Turid

Kvinner i Forsvaret, en ressurs eller en plage.

En studie av holdninger og opp­fatninger blant kvinnelig og mannlig befal i Forsvaret.

 

Høgelid, Magne

Sosialkontoret under press!

 

Johannessen, Arvid

Fellesskap og Sektor ‑ om naturgass i EF's indre marked.

 

Johnsen, Ketil Helge           

EUROS og europeisering av EF's skipsfartspolitikk.

 

Mevold, Nina

Til forsvar for miljøet?

En analyse av "miljøstyrkesaken" i Forsvaret.

 

Mjør, Magnus

Byråkrati, marknad, og management.

Ein studie av leiarlønsreforma i Staten.

 

Moberg, Jannicke

Institusjonell endringstreghet og utviklingen av Televerket ‑ nye organisasjons‑ og styringsformer i telesektoren.

 

Reppen, Gro

Er statskonsultmodellen et hensiktsmessig styringsverktøy for universitetsinstitutter?

En sammenlignende studie av styringsprinsipper basert på målstyring, virksomhets­planlegging og resultatvurdering ved 4 institutter ved Universitetet i Bergen.

 

Savland, Tove Elin

Statens lønnskomité av 1988. "Berget som født en mus?"

En studie av Statens Lønnskomité av 1988 ‑ initiativ, utredning og iverksettelse.

 

Skøien, Anne Kari

Kvalitet i fysioterapitjenester. I et bruker‑ og profesjonsperspektiv.

 

Slotnes, Atle

Kontinuitet eller brudd?

En sammenlignende studie av sentraladministrative endringsvedtak i Norge og New Zealand i 1980‑årene.

 

Teigen, Anneline C.

Iverksetting av en forvaltningsreform.

Bergen kommunes effektiviseringsprogram slik det ble iverksatt i skoleavdelingen.

 

Utvær, Kari Tepstad

Yrkesutvikling og omsorgsutvikling.

En profesjonsteoretisk analyse av vernepleier­yrkets framvekst 1949‑1990.

 

Aarre, Marianne

Akademia eller management?

En studie av de lokale lønnsforhandlingene for vitenskapelig personale ved UiB etter iverksettingen av det nye lønnssystemet i staten, perioden 1991‑1993.

 

 

MPA:

 1993

Bergem, Randi

Helse gjennom prosjekt.

Helse og miljøprosjektet i Volda ‑ eit forsøk med førebyggande helsearbeid.

 

Brandser, Gry Cathrin

Lederskapsforestillinger og kjønn.

En kritisk gjennomgang av litteraturen om kvinners lederskap ‑ i lys av lederskapsforståelse og oppfatninger av kjønn.

 

Dyrud, Merete

Organisering av norsk gassavsetningsvirksomhet ‑ fremdeles i støpeskjeen?

 

Eide, Giske

"Skal, skal ikke..."

Selvutvelgelse ved rekruttering til kommunale verv.

 

Farsund, Arild Aurvåg

Europeisering.

En studie av EØS‑prosessen og responser på denne i Justisdepartementet.

 

Guldbrandsøy, Kari Anne

Helsesjefene i Bergen Kommune. En studie av helsesjefenes arbeidsoppgaver.

 

Henriksbø, Kjell

Rehabilitering av problembelasta ungdom.

Ei undersøking av samarbeid og samordning innan hjelpeapparatet for problembelasta ungdom i Bergen.

 

Hernes, Bernt

Forbrukerpolitikk i 1980 årene.

 

Hollevik, Kåre‑Leif

Frå uformell klubb til politisk parti:

Framveksten av det russiske sosialdemokratiske partiet i perioden 1987‑1991.

 

Homme, Anne Dåsvatn

"Vi vil løfte skolen og løfte standen".

En studie av feminiserings‑ og profesjonaliseringsprosessen i læreryrket i Norge, 1890‑1912.

 

Høllesli, Reidun

Utredningsarbeider og statlige virkemidler.

En studie av vedtak om statlige reguleringer i forurensningspolitikken.

 

Kvikstad, Tone Julie

Reorganisering i den norske utenriksforvaltningen:

I skjæringspunktet mellom nasjonal og internasjonal påvirkning.

 

Lillestøl, Siv Janne

Universitetet i Bergen ‑ ein mottakarorientert bistandsforvaltar?

  Ein case studie av MUTAN eit AIDS prosjekt i Tanzania.

 

Olsen‑Sund, Nora

En sjømann blir satt i land!

En komparativ case‑studie fra Norge og Danmark om utformingen av skipsfartspolitikken i perioden 1980‑1988.

 

Rasmussen, Knut

"Elle, melle..."

Utvelgelse av listekandidater ved kommunevalg.

 

Solem, Tove

Lokal ruteferdsle mellom lokalsamfunn, stat og kapital.

 

Storetvedt, Odd Andrew

Samordning på tvers av forvaltningsnivå.

En analyse av samordningsprosessen mellom kommune og fylkeskommune i barnevernet.

 

Stormark, Ståle

Rådmannsrollen ‑ lederrolle i styrt utvikling?

Undersøkelse om rådmannsrollen i Buskerudskommunene.

 

Strøm, Frode

Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk.

En studie av reaksjonene på Hermansen‑utvalgets innstilling. "En bedre organisert stat".

 

Sverdrup, Ulf Ingvard

Nytt Europa ‑ ny forvaltning?

En analyse av Finansdepartementet i EØS‑prosessen.

 

Sviland, Frida

Ungdomsgarantien ‑ tomme ord og symbolske gjerninger? Ungdomsledighet og politikk 1972‑1992.

 

Tjønneland, Ingrid

Kvinner og flytting fra Askvoll kommune. Spørreskjemaundersøkelse blant kvinner boende i Askvoll og kvinner flyttet fra Askvoll.

 

Aarethun, Torbjørn

Personskifte blant dei folkevalde ‑ ein trussel mot lokaldemokratiet?

Ei undersøking av dei folkevalde sine erfaringar og holdningar til kommunalpolitisk arbeid.

 

Bø, Håkon

Styringsvilkår i fylkeskommunen.

 

Drejer, Eli

Interesser og identitet.

Ein analyse av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i perioden 1950 til 1990.

 

Eidsvik, Elin

Bønder og byråkrater ...i skjønn forening?

En studie av reorganisering i Steigen kommune.

 

Engeset, Bjørn Hatlebø

Lønspolitisk modernisering.

Ein studie av statlege lønspolitiske reformforsøk i Danmark og Sverige.

 

Enoksen, Espen Andreas

Hvordan forordne det gode liv?

En studie av statens politikk for det forebyggende helsearbeid 1953‑1988.

 

Erichsen, Siren

Styring og ansvar i forholdet mellom Staten og Statoil.

Et case studie av Mongstadsaken.

 

Hansen, Gunnar Vold

Profesjonsstyring eller institusjonalisering.

En analyse av rammeplansarbeidet for ergoterapeututdanningen og radiografutdanningen.

 

Hanson, Åsa Helena

Den "lovløse" forvaltningen.
Utviklingen av det kulturpolitiske området i Bergen kommune 1972 til 1993.

 

Karlsen, Magne Øvre

Prinsipp og praksis. ‑ Stortinget og mål i forvaltningspolitikken.

 

Karlsen, Tor‑Ivar

Byråkratiske politikere eller politiske byråkrater?

En undersøkelse av roller og orienteringer i Kommunalt tiltaksarbeid.

 

Larsen, Bengt R. Lyng

Internasjonaliseringen av Statoil ‑ om politisk styring av et statsselskap i vekst.

 

Mowatt, Gunn‑Reidun

"Ned på grasrota".

Ei analyse av klientar sine behov og eigenkontroll i dagleglivet.

 

Nysæther, Lars André

 

Institusjonsforming og organisasjonsfaktorer.

Ogoe, Ebenezer Kwamina

Decentralisation and local government reforms in Ghana:

PNDC's desentralisation policies. The case of Ahanta West District Assembly.

Straume, Hildur

Yousaf, Muhammad Nadeem

Organization and psychology.

Conscious and unconscious minds of organization.

1992

Eiken, Tor Helge

Norsk internasjonalt skipsregister.

Opptakt og beslutning.

 

Fuglseth, Kari

Relasjoner i miljøvernforvaltningen.

Samhandlingen mellom fylkesmannens miljøvernavdeling og kommunene i Hordaland og Akershus.

 

Haugå, Olav Andreas

Styret ‑ en kanal for politisk styring av privatkapitalistiske foretak?

Et casestudie av Tandbergs Radiofabrikk A/S og dets styre i perioden 1972‑1978.

 

Høstaker, Roar

 

Føretak i endring.

Samanhengar mellom teknisk‑organisatoriske endringar, sosialisering og kollektiv handling ved A/S Bergens Mekaniske Verksteder, 1940‑1955.

 

Indrebø, Nancy Jenny

 

Arbeidsmotivasjon og organisasjonskultur.

En studie av arbeidsmiljø og organisasjonskultur ved Norsk Hydro, Sandsli.

 

Jacobsen, Dag Runar Furuheim

 

Fra monopol til marked.

Reform i Norsk Rikskringkasting.

 

Losnegård, Line Kristin

 

Rehabilitering i Norge og Sverige ‑ et resultat av diffusjon?

En studie av rehabiliteringssektoren 1940‑1961 i Storbritannia, Norge og Sverige.

 

Misund, Britt‑Ingunn

 

Reiselivsnæringens Fellesorganisasjon.

En studie av organiseringen av en hybridorganisasjon.

 

Mjølsnes, Morten

 

Forvaltningspolitiske utgreiingar i Kyrkje‑ og undervisningsdepartementet og Kultur‑ og vitenskapsdepartementet 1972‑1989.

 

Moland, Karen Marie Ingeborg

 

The Changing Role of Local Midwives in Addis Ababa. Community Participation in Primary Health Care.

 

Morken, Anne Marit

 

Statlige mottakssteder for asylsøkere ‑"Isolerte øyer"?

En iverksettingsstudie.

 

Nordahl‑Pedersen, Hilde

 

Organisasjonskultur i energiverk.

Fra teknokultur til ....?

 

Nyhagen, Line Lie

 

Radical Environmentalism in The United States: Earth first!

A case study.

 

Næss, Sturle

 

Ledelse i offentlige og private organisasjoner.

En kvantitativ studie av vektlegging av ledelsesfunksjoner i perioden 1983‑91.

 

Pedersen, Marianne

 

Moderne reformer i etablerte strukturer.

Personalpolitikk og virksomhetsplanlegging i Justisdepartementet.

 

Pettersen, Åshild

 

Økokommunen.

Fra idé til program.

 

Ravneberg, Bodil

 

Ressursmobilisering og identitetsorientering i en sosial bevegelse.

En analyse av bevegelseshemmedes organisering i Norge.

 

Øgård, Morten

 

Omstilling og ledelse i energiverk.

 

Aars, Jacob

 

Kontraksjonsorganisering som politisk virkemiddel.

Den militære sakkyndighetens innordning i Forsvarsdepartementet 1884‑1905.

 

Gjerde, Kjersti

 

Norsk forurensningspolitikk ‑ et uttrykk for en "avveiningstankegang".

En studie i SFT's regulering av storforurensende industri.

 

Medhus, Thorstein Ernst

 

Fra kald krig til oppløsning i øst ‑ hvordan forholder den militære profesjon seg til disse endringene?

Komparativt prosjekt. Del 2: Tyskland.

 

Svege, Marianne

 

Fra kald krig til oppløsning i øst ‑ hvordan forholder den militære profesjon seg til endringene?

Komparativt prosjekt. Del 1: Norge.

 

1991

Amankwah, Kofi

Institutional change ‑ State and Education Policy in Ghana 1844‑1966.

 

Bakke, Elin

Nordisk råd i et nytt Europa.

En studie av utformingen av den midlertidige internasjonale komiteens utredninger.

 

Dahl, Alf‑Håvard

Tilfredshet med kommunal service.

En analyse av publikums erfaring med bruken av 28 kommunale tjenester i seks norske kommuner.

 

Fosshaug, Henrikke

Kjekt å ha!

Rettighetspappaer, pliktbarn og ansvarsmødre.

 

Geis, Trude

 

Fusjonssynsergier ‑ et Fata Morgana?

Et historisk case‑studie av fusjonen mellom Christiania Spigerverk og Elkem A/S.

 

Gjerde, Ragnhild Margrethe

Reformforsøk i Domstolssektoren.

En studie av moderniseringsforslag for By‑ og Herredsrettene.

 

Heimvik, Karen Marie

 

Industrisamarbeid mellom utenlandske oljeselskap og norsk industri.

Ein studie av utforminga av eit industripolitisk verkemiddel.

 

Hersvik, Inger‑Marie

 

Tjenestemannsorganisasjoner og forvaltningsreformer.

En studie av hovedsammenslutningenes syn på moderniseringsforslag for statlig sektor.

 

Jacobsen, Unni

 

Kartlegging av behovsdekning vedrørende sosiale tilbud til pasienter i en utskrivningssituasjon ved medisinsk spesialsykehus. (Helse‑ og sosialpolitikk)

 

Jallow, Tijan Amadou

The effects of socio economic factors on the pattern of infant and child mortality in the Gambia. (Helse‑ og sosialpolitikk).

 

Kukubor, Brighten Kofi

Politics at the crossroads.

Perspectives on civil‑military relations in Ghana. 1956‑1981.

 

Muren, Tore

Organisasjonssamfunnets møte med internasjonaliseringen.

En studie av EØS‑prosessen i Norge og en sammenligning med Sverige.

 

Rugset, Stig Atle

Desentraliseringen av helse‑ og sosialtjenestene i Bergen. ‑ En studie av beslutningsprosessen.

 

Ruud, Magnhild Dåsvand

Forbedring krever forandring.

En prosess‑studie av prosjektet "Brukerservice i helsesektoren" 1987‑1989.

 

Skarbøvik, Helga

Fremveksten av den sentrale natur‑ og miljøforvaltningen og det frivillige natur‑ og miljøvernet i Norge og Sverige.

 

Sæten , Anne Jorun

Miljøstiftelsen Bellona i spenningsfeltet mellom statlig miljøforvaltning og frivillig miljøbevegelse.

 

Venneslan, Eystein J.

Brukernes erfaringer og holdninger til helse og sosiale tjenester ‑ En publikumsundersøkelse av helse og sosiale tjenester i to av Bergen kommunes desentraliserte enheter.

 

Grosvold, Lisbeth

 

Rektor en leder i "tvangstrøye"?

En studie av rektors funksjoner og handlingsrom i den videregående skolen i Sogn og Fjordane.

 

Hernes, Synnøve Karin

"Problembarn" som katalysator i yrkesutvikling?

En studie av forholdet mellom institusjonaliseringsprosesser i barnevernet og psykologenes profesjonalisering.

 

Larsen, Hild Stuland

 

Publikums klage på kommunale tjenester.

En analyse av alternative forklaringer på variasjoner i klagebruk.

 

Morvik, Kjersti

Kvinnerettet bistand ‑ integrasjon eller illusjon?

En studie av NORADs arbeid med å integrere kvinner i norsk tosidig bistand.

 

Obeng‑Mensah, Charles

Organizing for environmental protection:

A Study of the Environmental Protection Council of Ghana.

 

Skorpen, Anne‑Lene

The World Bank and Women oriented Development Ideology.

 

Vaage, Rune

Desentralisering som administrativ utfordring.

En studie av personalets innstilling til og erfaringer med desentraliserte helse‑ og sosialtjenester.

 

Wendt, John‑Haakon

Tillit eller mistillit? Velgernes tillit til kommune‑politikerne.

En studie av innbyggernes holdninger i forbindelse med en publikumsundersøkelse i seks norske kommuner

 

1990

 

Andersen, Benedicte

 

Reformprosesser i domstolene.

En studie av domstolaktørers verdier og virkelighetsoppfatninger.

 

Bøen, Godtfred

 

"Vi må fungere som om vi hadde konkurranse".

Arbeidsorganiseringen i Televerket ‑ Fra forvaltningsbedrift til markedsorganisasjon.

 

Faruk, Reza

 

Industrial relations in Bangladesh.

A study on Labour Unions.

 

Halvorsen, Kjersti

 

Tusenfryd.

Et moderniseringsprogram i Sparebanken Vest.

 

Hansen, Ranveig Isdal

 

Den hensiktsmessige ernæringspolitikken.

Prosessen fram til stortingsmeldingen om norsk ernærings‑ og matforsyningspolitikk.

 

Hjørnevik, Elin

 

Innføring av informasjonsteknologi i sykehussektoren.

Hvor står vi Hvor går vi ?

 

Kirchhoff, Ralf

 

Frikommuneforsøket.

En analyse av arbeidstakerorganisasjoners deltakelse og gjennomslag i offentlig prøvevirksomhet.

 

Michelsen, Øyvind

 

Markedsutforming og institusjonsforsvar.

En studie av utformingen av konkurranselovgivningen på finansmarkedet.

 

Orleans, John Brown

 

Organizations and socio‑cultural environment in Ghana.

Explaining deviant role performance. A case study of Western Regional Development corporation ‑ Ghana.

 

Vetlejord, Berit

 

Arbeidsmarkedsopplæring og tilpasning til markedet. ‑ Sett i et serviceproduksjonsperspektiv.

 

Anderssen, Harald Inge

 

Informasjon og relasjon.

En studie av informasjonsstrømmen inn til og innenfor kommuneorganisasjonene i Førde og Årdal.

 

Bergmann, Helge Vidar

 

Lederatferd i fire somatiske sykehus.

 

Børhaug, Kjetil

 

Politics, Administration and Agricultural Development.

The case of Botswana's Accelerated Rainfed Arable Programme.

 

Haveraaen, Geir

 

Politikerroller ‑ En studie av folkevalgte i 19 kommuner.

 

Remøy, Sveinung

 

Ledelse i luftforsvaret.

 

Sommervold, Wenche

 

Lønn, kjønn og politikk.

Styring av lønnspolitikk i Bergen og Trondheim kommuner ‑ En sammenligning av lønnsfastsetting for ingeniører og sykepleiere.